Shiblon
    Footnotes
    Theme

    Shiblon

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka anak nga lalaki ni Alma ang Batan-on. Si Shiblon mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa mga Zoramite ug gigukod tungod sa iyang pagkamatarung. Ang Ginoo miluwas kaniya gikan sa panggukod tungod sa iyang pagkamatinud-anon ug pagkamapailubon (Alma 38). Si Shiblon usab nag-amuma sa mga talaan sa mga Nephite sulod sa usa ka panahon (Alma 63:1–2, 11–13).