Alma 26
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 26

Si Ammon naghimaya diha sa Ginoo—Ang matinud-anon lig-unon pinaagi sa Ginoo ug gihatagan og kahibalo—Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga tawo nahimo nga makadala og kaliboan ka mga kalag ngadto sa paghinulsol—Ang Dios aduna sa tanan nga gahum ug makatugkad sa tanan nga mga butang. Mga 90–77 B.C.

1 Ug karon, kini mao ang mga pulong ni Ammon ngadto sa iyang mga kaigsoonan, nga miingon niini: Akong igsoon nga mga lalaki ug akong mga kaigsoonan, tan-awa ako moingon nganha kaninyo, unsa ka dako ang katarungan nga kita maglipay; kay kita nagdahum ba nga sa diha nga kita amibiya gikan sa yuta sa Zarahemla nga ang Dios motugyan ngari kanato sa ingon ka dako nga mga panalangin?

2 Ug karon, ako mangutana, unsa ka dako nga mga panalangin siya mitugyan ngari kanato? Makasulti ba kamo?

3 Tan-awa, ako motubag alang kaninyo; kay ang atong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite, diha sa kangitngit, oo, bisan sa labi nga mangitngit nga sulad, apan tan-awa, apila kanila ang nadala sa pagtan-aw sa kahibulongan nga kahayag sa Dios! Ug kini mao ang panalangin nga gitugyan ngari kanato, nga kita nahimo nga mga bhiman diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpahinabo niining dako nga buluhaton.

4 Tan-awa, mga akaliboan kanila naglipay, ug nadala ngadto sa panon sa Dios.

5 Tan-awa, ang aumahan hinog na, ug bulahan kamo, kay kamo miduso sa bgalab, ug miani uban sa inyong kusog, oo, sa tibuok adlaw kamo naghago; ug tan-awa ang gidaghanon sa inyong mga cbugkos! Ug sila pagapundukon ngadto sa kamalig, nga sila dili mausik.

6 Oo, sila dili mangapukan pinaagi sa unos sa katapusan nga adlaw; oo, ni sila maukay pinaagi sa mga alimpulos; apan kon ang aunos moabut sila pagapundukon sa ilang dapit, nga ang unos dili makadulot ngadto kanila; oo, ni sila pagaabugon uban sa mapintas nga mga hangin bisan diin ang kaaway modala kanila.

7 Apan tan-awa, sila anaa sa mga kamot sa Ginoo sa apag-ani, ug sila iya; ug siya bmobanhaw kanila sa katapusan nga adlaw.

8 Bulahan ang ngalan sa atong Dios; amag-awit kita sa pagdayeg kaniya, oo, bmagpasalamat kita sa iyang balaan nga ngalan, kay siya nagbuhat sa pagkamatarung sa kahangturan.

9 Kay kon kita wala pa mobiya gikan sa yuta sa Zarahemla, kining atong mga minahal nga hinigugma nga mga kaigsoonan, kinsa nagmahal uyamot kanato, gisakit pa unta uban sa apagdumot batok kanato, oo, ug sila unta usab wala makaila sa Dios.

10 Ug nahinabo nga sa diha nga si Ammon nakasulti niini nga mga pulong, ang iyang igsoon nga lalaki nga si Aaron mibadlong kaniya, miingon: Ammon, ako nahadlok nga ang imong hingpit nga kalipay modala kanimo ngadto sa pagpanghambog.

11 Apan si Ammon miingon ngadto kaniya: Ako wala amanghambog sa akong kaugalingon nga kusog, ni sa akong kaugalingon nga kaalam; apan tan-awa, ang akong hingpit nga kalipay napuno, oo, ang akong kasingkasing tugob sa bhingpit nga kalipay, ug ako maglipay diha sa akong Dios.

12 Oo, ako nasayud nga ako walay bili; ingon sa akong kusog ako mahuyang; busa ako dili manghambog sa akong kaugalingon, apan ako amanghambog sa akong Dios, kay diha sa iyang bkusog ako makahimo sa tanan nga mga butang; oo, tan-awa, daghan nga mga kahibulongan nga milagro ang atong nabuhat niini nga yuta, diin kita modayeg sa iyang ngalan sa kahangturan.

13 Tan-awa, pila ka libo sa atong mga kaigsoonan nga siya mibuhi gikan sa mga kasakit sa aimpyerno; ug sila gidala sa bpag-awit sa matubsanon nga gugma, ug kini tungod sa gahum sa iyang pulong nga ania kanato, busa kita wala bay dako nga katarungan sa paglipay?

14 Oo, kita adunay katarungan sa pagdayeg kaniya sa kahangturan, kay siya mao ang Labing Halangdon nga Dios, ug mibuhi sa atong mga kaigsoonan gikan sa mga akadena sa impyerno.

15 Oo, sila giliyokan uban sa walay katapusan nga kangitngit ug kalaglagan; apan tan-awa, siya midala kanila ngadto sa iyang walay katapusan nga akahayag, oo, ngadto sa walay katapusan nga kaluwasan; ug sila giliyokan uban sa iyang dili hitupngan nga gasa sa paghigugma; oo, ug kita nahimo nga mga himan diha sa iyang mga kamot sa pagbuhat niining mahinungdanon ug kahibulongan nga buhat.

16 Busa, amaghimaya kita, oo, bmaghimaya kita sa Ginoo; oo, kita maglipay, kay ang atong kalipay puno; oo, kita magdayeg sa atong Dios sa kahangturan. Tan-awa, kinsa ang makahimaya pag-ayo diha sa Ginoo? Oo, kinsa ang makasulti pag-ayo diha sa iyang dako nga gahum, ug sa iyang ckalooy, ug sa iyang pagkamainantuson ngadto sa mga katawhan? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, ako dili makasulti sa kinagamyan nga bahin sa akong gibati.

17 Kinsa kaha ang magdahum nga ang atong Dios magmaloloy-on kaayo ingon sa pagsakmit kanato gikan sa atong makahahadlok, makasasala, ug mahugaw nga kahimtang?

18 Tan-awa, kita nanglakaw bisan diha sa kasuko, uban ang gamhanan nga mga pagpanghulga sa apaglaglag sa iyang simbahan.

19 O unya, ngano nga wala siya motugyan kanato ngadto sa makahahadlok nga kalaglagan, oo, ngano nga wala siya motugot sa espada sa iyang kaangayan nga ipahamtang kanato, ug mosilot kanato ngadto sa mahangturon nga pagkawalay paglaum?

20 O, akong kalag, hapit na sa ingon niini, mahanaw sa paghunahuna. Tan-awa, siya wala mogamit sa iyang kaangayan ngari kanato, apan diha sa iyang dako nga kalooy midala kanato gikan niana nga walay katapusan nga abung-aw sa kamatayon ug pagkauyamot, ngadto sa kaluwasan sa atong mga kalag.

21 Ug karon tan-awa, akong mga kaigsoonan, unsa nga akinaiyanhon nga tawo ang nasayud niini nga mga butang? Ako moingon nganha kaninyo, walay usa nga bnasayud niini nga mga butang, gawas niadto nga mahinulsulon.

22 Oo, siya nga anaghinulsol ug naggamit sa bhugot nga pagtuo, ug nagpasiugda og mga maayo nga buhat, ug nag-ampo kanunay sa walay paghunong—ngadto sa ingon kini ihatag aron masayud sa mga cmisteryo sa Dios; oo, ngadto sa ingon kini ihatag aron pagpadayag sa mga butang nga wala pa gayud ikapadayag; oo, ug kini ihatag ngadto sa ingon aron pagdala sa mga kaliboan ka mga kalag ngadto sa paghinulsol, ingon nga kini gikahatag ngari kanato aron sa pagdala niini nga atong mga kaigsoonan ngadto sa paghinulsol.

23 Karon kamo nahinumdom ba, akong mga kaigsoonan, nga kita miingon ngadto sa atong mga kaigsoonan didto sa yuta sa Zarahemla, kita motungas sa yuta sa Nephi, aron sa pagsangyaw ngadto sa atong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite, ug sila nangatawa kanato aron pagbugal-bugal?

24 Kay sila miingon ngari kanato: Kamo nagdahum ba nga kamo makadala sa mga Lamanite ngadto sa kasayuran sa kamatuoran? Kamo nagdahum ba nga kamo makapakita sa mga Lamanite sa kasaypanan sa mga atradisyon sa ilang mga amahan, ingon nga btikig og liog nga mga katawhan sama kanila; kansang mga kasingkasing nahimuot sa pagpaagas og dugo; kansang mga adlaw gigahin sa labing bug-at nga kadautan; kansang mga paagi mao ang mga paagi sa malapason gikan sa sinugdanan? Karon akong mga kaigsoonan, kamo nahinumdom nga kini mao ang ilang pinulongan.

25 Ug dugang pa sila miingon: Gamiton nato ang hinagiban batok kanila, nga kita molaglag kanila ug sa ilang kadautan gikan sa yuta, basin pa unya sila mobuntog kanato ug molaglag kanato.

26 Apan tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kita mianhi sa kamingawan dili uban ang katuyoan sa paglaglag sa atong mga kaigsoonan, apan uban ang katuyoan nga tingali kita unta makaluwas sa pipila sa ilang mga kalag.

27 Karon sa diha nga ang atong mga kasingkasing nasubo, kita hapit na unta mobalik, tan-awa, ang Ginoo amihupay kanato, ug miingon: Lakaw taliwala sa inyong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite, ug antusa uban sa bpailub ang inyong mga ckasakit, ug Ako mohatag nganha kaninyo sa kalampusan.

28 Ug karon tan-awa, kita miabut, ug nakigsagol taliwala kanila; ug kita nagmapailubon sa atong mga pag-antus, ug kita nag-antus sa matag pagkulang; oo, kita mipanaw gikan sa usa ka balay ngadto sa lain nga balay, nagsalig diha sa mga kalooy sa kalibutan—dili diha sa mga kalooy sa kalibutan lamang apan ngadto sa mga kalooy sa Dios.

29 Ug kita misulod sa ilang mga balay ug mitudlo kanila, ug kita mitudlo kanila diha sa ilang mga kadalanan; oo, ug kita mitudlo kanila diha sa ilang mga bungtod; ug kita usab misulod sa ilang mga templo ug sa ilang mga sinagoga ug mitudlo kanila; ug kita gisalikway, ug gibiay-biay, ug gilud-an, ug gisagpa; ug kita gibato, ug gidakop ug gigapos uban sa malig-on nga mga pisi, ug gibalhug ngadto sa bilanggoan; ug pinaagi sa gahum ug kaalam sa Dios kita naluwas pag-usab.

30 Ug kita nag-antus sa tanan nga matang sa mga kasakit, ug tanan niini, nga tingali kita unta mahimo nga paagi sa pagluwas sa pipila ka mga kalag; ug kita nagdahum nga ang atong ahingpit nga kalipay mahimo nga mahingpit kon tingali kita mahimo nga paagi sa pagluwas sa pipila.

31 Karon tan-awa, kita makatan-aw ug makakita sa mga bunga sa atong mga kahago; ug sila diyutay ba? Ako moingon nganha kaninyo, Dili, sila adaghan; oo, ug kita makasaksi sa ilang pagkatiunay, tungod sa ilang gugma ngadto sa ilang mga kaigsoonan ug usab ngari kanato.

32 Kay tan-awa, sila buot pa nga amagpakamatay kay sa mohunos sa kinabuhi sa ilang kaaway; ug sila bmilubong sa ilang mga hinagiban sa gubat ilawom sa yuta, tungod sa ilang paghigugma ngadto sa ilang mga kaigsoonan.

33 Ug karon tan-awa ako moingon nganha kaninyo, aduna pa bay labaw ka dako nga gugma sa tibuok kayutaan? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Wala, wala pa, bisan taliwala sa mga Nephite.

34 Kay tan-awa, sila mogamit sa ilang hinagiban batok sa ilang mga kaigsoonan; sila dili motugot sa ilang mga kaugalingon nga patyon. Apan tan-awa pila niini ang mitugyan sa ilang mga kinabuhi; ug kita nasayud nga sila miadto na sa ilang Dios, tungod sa ilang gugma ug sa ilang pagdumot sa sala.

35 Karon kita wala bay katarungan nga maglipay? Oo, ako moingon nganha kaninyo, wala pay mga tawo nga adunay dako kaayo nga katarungan sa paglipay sama kanato, sukad sa sinugdanan sa kalibutan; oo, ug ang akong hingpit nga kalipay nadala, gani ngadto sa pagpanghambog diha sa akong Dios; kay siya aduna sa tanan nga agahum, tanan nga kaalam, ug tanan nga salabutan; siya bnakatugkad sa tanan nga mga butang, ug siya usa ka cmaloloy-on nga Binuhat, gani ngadto sa kaluwasan, ngadto kinsa mohinulsol ug motuo diha sa iyang ngalan.

36 Karon kon kini pagpanghambog, bisan pa niana ako manghambog; kay kini mao ang akong kinabuhi ug ang akong kahayag, ang akong hingpit nga kalipay ug ang akong kaluwasan, ug ang akong katubsanan gikan sa walay katapusan nga pagkaalaot. Oo, bulahan ang ngalan sa akong Dios, kinsa mahunahunaon niini nga mga katawhan, kinsa usa ka asanga sa kahoy sa Israel, ug nawala gikan sa iyang lawas diha sa usa ka katingalahan nga yuta; oo, ako moingon, bulahan ang ngalan sa akong Dios, kinsa mahunahunaon kanato, mga blatagaw sa usa ka katingalahan nga yuta.

37 Karon akong mga kaigsoonan, atong makita nga ang Dios mahunahunaon sa matag akatawhan, bisan asa nga yuta nga sila anaa; oo, siya nag-ihap sa iyang mga katawhan, ug ang iyang kasingkasing sa kalooy anaa sa tibuok yuta. Karon kini mao ang akong hingpit nga kalipay, ug ang akong dako nga pagpasalamat; oo, ug ako mohatag og mga pasalamat ngadto sa akong Dios sa kahangturan. Amen.