Alma 23
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 23

Kagawasan sa tinuohan gipahibalo—Mga Lamanite sa pito ka mga yuta ug mga dakbayan nakabig—Sila mitawag sa ilang mga kaugalingon og Anti-Nephi-Lehi ug naluwas gikan sa tunglo—Mga Amalekite ug mga Amulonite misalikway sa kamatuoran. Mga 90–77 B.C.

1 Tan-awa, karon nahinabo nga ang hari sa mga Lamanite mipadala og usa ka apahibalo taliwala sa tanan niya nga mga katawhan, nga sila dili modapat sa ilang mga kamot diha ni Ammon, o ni Aaron, o ni Omner, o ni Himni, ni bisan hain sa ilang mga kaigsoonan kinsa kinahanglan molakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, sa bisan diin nga dapit nga sila anaa, sa bisan hain nga bahin sa ilang yuta.

2 Oo, siya mipadala og usa ka balaod taliwala kanila, nga sila kinahanglan dili modapat sa ilang mga kamot diha kanila aron sa paggapos kanila, o sa pagbalhug kanila sa bilanggoan; ni sila moluwa diha kanila, ni mobunal kanila, ni moabug kanila gikan sa ilang mga sinagoga, ni mosilot kanila; ni sila molabay og mga bato kanila, apan nga sila kinahanglan adunay kagawasan ngadto sa ilang mga panimalay, ug usab ngadto sa ilang mga templo, ug ngadto sa ilang mga santuwaryo.

3 Ug sa ingon sila unta makalakaw ug makasangyaw sa pulong sumala sa ilang mga tinguha, kay ang hari nakabig na ngadto sa Ginoo, ug ang tanan nga sakop sa iyang panimalay; busa siya mipadala sa iyang pahibalo sa tibuok yuta ngadto sa iyang mga katawhan, aron ang pulong sa Dios unta walay babag, apan nga kini masangyaw sa tibuok yuta, aron ang iyang mga katawhan unta madani mahitungod sa dautan nga mga atradisyon sa ilang mga amahan, ug aron sila madani nga silang tanan mga igsoon, ug nga sila dili angay nga magbuno, ni manglungkab, ni mangawat, ni manapaw, ni magbuhat sa bisan unsa nga matang sa pagkadautan.

4 Ug karon nahinabo nga sa diha nga ang hari nakapadala na niini nga pahibalo, nga si Aaron ug ang iyang mga kaigsoonan milakaw gikan sa usa ka dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan, ug gikan sa usa ka balay nga alampoan ngadto sa lain, nagtukod og mga simbahan, ug mitudlo og mga pari ug mga magtutudlo sa tibuok yuta taliwala sa mga Lamanite, aron sa pagsangyaw ug sa pagtudlo sa pulong sa Dios taliwala kanila; ug sa ingon sila nagsugod pag-angkon og dako nga kalampusan.

5 Ug mga kaliboan ang nadala ngadto sa kahibalo sa Ginoo, oo, mga kaliboan ang nadala ngadto sa pagtuo diha sa mga atradisyon sa mga Nephite; ug sila gitudloan sa mga btalaan ug mga panagna nga gipanunod gani hangtud karon nga panahon.

6 Ug ingon ka tinuod nga ang Ginoo buhi, ingon ka tinuod ang gidaghanon sa mituo, o kutob sa nadala ngadto sa kahibalo sa kamatuoran, pinaagi sa pagsangyaw ni Ammon ug sa iyang mga kaigsoonan, sumala sa espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna, ug sa gahum sa Dios nga nagbuhat og mga milagro diha kanila—oo, ako moingon nganha kaninyo, ingon nga ang Ginoo buhi, kutob sa mga Lamanite nga mituo sa ilang pagsangyaw, ug amakabig ngadto sa Ginoo, wala bgayud mobiya.

7 Kay sila nahimo nga usa ka matarung nga mga katawhan; sila mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol, nga sila wala na makig-away batok sa Dios, ni batok ni bisan kinsa sa ilang mga kaigsoonan.

8 Karon, mao kini asila kinsa nakabig ngadto sa Ginoo:

9 Ang mga katawhan sa mga Lamanite kinsa tua sa yuta sa Ishmael;

10 Ug usab ang mga katawhan sa mga Lamanite kinsa tua sa yuta sa Middoni;

11 Ug usab ang mga katawhan sa mga Lamanite kinsa tua sa dakbayan sa Nephi;

12 Ug usab ang mga katawhan sa mga Lamanite kinsa tua sa yuta sa aShilom, ug kinsa tua sa yuta sa Shemlon, ug sa dakbayan sa Lemuel, ug sa dakbayan sa Shimnilom.

13 Ug mao kini ang mga ngalan sa mga dakbayan sa mga Lamanite nga anakabig ngadto sa Ginoo; ug mao kini sila kinsa mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol, oo, ang tanan nila nga mga hinagiban sa gubat; ug silang tanan mga Lamanite.

14 Ug ang mga Amalekite wala amakabig, gawas sa usa lamang; ni bisan kinsa sa mga bAmulonite; apan sila nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug usab ang mga kasingkasing sa mga Lamanite diha sa bahin sa yuta diin sila nagpuyo, oo, ug ang tanan nila nga mga balangay ug tanan nila nga mga dakbayan.

15 Busa, kami nagngalan sa tanan nga mga dakbayan sa mga Lamanite diin sila naghinulsol ug miabut sa kahibalo sa kamatuoran, ug nakabig.

16 Ug karon nahinabo nga ang hari ug kadto kinsa mga nakabig mga matinguhaon nga sila unta makaangkon og usa ka ngalan, nga niana sila unta mailhan gikan sa ilang mga kaigsoonan; busa ang hari nagpakisayud uban kang Aaron ug daghan sa ilang mga pari, mahitungod sa ngalan nga sila modala diha kanila nga sila unta mailhan.

17 Ug nahinabo nga sila mitawag sa ilang mga ngalan og aAnti-Nephi-Lehi; ug sila gitawag pinaagi niini nga ngalan ug wala na tawga nga mga Lamanite.

18 Ug sila misugod sa hilabihan ka pagkakugihan nga mga katawhan; oo, ug sila mahigalaon uban sa mga Nephite; busa, sila nagpasiugda og usa ka kauyonan uban kanila, ug ang atunglo sa Dios wala na mosunod kanila.