Alma 38
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga sugo ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Shiblon.

Naglangkob sa kapitulo 38.

Kapitulo 38

Si Shiblon gigukod tungod sa pagkamatarung—Ang kaluwasan anaa kang Kristo, kinsa mao ang kinabuhi ug kahayag sa kalibutan—Pugngi ang tanan nimo nga mga mainit nga pagbati. Mga 74 B.C.

1 Akong anak, paminawa ang akong mga pulong, kay ako moingon nganha kanimo, gani ingon nga ako misulti ngadto kang Helaman, nga tungod kay ikaw naghupot sa mga sugo sa Dios ikaw mouswag dinhi sa yuta; ug kon ikaw dili maghupot sa mga sugo sa Dios ikaw ipahimulag gikan sa iyang atubangan.

2 Ug karon, akong anak, ako nagsalig nga ako makaangkon og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo, tungod sa imong pagkamakanunayon ug sa imong pagkamatinud-anon ngadto sa Dios; kay ingon nga ikaw misugod diha sa imong kabatan-on sa paghangad ngadto sa Ginoo nga imong Dios, bisan pa niana ako manghinaut nga ikaw amagpadayon diha sa paghupot sa iyang mga sugo; kay bulahan siya nga bmakalahutay ngadto sa katapusan.

3 Moingon ako nganha kanimo, akong anak, nga ako nakaangkon na og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo, tungod sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong pagkamakugihon, ug sa imong pagkamapailubon ug sa imong pagkamainantuson taliwala sa mga katawhan sa mga aZoramite.

4 Kay ako nasayud nga ikaw diha sa mga gapos; oo, ug ako usab nasayud nga ikaw gibato tungod sa pulong; ug ikaw miantus tanan niini nga mga butang uban sa apagkamapailubon tungod kay ang Ginoo bnag-uban kanimo; ug karon ikaw nasayud nga ang Ginoo miluwas kanimo.

5 Ug karon akong anak, Shiblon, ako manghinaut nga ikaw kinahanglan mahinumdom, nga tungod kay ikaw mibutang sa imong apagsalig diha sa Dios mao usab nga ikaw bpagaluwason gikan sa imong mga pagsulay, ug sa imong mga ckasamok, ug sa imong mga kasakit, ug ikaw pagabayawon sa katapusan nga adlaw.

6 Karon, akong anak, ako dili buot nga ikaw maghunahuna nga ako nasayud niini nga mga butang sa akong kaugalingon, apan kini mao ang Espiritu sa Dios diin ania kanako nga naghimo niini nga mga butang nga ipahibalo ngari kanako; kay kon ako wala pa amatawo sa Dios ako wala unta masayud niini nga mga butang.

7 Apan tan-awa, ang Ginoo diha sa iyang dako nga kalooy mipadala sa iyang aanghel aron sa pagpahayag ngari kanako nga ako kinahanglan gayud nga mopahunong sa buhat sa bkalaglagan taliwala sa iyang mga katawhan; oo, ug ako nakakita og anghel nawong sa nawong, ug siya nakigsulti uban kanako, ug ang iyang tingog ingon og dugdog, ug kini nakapakurog sa tibuok yuta.

8 Ug nahinabo nga ako sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii diha sa labing mapait nga kasakit ug kaguol sa kalag; ug wala gayud, hangtud nga ako nangamuyo ngadto sa Ginoong Jesukristo alang sa kalooy, nga ako nakadawat og akapasayloan sa akong mga sala. Apan tan-awa, ako nangamuyo ngadto kaniya ug ako nakakaplag og kalinaw sa akong kalag.

9 Ug karon, akong anak, ako nakasulti na kanimo nga ikaw mahimo nga makakat-on og kaalam, nga ikaw mahimo nga makakat-on bahin kanako nga awalay lain nga paagi o mga pamaagi diin ang tawo maluwas, diha lamang ug pinaagi ni Kristo. Tan-awa, siya mao ang kinabuhi ug ang bkahayag sa kalibutan. Tan-awa, siya mao ang pulong sa kamatuoran ug pagkamatarung.

10 Ug karon, ingon nga ikaw misugod sa pagtudlo sa pulong gani ako manghinaut nga ikaw magpadayon sa pagtudlo; ug ako manghinaut nga ikaw magkugi ug magmapugnganon sa tanan nga mga butang.

11 Pagmatngon nga ikaw dili madala ngadto sa garbo; oo, pagmatngon nga ikaw dili amanghambog sa imong kaugalingon nga kaalam, ni sa imong igong kusog.

12 Gamita ang imong kaisug, apan dili ang pagpalabi-labi; ug pagmatngon usab nga ikaw makapugong sa tanan nimo nga mga mainit nga pagbati, nga ikaw mapuno uban sa paghigugma; pagmatngon nga ikaw makapugong gikan sa pagtinapulan.

13 Ayaw pag-ampo sama sa gibuhat sa mga Zoramite, kay ikaw nakakita nga sila nag-ampo aron mabati sa mga tawo, ug aron daygon tungod sa ilang kaalam.

14 Ayaw pag-ingon: O Dios, ako magpasalamat kanimo nga kami labaw nga amaayo kay sa among mga kaigsoonan; apan hinoon pag-ingon: O Ginoo, pasayloa ang akong bpagkadili takus, ug hinumdumi ang akong mga kaigsoonan diha sa kalooy—oo, angkuna ang imong pagkadili takus sa atubangan sa Dios sa tanan nga higayon.

15 Ug hinaut pa unta nga ang Ginoo mopanalangin sa imong kalag, ug modawat kanimo sa katapusan nga adlaw ngadto sa iyang gingharian, aron paglingkod sa kalinaw. Karon lakaw, akong anak, ug itudlo ang pulong ngadto niini nga mga katawhan. Pagmaligdong. Akong anak, maayo nga paglakaw.