Alma 10
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 10

Si Lehi kaliwat gikan ni Manases—Si Amulek misaysay pagbalik sa inanghel nga sugo nga siya nahingawa kang Alma—Ang mga pag-ampo sa matarung mao ang hinungdan nga ang mga katawhan maluwas—Dili matarung nga mga manlalaban ug mga maghuhukom naghan-ay sa katukuran ug sa kalaglagan sa mga katawhan. Mga 82 B.C.

1 Karon mao kini ang mga apulong nga si bAmulek misangyaw ngadto sa mga katawhan kinsa tua sa yuta sa Ammonihah nag-ingon:

2 Ako mao si Amulek; ako mao ang anak nga lalaki ni Giddonah, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Ishmael, kinsa kaliwat ni Aminadi; ug kini mao gihapon ang Aminadi kinsa mao ang mihubad sa mga sinulat nga diha sa bongbong sa templo, diin gisulat pinaagi sa tudlo sa Dios.

3 Ug si Aminadi usa ka kaliwat ni Nephi, kinsa anak nga lalaki ni Lehi, kinsa gikan sa yuta sa Jerusalem, kinsa usa ka kaliwat ni aManases, kinsa anak nga lalaki ni bJose kinsa cgibaligya ngadto sa Ehipto pinaagi sa mga kamot sa iyang mga kaigsoonan.

4 Ug tan-awa, ako usab usa ka tawo nga dili yano og dungog taliwala sa tanan niadto kinsa nakaila kanako; oo, ug tan-awa, ako daghan og mga kaliwatan ug mga akahigalaan, ug ako nakabaton usab og daghan nga mga katigayunan pinaagi sa kamot sa akong kakugi.

5 Bisan pa niana, human sa tanan niini, ako wala gayud masayud sa daghan nga mga pamaagi sa Ginoo, ug sa iyang mga amisteryo, ug kahibulongan nga gahum. Ako miingon nga ako gayud wala masayud og daghan niini nga mga butang; apan tan-awa, ako nasayop, kay ako nakakita sa daghan niya nga mga misteryo ug sa iyang kahibulongan nga gahum; oo, bisan sa pagpanalipod sa mga kinabuhi niini nga mga katawhan.

6 Bisan pa niana, ako nagpatig-a sa akong kasingkasing, kay ako agitawag sa makadaghan ug ako wala bmopatalinghug; busa ako nasayud mahitungod niini nga mga butang, apan ako wala magpakasayud; busa ako nagpadayon sa pagsukol batok sa Dios, diha sa pagkadautan sa akong kasingkasing, gani hangtud sa ikaupat nga adlaw niini nga ikapito nga bulan, nga diha sa ikanapulo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.

7 Samtang ako mipanaw aron sa pagpakigkita sa usa ka suod nga kaliwat, tan-awa usa ka aanghel sa Ginoo mipakita ngari kanako ug miingon: Amulek, balik ngadto sa imong kaugalingon nga balay, kay ikaw mopakaon sa usa ka propeta sa Ginoo; oo, usa ka balaan nga tawo, kinsa usa ka tawo nga pinili sa Dios; kay siya bnagpuasa sa daghan nga mga adlaw tungod sa mga sala sa iyang mga katawhan, ug siya gigutom, ug ikaw cmodawat kaniya ngadto sa imong balay ug mopakaon kaniya, ug siya mopanalangin kanimo ug sa imong balay; ug ang panalangin sa Ginoo modangat diha kanimo ug sa imong balay.

8 Ug nahinabo nga ako mituman sa tingog sa anghel, ug mibalik padulong sa akong balay. Ug samtang ako nagpaingon ngadto ako nakakita sa atawo kinsa giingon sa anghel ngari kanako: Ikaw modawat ngadto sa imong balay—ug tan-awa kini mao ang tawo kinsa kanunay namulong nganha kanimo mahitungod sa mga butang sa Dios.

9 Ug ang anghel miingon ngari kanako nga siya usa ka abalaan nga tawo; busa ako nasayud nga siya usa ka balaan nga tawo tungod kay kini gisulti pinaagi sa anghel sa Dios.

10 Ug usab, ako nasayud nga ang mga butang diin siya nagpamatuod mga tinuod; kay tan-awa ako moingon nganha kaninyo, ingon nga ang Ginoo buhi, bisan pa niana siya nagpadala sa iyang aanghel aron paghimo niini nga mga butang nga mapadayag ngari kanako; ug kini siya mibuhat samtang si Alma bmipuyo sa akong balay.

11 Kay tan-awa, siya amipanalangin sa akong balay, siya mipanalangin kanako, ug sa akong mga kababayen-an, ug sa akong mga anak, ug sa akong amahan ug sa akong mga kabanay; oo, bisan ang tanan ko nga mga kaliwat siya mipanalangin, ug ang panalangin sa Ginoo midangat ngari kanamo sumala sa mga pulong nga siya namulong.

12 Ug karon, sa diha nga si Amulek nakapamulong niini nga mga pulong ang mga katawhan misugod sa pagkatingala, nagtan-aw nga dihay alabaw pa sa usa ka saksi kinsa nagpamatuod sa mga butang diin niana sila gipakasala, ug usab sa mga butang nga moabut, sumala sa espiritu sa pagpanagna nga anaa diha kanila.

13 Bisan pa niana, dihay uban taliwala kanila kinsa naghunahuna sa pagpangutana kanila, nga pinaagi sa ilang maliputon nga mga apaagi sila unta makabitik kanila sa ilang mga pulong, nga sila makakita og saksi batok kanila, nga sila motugyan kanila ngadto sa ilang mga maghuhukom nga sila unta mahukman sumala sa balaod, ug nga sila unta patyon o ibalhug ngadto sa bilanggoan, sumala sa kalapasan nga sila makahimo pagpakita o makasaksi batok kanila.

14 Karon mao kadto nga mga tawo kinsa nagtinguha sa paglaglag kanila, kinsa mga amanlalaban, kinsa gisuholan o gitudlo pinaagi sa mga katawhan aron sa pagpahigayon sa balaod sa ilang mga panahon sa mga paghusay, o diha sa mga paghusay sa mga kalapasan sa mga katawhan sa atubangan sa mga maghuhukom.

15 Karon kini nga mga manlalaban maalamon sa tanan nga mga paagi ug panglipot sa mga katawhan; ug kini aron paghimo kanila nga sila unta mahanas diha sa ilang pangita.

16 Ug nahinabo nga sila misugod sa pagpangutana ni Amulek, nga sa ingon niana mohimo kaniya sa pagsukwahi sa iyang mga pulong, o pag-usab sa mga pulong nga siya kinahanglan mamulong.

17 Karon sila wala masayud nga si Amulek mahimo nga masayud sa ilang mga laraw. Apan nahinabo sa diha nga sila misugo sa pagpangutana kaniya, siya anakasabut sa ilang mga hunahuna, ug siya miingon ngadto kanila: O kamo nga mga dautan ug hiwi nga bkaliwatan, kamo nga mga manlalaban ug mga nagpakaaron-ingnon, kay kamo nagpahiluna sa mga katukuran sa yawa; kay kamo nagbutang og mga claang ug mga lit-ag aron sa pagdakop sa mga balaan sa Dios.

18 Kamo naglaraw aron sa apagtuis sa mga pamaagi sa matarung, ug sa pagpakanaog sa kasuko sa Dios nganha sa inyong mga ulo, gani ngadto sa hingpit nga kalaglagan niini nga mga katawhan.

19 Oo, sa makatarunganon nga paagi si Mosiah misulti, kinsa mao ang atong katapusan nga hari, sa diha nga siya hapit na motugyan sa gingharian, walay bisan usa nga katugyanan niini, nagsugo nga kini nga mga katawhan kinahanglan mandoan pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga tingog—oo, maayo niya nga pagkasulti nga kon ang panahon kinahanglan moabut nga ang tingog niini nga mga katawhan kinahanglan amopili sa kadautan, kon ang panahon kinahanglan moabut nga kini nga mga katawhan kinahanglan nga mahulog ngadto sa kalapasan, sila hinog na sa kalaglagan.

20 Ug karon ako moingon nganha kaninyo nga sa makatarunganon nga paagi nga ang Ginoo mohukom sa inyong mga kadautan; sa makatarunganon nga paagi nga siya mosangyaw ngadto niini nga mga katawhan, pinaagi sa tingog sa iyang mga aanghel: Paghinulsol kamo, paghinulsol, kay ang gingharian sa langit duol na.

21 Oo, sa makatarunganon nga paagi nga siya mosangyaw, pinaagi sa tingog sa iyang mga anghel nga: aAko manaog taliwala sa akong mga katawhan, uban ang pagkamakiangayon ug kaangayan diha sa akong mga kamot.

22 Oo, ug ako moingon nganha kaninyo nga kon kini dili pa sa mga apag-ampo sa mga matarung, kinsa ania karon sa yuta, nga kamo bisan karon pagaduawon na sa hingpit nga kalaglagan; gani dili kini pinaagi sa blunop, ingon sa mga katawhan sa adlaw ni Noe, apan kini pinaagi sa gutom, ug pinaagi sa kamatay, ug sa espada.

23 Apan kini pinaagi sa mga apag-ampo sa mga matarung nga kamo naluwas; karon busa, kon kamo mosalikway sa mga matarung taliwala kaninyo sa ingon ang Ginoo dili mopugong sa iyang kamot; apan diha sa iyang mapintas nga kasuko siya mogula batok kaninyo; unya kamo pagahampakon pinaagi sa gutom, ug pinaagi sa kamatay, ug pinaagi sa espada; ug ang bpanahon hapit na moabut gawas kon kamo maghinulsol.

24 Ug karon nahinabo nga ang mga katawhan labaw nga nasuko kang Amulek, ug sila misinggit, nag-ingon: Kini nga tawo nagbiay-biay batok sa atong mga balaod nga makiangayon, ug sa atong maalamon nga mga manlalaban kinsa kita mipili.

25 Apan si Amulek mipatuy-od sa iyang kamot, ug misinggit sa labi pang makusog ngadto kanila, nag-ingon: O kamo nga mga dautan ug hiwi nga kaliwatan, ngano nga si Satanas adunay dako nga gahum dinha sa inyong mga kasingkasing? Ngano nga kamo mitugyan sa inyong mga kaugalingon ngadto kaniya nga siya makahimo sa pag-angkon og gahum ibabaw kaninyo, sa apagbuta sa inyong mga mata, nga kamo dili makasabut sa mga pulong nga gipamulong, sumala sa ilang kamatuoran?

26 Kay tan-awa, ako nagpamatuod ba batok sa inyong balaod? Kamo wala makasabut; kamo nagsulti nga ako nakapamulong batok sa inyong balaod; apan ako wala, apan ako nakapamulong dapig sa inyong balaod, ngadto sa inyong paghukom.

27 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, nga ang katukuran sa kalaglagan niini nga mga katawhan nagsugod sa pagkahiluna pinaagi sa pagkadili matarung sa inyong mga amanlalaban ug sa inyong mga maghuhukom.

28 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Amulek nakapamulong niini nga mga pulong ang mga katawhan misinggit batok kaniya, nag-ingon: Karon kami nasayud nga kini nga tawo usa ka anak sa yawa, kay siya anagbakak ngari kanato; kay siya nakapamulong batok sa atong balaod. Ug karon siya misulti nga siya wala makapamulong batok niini.

29 Ug pag-usab, siya mibiay-biay batok sa atong mga manlalaban, ug sa atong mga maghuhukom.

30 Ug nahinabo nga ang mga manlalaban mibutang niini ngadto sa ilang mga kasingkasing nga sila kinahanglan mahinumdom niini nga mga butang batok kaniya.

31 Ug dihay usa taliwala kanila kansang ngalan mao si Zeezrom. Karon siya ang unang amisumbong kang Amulek ug Alma, siya ingon nga usa sa labing batid taliwala kanila, nga nakaangkon og daghan nga mga patigayon taliwala sa mga katawhan.

32 Karon ang tuyo niini nga mga manlalaban mao ang pag-angkon og bahandi; ug sila nakaangkon og bahandi sumala sa ilang pangita.