Alma 46
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 46

Si Amalickiah naglaraw nga mahimo nga hari—Si Moroni mipataas sa bandila sa kalingkawasan—Siya mitigum sa mga katawhan sa pagpanalipod sa ilang tinuohan—Mga tinuod nga mituo gitawag og mga Kristyanos—Salin ni Jose panalipdan—Si Amalickiah ug ang mga masupilon milayas ngadto sa yuta sa Nephi—Kadto kinsa dili mobulig sa lihok sa kagawasan pahamtangan sa kamatayon. Mga 73–72 B.C.

1 Ug nahinabo nga kutob sa dili mopatalinghug sa mga pulong ni Helaman ug sa iyang mga kaigsoonan nagkapundok batok sa ilang mga kaigsoonan.

2 Ug karon tan-awa, sila nasuko kaayo, hangtud nga sila nakahukom sa pagpatay kanila.

3 Karon ang pangulo niadto kinsa nasuko batok sa ilang mga kaigsoonan mao ang usa ka dako ug kusgan nga tawo; ug ang iyang ngalan mao si Amalickiah.

4 Ug si Amalickiah matinguhaon nga mahimo nga hari; ug kadto nga mga katawhan kinsa nasuko mga matinguhaon usab nga siya kinahanglan mahimo nga ilang hari; ug sila mao ang labaw nga daghan nga bahin kanila nga mga aubos nga mga maghuhukom sa yuta, ug sila nagpangita og gahum.

5 Ug sila nalingla pinaagi sa mga ulog-ulog ni Amalickiah, nga kon sila mobulig kaniya ug mopalingkod kaniya nga ilang hari siya mohimo kanila nga mga pangulo ibabaw sa mga katawhan.

6 Sa ingon sila nadala ni Amalickiah ngadto sa mga pagbiya, bisan pa sa pagsangyaw ni Helaman ug sa iyang mga kaigsoonan, oo, bisan pa sa ilang tumang pag-amuma ibabaw sa simbahan, kay sila mga halangdon nga mga pari ibabaw sa simbahan.

7 Ug dihay daghan sulod sa simbahan kinsa mituo sa mga pulong nga ulog-ulog ni Amalickiah, busa sila mibiya bisan sa simbahan; ug sa ingon ang mga kalihokan sa mga katawhan ni Nephi hilabihan sa pagkawalay katinoan ug sa pagkamakuyaw, bisan pa sa ilang dako nga akadaugan diin sila nakaangkon ibabaw sa mga Lamanite, ug ang ilang dako nga paglipay diin sila nakaangkon tungod sa ilang kaluwasan pinaagi sa kamot sa Ginoo.

8 Sa ingon kita makakita unsa ka adali ang anak sa mga katawhan makalimot sa Ginoo nga ilang Dios, oo, unsa ka dali nga makabuhat og dautan, ug malingla pinaagi sa usa nga dautan.

9 Oo, ug kita usab makakita sa dako nga apagkadautan nga ang usa ka hilabihan ka dautan nga tawo makahimo pagpahinabo diha sa mga anak sa mga katawhan.

10 Oo, kita makakita nga si Amalickiah, tungod kay siya usa ka tawo nga maliputon og pamaagi ug usa ka tawo nga daghan og mga pulong sa pang-ulog-ulog, nga siya nakalingla sa mga kasingkasing sa daghan nga mga katawhan sa pagbuhat og dautan; oo, ug nagtinguha sa paglaglag sa simbahan sa Dios, ug sa paglaglag sa katukuran sa akalingkawasan diin ang Dios mitugyan ngadto kanila, o diin nga panalangin ang Dios mipadala diha sa ibabaw sa yuta alang sa mga bmatarung.

11 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Moroni, kinsa mao ang alabaw nga kumandante sa mga kasundalohan sa mga Nephite, nakadungog niini nga mga pagbiya, siya nasuko kang Amalickiah.

12 Ug nahinabo nga siya migisi sa iyang kupo; ug siya mikuha sa usa ka piraso niini, ug misulat diha niini—aAgi og paghinumdom sa atong Dios, sa atong tinuohan, ug kagawasan, ug sa atong kalinaw, sa atong mga asawa, ug sa atong mga anak—ug siya mihigot niini sa tumoy sa usa ka tukon.

13 Ug siya mihigot sa panagang sa iyang ulo ug sa taming sa iyang lawas, ug sa iyang mga panagang, ug gibakus ang iyang kalasag sa iyang bat-ang; ug siya mikuha sa tukon, diin anaa sa tumoy niini ang iyang gisi nga kupo, (ug siya mitawag niini og ang bandila sa kalingkawasan) ug siya miyukbo sa iyang kaugalingon sa yuta, ug siya nag-ampo nga mainiton ngadto sa iyang Dios alang sa mga panalangin sa kalingkawasan nga modangat nganha sa iyang mga kaigsoonan, kutob nga adunay panon sa mga Kristyanos nga mahibilin aron pagpanag-iya sa yuta—

14 Kay ingon niana ang tanan nga mga tinuod nga mituo kang Kristo, kinsa mga sakop sa simbahan sa Dios, gitawag niadto kinsa dili sakop sa simbahan.

15 Ug kadto kinsa nasakop sa simbahan mga matinud-anon; oo, tanan kadto kinsa mga tinuod nga mituo kang Kristo midala nganha kanila, sa kalipay, sa angalan ni Kristo, o mga bKristyanos ingon nga sila gitawag, tungod sa ilang pagtuo diha kang Kristo kinsa moanhi.

16 Ug busa, niini nga higayon, si Moroni nag-ampo nga ang kalihokan sa mga Kristyanos, ug ang kagawasan sa yuta kahatagan unta og pagbulig.

17 Ug nahinabo nga sa diha nga siya mibu-bu sa iyang kalag ngadto sa Dios, siya mihingalan sa tanan nga yuta nga anaa sa habagatan nga dapit sa yuta sa aDesolation, oo, ug sa katapusan, ang tanan nga yuta, lakip sa amihanan ug sa habagatan—Usa ka pinili nga yuta, ug ang yuta sa kalingkawasan.

18 Ug siya miingon: Sa pagkatinuod ang Dios dili motugot nga kita, kinsa mga tinamay tungod kay kita midala sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Kristo, pagatunob-tunoban ug pagalaglagon, hangtud kita modala ngari kanato pinaagi sa atong kaugalingon nga mga kalapasan.

19 Ug sa diha nga si Moroni nakasulti niini nga mga pulong, siya miadto taliwala sa mga katawhan, mipakayab sa gisi nga bahin sa iyang asaput sa kahanginan, nga ang tanan unta makakita sa sinulat diin siya misulat diha sa gisi nga bahin, ug misinggit uban sa makusog nga tingog, nag-ingon:

20 Tan-awa, si kinsa kadto nga maghupot niini nga katungod dinhi sa yuta, himoa nga sila moduol diha sa gahum sa Ginoo, ug mosulod ngadto sa usa ka pakigsaad nga sila mohupot sa ilang mga katungod, ug sa ilang tinuohan, nga ang Ginoong Dios mopanalangin kanila.

21 Ug nahinabo nga sa diha nga si Moroni nakapadayag niini nga mga pulong, tan-awa, ang mga katawhan miabut nga nagdagan og dungan uban ang ilang panagang nga gibakus sa ilang mga bat-ang migisi sa ilang mga saput agi og timaan, o ingon og usa ka pakigsaad, nga sila dili mobiya sa Ginoo nga ilang Dios; o, sa lain nga pagkasulti, kon sila molapas sa mga sugo sa Dios, o mahulog ngadto sa kalapasan, ug amaulaw sa pagdala nganha kanila sa ngalan ni Kristo, ang Ginoo mogisi kanila gani ingon nga sila migisi sa ilang mga saput.

22 Karon kini mao ang pakigsaad nga sila mihimo, ug sila milabay sa ilang mga saput sa tiilan ni Moroni, nag-ingon: Kami mopakigsaad uban sa among Dios, nga kami pagalaglagon, gani ingon sa among mga kaigsoonan sa yuta sa amihanan nga bahin, kon kami mahulog ngadto sa kalapasan; oo, siya mahimo nga molabay kanamo diha sa tiilan sa among mga kaaway, gani ingon nga kami milabay sa among mga saput sa imong tiilan aron tunob-tunoban sa tiil, kon kami mahulog ngadto sa kalapasan.

23 Si Moroni miingon ngadto kanila: Tan-awa, kita mga salin sa binhi ni Jacob; oo, kita mga salin sa abinhi ni bJose, kansang ckupo gigisi sa iyang igsoon nga mga lalaki ngadto sa daghan nga mga piraso; oo, ug karon tan-awa, himoon nato ang paghinumdom sa paghupot sa mga sugo sa Dios, o ang atong mga saput pagagision sa atong mga kaigsoonan, ug kita ibalhug sa bilanggoan, o ibaligya, o patyon.

24 Oo, kita mopanalipod sa atong kalingkawasan ingon nga mga asalin ni Jose; oo, kita mohinumdom sa mga pulong ni Jacob, sa wala pa siya mamatay, kay tan-awa, siya nakakita nga usa ka bahin sa salin sa kupo ni Jose gitipigan ug wala madunot. Ug siya miingon—Bisan kini nga salin sa saput sa akong anak nga lalaki gitipigan, mao usab ang bsalin sa binhi sa akong anak nga lalaki panalipdan pinaagi sa kamot sa Dios, ug pagadad-on ngadto kaniya, samtang ang salin sa binhi ni Jose mamatay, gani ingon sa salin sa iyang saput.

25 Karon tan-awa, kini nakahatag og kasubo sa akong kalag; bisan pa niana, ang akong kalag adunay hingpit nga kalipay sa akong anak nga lalaki, tungod niana nga bahin sa iyang binhi diin pagadad-on ngadto sa Dios.

26 Karon tan-awa, mao kini ang pinulongan ni Jacob.

27 Ug karon kinsa ang nasayud apan ang salin sa binhi ni Jose, nga mamatay ingon sa iyang saput, kadto mao kinsa mibiya gikan kanato? Oo, gani kini mahimo sa atong kaugalingon kon kita dili magmakanunayon diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo.

28 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Moroni nakasulti niini nga mga pulong siya milakaw, ug usab mipadala sa tanan nga dapit sa yuta diin adunay mga pagbiya, ug gitigum ang tanan nga mga katawhan kinsa mga matinguhaon sa paghupot sa ilang kalingkawasan, sa pagbarug batok ni Amalickiah ug niadto kinsa mibiya, kinsa gitawag og mga Amalickiahite.

29 Ug nahinabo nga sa diha nga si Amalickiah nakakita nga ang mga katawhan ni Moroni labaw ka daghan kay sa mga Amalickiahite—ug usab siya nakakita nga ang iyang mga katawhan mga madudahon mahitungod sa kaangayan sa kalihokan diin sila mipahigayon—busa, nahadlok nga siya dili makakuha sa tumong, siya midala niadto nga iyang mga katawhan kinsa buot ug mibiya ngadto sa yuta sa Nephi.

30 Karon si Moroni nagtuo nga dili kinahanglan nga ang mga Lamanite makaangkon pa og labaw nga kusog; busa siya nakahunahuna sa pagpugong sa mga katawhan ni Amalickiah, o sa pagkuha kanila ug pagdala kanila pagbalik, ug pahamtangan sa kamatayon si Amalickiah; oo, kay siya nasayud nga siya mokutaw sa mga Lamanite ngadto sa pagkasuko batok kanila, ug makahimo kanila sa pakiggubat batok kanila; kini siya nasayud nga si Amalickiah mobuhat nga unta siya makaangkon sa iyang mga katuyoan.

31 Busa si Moroni naghunahuna nga kini angay nga siya kinahanglan modala sa iyang mga kasundalohan, kinsa nagkapundok sa ilang mga kaugalingon, ug nagsangkap sa ilang mga kaugalingon, ug misulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa pagpatunhay og kalinaw—ug nahinabo nga siya midala sa iyang kasundalohan ug mimartsa uban sa iyang mga tolda paingon sa kamingawan, aron pugngan ang pag-agi ni Amalickiah didto sa kamingawan.

32 Ug nahinabo nga siya mibuhat sumala sa iyang mga tinguha, ug mimartsa paingon sa kamingawan, ug gisanta ang mga kasundalohan ni Amalickiah.

33 Ug nahinabo nga si Amalickiah milayas uban sa gamay nga pundok sa iyang mga tawo, ug ang nahibilin gihatud ngadto sa mga kamot ni Moroni ug gidala pagbalik ngadto sa yuta sa Zarahemla.

34 Karon, si Moroni ingon nga usa ka tawo kinsa agitudlo sa labaw nga mga maghuhukom ug sa tingog sa mga katawhan, busa siya adunay gahum sumala sa iyang kabubut-on uban sa mga kasundalohan sa mga Nephite, sa pagtukod ug sa pagbansay sa pagtugot ibabaw kanila.

35 Ug nahinabo nga si kinsa kadto nga mga Amalickiahite nga dili mosulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa pagbulig sa lihok sa kagawasan, nga sila unta makahupot og usa ka gawasnon nga panggamhanan, siya misugo sa pagpahamtang sa kamatayon; ug dihay pipila lamang kinsa midumili sa pakigsaad sa kagawasan.

36 Ug nahinabo usab, nga siya misugo nga ang bandila sa kalingkawasan ipakayab sa matag tore nga anaa sa tanan nga yuta, diin gipanag-iya sa mga Nephite; ug sa ingon si Moroni mitukod sa sumbanan sa kalingkawasan taliwala sa mga Nephite.

37 Ug sila nagsugod sa pag-angkon og kalinaw pag-usab diha sa yuta; ug sa ingon sila naghupot og kalinaw diha sa yuta hangtud hapit moabut sa katapusan sa ikanapulo ug siyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.

38 Ug si Helaman ug ang ahalangdon nga mga pari naghupot usab og kahusay diha sa simbahan; oo, gani sulod sa upat ka mga tuig nga sila nakaangkon og dako nga kalinaw ug kalipay diha sa simbahan.

39 Ug nahinabo nga dihay daghan nga namatay, hugot nga anagtuo nga ang ilang mga kalag gitubos pinaagi sa Ginoong Jesukristo; sa ingon sila mibiya sa kalibutan nga malipayon.

40 Ug dihay uban nga namatay tungod sa mga hilanat, nga sa uban nga mga panahon sa tuig kanunay diha sa yuta—apan dili kaayo daghan tungod sa mga hilanat, tungod sa pagkamaayo sa mga matang sa daghan nga mga atanom ug mga gamut diin ang Dios miandam aron pagkuha sa hinungdan sa mga sakit, ngadto diin ang tawo ulipon sa kinaiya sa klima—

41 Apan dihay daghan nga namatay tungod sa katigulangon; ug kadto kinsa namatay diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo amalipayon diha kaniya, ingon nga kita kinahanglan magdahum.