Alma 50
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 50

Si Moroni milig-on sa mga yuta sa mga Nephite—Sila mitukod og daghan nga bag-o nga mga dakbayan—Mga gubat ug mga kalaglagan nahiaguman sa mga Nephite sa mga adlaw sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon—Si Morianton ug iyang mga masupilon gibuntog ni Teancum—Si Nephihah namatay, ug ang iyang anak nga lalaki nga si Pahoran mipuli sa hukmanan. Mga 72–67 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga si Moroni wala mohunong sa paghimo og mga pagpangandam alang sa gubat, o sa pagpanalipod sa iyang mga katawhan batok sa mga Lamanite; kay siya misugo nga ang iyang mga kasundalohan magsugod diha sa sinugdanan sa ikakawhaan nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, nga sila magsugod sa pagkalot og mga pundok sa yuta libut sa tanan nga mga dakbayan, sa tibuok nga mga yuta diin gipanag-iya sa mga Nephite.

2 Ug sa ibabaw niini nga mga pangpang sa yuta siya mipabutang og mga troso, oo, mga tinukod nga troso nga gitukod tupong sa gitas-on sa usa ka tawo, libut sa mga dakbayan.

3 Ug siya misugo nga diha niana nga mga tinukod nga troso kinahanglan adunay bayanan sa mga talinis nga kahoy nga iliyok sa mga troso; ug sila mga lig-on ug tag-as.

4 Ug siya misugo nga mga tore pagatukuron nga magdung-aw niadto nga mga tinukod nga talinis nga kahoy, ug siya misugo nga mga dapit nga dangpanan pagatukuron diha sa mga tore, nga ang mga bato ug ang mga panâ sa mga Lamanite dili makasamad kanila.

5 Ug sila andam nga sila makalabay og mga bato gikan sa itaas niini, sumala sa ilang kahimuot ug sa ilang kusog, ug mopatay kaniya kinsa mosulay sa pagduol sa mga paril sa dakbayan.

6 Sa ingon si Moroni miandam og mga kota batok sa pag-abut sa ilang mga kaaway, libut sa matag dakbayan sa tanan nga yuta.

7 Ug nahinabo nga si Moroni misugo nga ang iyang mga kasundalohan kinahanglan moadto ngadto sa silangan sa kamingawan; oo, ug sila miadto ug miabug sa tanan nga mga Lamanite kinsa anaa sa silangan sa kamingawan ngadto sa ilang kaugalingon nga mga yuta, diin habagatan sa yuta sa Zarahemla.

8 Ug ang yuta sa Nephi mikatay sa usa ka tul-id nga agianan gikan sa silangan nga dagat paingon sa kasadpan.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga si Moroni miabug sa tanan nga mga Lamanite gikan sa silangan sa kamingawan, diin anaa sa amihanan sa mga yuta diin ilang kaugalingon nga gipanag-iya, siya misugo nga ang mga lumulupyo kinsa tua sa yuta sa Zarahemla ug sa naglibut nga yuta kinahanglan moadto didto sa silangan sa kamingawan, gani sa mga utlanan daplin sa baybayon, ug manag-iya sa yuta.

10 Ug siya usab mibutang og mga kasundalohan sa habagatan, sa mga utlanan sa ilang mga gipanag-iya, ug misugo kanila sa pagtukod og mga akota aron sila makapanalipod sa ilang mga kasundalohan ug sa ilang mga katawhan gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway.

11 Ug sa ingon siya miguba sa tanan nga mga kota sa mga Lamanite sa silangan sa kamingawan, oo, ug usab sa kasadpan, naglig-on sa utlanan taliwala sa mga Nephite ug sa mga Lamanite, taliwala sa yuta sa Zarahemla ug sa yuta sa Nephi, gikan sa kasadpan nga dagat, subay sa ulohan sa suba sa Sidon—ang mga Nephite nga nakapanag-iya sa tanan nga yuta paingon sa amihanan, oo, gani ang tanan nga yuta diin paingon sa amihanan sa yuta sa Bountiful, sumala sa ilang kahimuot.

12 Sa ingon si Moroni, uban sa iyang mga kasundalohan, diin nagkadaghan matag adlaw tungod sa pasalig sa panalipod diin ang iyang mga buhat gipadayag ngadto kanila, nangita nga lumpagon ang kalig-on ug gahum sa mga Lamanite gikan sa mga yuta diin sila nanag-iya, nga sila kinahanglan walay gahum diha sa mga yuta nga ilang gipanag-iya.

13 Ug nahinabo nga ang mga Nephite misugod sa katukuran sa dakbayan, ug sila mitawag sa ngalan sa dakbayan og Moroni; ug kini diha buyon sa silangan sa dagat; ug kini diha buyon sa habagatan sa utlanan nga gipanag-iya sa mga Lamanite.

14 Ug sila usab misugod sa usa ka katukuran alang sa usa ka dakbayan taliwala sa dakbayan sa Moroni ug sa dakbayan sa Aaron, nagsumpay sa mga utlanan sa Aaron ug sa Moroni; ug sila mitawag sa ngalan sa dakbayan, o sa yuta, nga Nephihah.

15 Ug sila usab misugod nianang mao nga tuig sa pagtukod og daghan nga mga dakbayan didto sa amihanan, ang usa sa tinuyo nga pamaagi diin sila mitawag og Lehi, diin anaa sa amihanan buyon sa mga utlanan sa baybayon.

16 Ug sa ingon natapos ang ikakawhaan nga tuig.

17 Ug dinhi niini nga mauswagon nga pagkabutang ang mga katawhan ni Nephi sa pagsugod sa ikakawhaan ug usa nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

18 Ug sila miuswag sa hilabihan, ug sila nahimo nga hilabihan ka adunahan; oo, ug sila midaghan ug nag-anam ka lig-on dinhi sa yuta.

19 Ug sa ingon kita nakakita unsa ka maloloy-on ug makiangayon ang tanan nga mga kahimoan sa Ginoo, sa pagpatuman sa tanan niya nga mga pulong ngadto sa mga katawhan; oo, kita makakita nga ang iyang mga pulong gipamatud-an, bisan karon nga panahon, diin siya misulti ngadto kang Lehi, nga nag-ingon:

20 Bulahan ikaw ug ang imong mga anak; ug sila panalanginan, tungod kay sila naghupot sa akong mga sugo sila mouswag dinhi sa yuta. Apan hinumdumi, tungod kay sila wala maghupot sa akong mga sugo sila aisalikway gikan sa atubangan sa Ginoo.

21 Ug kita nakakita nga kini nga mga saad napamatud-an ngadto sa mga katawhan ni Nephi; kay kini tungod sa ilang mga panag-away ug sa ilang mga panagbingkil, oo, sa ilang mga pagbuno, ug sa ilang mga panglungkab, sa ilang pagsimba og mga dios-dios, sa ilang mga malaw-ay nga mga buhat, ug sa ilang mga pagkasalawayon, diin anaa taliwala sa ilang mga kaugalingon, diin nagdala diha kanila sa ilang mga gubat ug sa ilang mga kalaglagan.

22 Ug kadto kinsa matinud-anon diha sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo giluwas sa tanan nga mga panahon, samtang kaliboan sa ilang dautan nga mga kaigsoonan napahimutang sa pagkaulipon, o nahanaw pinaagi sa espada, o mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug mitipon uban sa mga Lamanite.

23 Apan tan-awa wala pay alabaw nga malipayon nga panahon taliwala sa mga katawhan ni Nephi, sukad sa mga adlaw ni Nephi, kay sa mga adlaw ni Moroni, oo, bisan karon nga panahon, sa ikakawhaan ug usa nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.

24 Ug nahinabo nga ang ikakawhaan ug duha nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom usab natapos sa kalinaw; oo, ug usab ang ikakawhaan ug tulo nga tuig.

25 Ug nahinabo nga diha sa pagsugod sa ikakawhaan ug upat nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, diha na usab unta ang kalinaw taliwala sa mga katawhan ni Nephi kon dili pa unta sa apanagbingkil taliwala kanila mahitungod sa yuta sa Lehi, ug sa yuta sa Morianton, diin misumpay diha sa mga utlanan sa Lehi; ang duha diin anaa sa mga utlanan buyon sa baybayon.

26 Kay tan-awa, ang mga katawhan kinsa nanag-iya sa yuta sa Morianton miangkon og usa ka bahin sa yuta sa Lehi; busa diha misugod ang mainiton nga panagbingkil tali kanila, hangtud nga ang mga katawhan ni Morianton miandam sa mga hinagiban batok sa ilang mga kaigsoonan, ug sila hugot ang tinguha pinaagi sa espada sa pagpatay kanila.

27 Apan tan-awa, ang mga katawhan nga mipanag-iya sa yuta sa Lehi milayas ngadto sa kampo ni Moroni, ug mihangyo ngadto kaniya og panabang; kay tan-awa sila wala sa kalapasan.

28 Ug nahinabo nga sa diha nga ang mga katawhan ni Morianton, kinsa gipangulohan sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Morianton, nakakita nga ang mga katawhan sa Lehi milayas ngadto sa kampo ni Moroni, sila hilabihan ka hadlok basin pa unya og ang kasundalohan ni Moroni mosulong nganha kanila ug molaglag kanila.

29 Busa, si Morianton mibutang niini sulod sa ilang mga kasingkasing nga sila kinahanglan molayas ngadto sa yuta dapit sa amihanan nga bahin, diin nalukop sa dagko nga mga katubigan ug mipanag-iya sa yuta diin anaa sa amihanan nga bahin.

30 Ug tan-awa, sila unta mopatuman niini nga laraw, (nga mao unta ang hinungdan nga mahimo nga kasub-anan) apan tan-awa, si Morianton ingon nga usa ka tawo nga hilabihan ang kapintas, busa siya nasuko sa usa sa iyang mga sulugoon nga babaye, ug siya midasmag ngadto kaniya ug mibunal kaniya pag-ayo.

31 Ug nahinabo nga siya milayas, ug miadto sa kampo ni Moroni, ug misulti kang Moroni sa tanan nga mga butang mahitungod sa nahitabo, ug usab mahitungod sa ilang mga tumong sa paglayas ngadto sa yuta dapit sa amihanan nga bahin.

32 Karon tan-awa, ang mga katawhan kinsa tua sa yuta sa Bountiful, o sa Moroni, nahadlok nga sila mopatalinghug sa mga pulong ni Morianton ug motipon uban sa iyang mga katawhan, ug sa ingon siya mopanag-iya niadto nga mga bahin sa yuta, diin mopahiluna og katukuran alang sa makuyaw nga mga sangputanan taliwala sa mga katawhan ni Nephi, oo, diin nga mga sangputanan mosangput sa pagkapukan sa ilang akalingkawasan.

33 Busa si Moroni mipadala og kasundalohan, uban sa ilang kampo, sa pagsanta sa mga katawhan ni Morianton, sa paghunong sa ilang panaw ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin.

34 Ug nahinabo nga sila wala makasanta kanila hangtud sila miabut sa mga utlanan sa yuta sa aDesolation; ug didto sila nakasanta kanila, dapit sa may pig-ot nga agianan diin misubay sa dagat ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin, oo, subay sa dagat, diha sa kasadpan ug diha sa silangan.

35 Ug nahinabo nga ang kasundalohan nga gipadala ni Moroni, diin gipangulohan sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Teancum, misugat sa mga katawhan ni Morianton; ug hilabihan ka gahi og ulo sa mga katawhan ni Morianton, (ingon nga nadasig pinaagi sa iyang pagkadautan ug sa iyang ulog-ulog nga mga pulong) nga usa ka panag-away nagsugod tali kanila, diin si Teancum mipatay kang Morianton ug mibuntog sa iyang kasundalohan, ug midala kanila nga mga binilanggo, ug mibalik sa kampo ni Moroni. Ug sa ingon natapos ang ikakawhaan ug upat nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.

36 Ug sa ingon ang mga katawhan ni Morianton gidala pagbalik. Ug diha sa ilang pakigsaad sa pagpatunhay sa kalinaw sila gipahiuli ngadto sa yuta sa Morianton, ug usa ka paghiusa nahitabo tali kanila ug sa mga katawhan ni Lehi; ug sila usab gipahiuli ngadto sa ilang mga yuta.

37 Ug nahinabo nga diha sa sama nga tuig nga ang mga katawhan ni Nephi adunay kalinaw nga gipahiuli nganha kanila, nga si Nephihah, ang ikaduha nga labaw nga maghuhukom, namatay, ingon nga nakalingkod sa hukmanan uban sa hingpit nga katarung sa atubangan sa Dios.

38 Bisan pa niana, siya mibalibad kang Alma sa pagpanag-iya niadto nga mga talaan ug niadto nga mga butang diin gitamud ni Alma ug sa iyang mga amahan nga labing sagrado; busa si Alma mitugyan kanila diha sa iyang anak nga lalaki, si Helaman.

39 Tan-awa, nahinabo nga ang anak nga lalaki ni Nephihah gitudlo nga molingkod sa hukmanan, puli sa iyang amahan; oo, siya gitudlo nga labaw nga maghuhukom ug gobernador ibabaw sa mga katawhan, uban ang panumpa ug sagrado nga ordinansa sa paghukom sa pagkamatarung, ug sa pagpatunhay sa kalinaw ug kagawasan sa mga katawhan, ug sa paghatag ngadto kanila sa ilang sagrado nga mga kahigayunan sa pagsimba sa Ginoo nga ilang Dios, oo, sa pagbulig ug sa pagpatunhay sa baruganan sa Dios sa tanan niya nga mga adlaw, ug sa pagdala sa mga dautan ngadto sa kaangayan sumala sa ilang kalapasan.

40 Karon tan-awa, ang iyang ngalan mao si Pahoran. Ug si Pahoran mipuli sa katungdanan sa iyang amahan, ug misugod sa iyang pagmando sa katapusan sa ikakawhaan ug upat nga tuig, ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.