Alma 61
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 61

Si Pahoran misulti kang Moroni sa pag-alsa ug pagsukol batok sa panggamhanan—Mga tawo nga makihari miilog sa Zarahemla ug nakig-abin sa mga Lamanite—Si Pahoran nangayo og pagbulig sa kasundalohan batok sa mga misukol. Mga 62 B.C.

1 Tan-awa, karon nahinabo nga human dayon si Moroni mipadala sa iyang epistola ngadto sa labaw nga gobernador, siya nakadawat og usa ka epistola gikan kang aPahoran, ang labaw nga gobernador. Ug kini mao ang mga pulong nga iyang nadawat:

2 Ako, si Pahoran, kinsa mao ang labaw nga gobernador niini nga yuta, mopadala niini nga mga pulong ngadto kang Moroni, ang labaw nga kapitan ibabaw sa kasundalohan. Tan-awa, ako moingon nganha kanimo, Moroni, nga ako wala magmaya sa inyong dako nga mga akasakit, oo, kini nakapaguol sa akong kalag.

3 Apan tan-awa, aduna niadto kinsa nagmaya sa inyong mga kasakit, oo, nga sa ingon sila mialsa sa pagsukol batok kanako, ug usab kadtong akong mga atawo nga mga gawasnon, oo, ug kadto kinsa mialsa hilabihan sa ka daghan.

4 Ug mao kadto kinsa ang mitinguha sa pag-ilog sa hukmanan gikan kanako nga mao ang hinungdan niining dako nga kadautan; kay sila migamit og daghan nga pang-ulog-ulog, ug sila milingla sa mga kasingkasing sa daghan nga mga katawhan, diin nahimo nga hinungdan sa mahapdos nga kasakitan taliwala kanato; sila mipugong sa among mga tagana, ug mihulga sa among mga tawo nga gawasnon nga sila wala makaduol nganha kaninyo.

5 Ug tan-awa, sila miabug kanako gikan kanila, ug ako milayas ngadto sa yuta sa Gideon, uban kutob sa gidaghanon sa mga tawo nga mahimo nga akong makuha.

6 Ug tan-awa, ako mipadala og usa ka pahibalo sa tibuok nga bahin niini nga yuta; ug tan-awa, sila nagpanon ngari kanamo matag adlaw, alang sa mga kagamitan sa gubat, sa pagpanalipod sa ilang nasud ug sa ilang akagawasan, ug sa pagpanimalos sa kasaypanan nga nahimo ngari kanamo.

7 Ug sila midangop ngari kanamo, nga sa ingon kadto kinsa mialsa sa pagsukol batok kanamo gisuklan, oo, nga sa ingon sila nahadlok kanamo ug wala mangahas sa pagsulong batok kanamo.

8 Sila nakapanag-iya sa yuta, o sa dakbayan, sa Zarahemla; sila mitudlo og usa ka hari ibabaw kanila, ug siya misulat ngadto sa hari sa mga Lamanite, diin siya nakig-abin uban kaniya; diin nga pakig-abin siya miuyon sa pagpanalipod sa dakbayan sa Zarahemla, diin nga pagpanalipod siya mituo nga makapahimo sa mga Lamanite sa pag-ilog sa nahibilin nga yuta, ug siya ibutang nga hari ibabaw niini nga mga katawhan kon sila mabuntog ubos sa mga Lamanite.

9 Ug karon, sa imong epistola ikaw misaway kanako, apan kini walay sapayan, ako wala masuko, apan nagmaya diha sa pagkamapasayloon sa imong kasingkasing. Ako, si Pahoran, wala magtinguha og gahum, gawas lamang sa pagpabilin sa akong hukmanan nga ako makapanalipod sa mga katungod ug sa kalingkawasan sa akong mga katawhan. Ang akong kalag hugot nga mibarug niana nga kalingkawasan diin ang Dios mihimo kanato nga agawasnon.

10 Ug karon, tan-awa, kami mobatok sa pagkadautan bisan ngadto sa pagpaagas sa dugo. Kami dili mopaagas sa dugo sa mga Lamanite kon sila mopuyo sa ilang kaugalingon nga yuta.

11 Kami dili mopaagas sa dugo sa among mga kaigsoonan kon sila dili moalsa sa pagsukol ug mogamit sa espada batok kanamo.

12 Kami magpasakop sa among mga kaugalingon ngadto sa yugo sa pagkaulipon kon kini gikinahanglan uban sa kaangayan sa Dios, o kon siya mosugo kanamo sa pagbuhat.

13 Apan tan-awa siya wala mosugo kanamo nga kami magpaulipon sa among mga kaugalingon ngadto sa among mga kaaway, apan nga kami kinahanglan mobutang sa among apagsalig diha kaniya, ug siya moluwas kanamo.

14 Busa, akong hinigugma nga igsoon, Moroni, atong sumpuon ang dautan, ug bisan unsa nga dautan nga kita dili makasumpo uban sa atong mga pulong, oo, ingon sa mga pagsukol ug mga panagsumpaki, atong asumpuon sila uban sa atong mga espada, nga kita makapanalipod sa atong kagawasan, nga kita magmaya diha sa dako nga kahigayunan sa atong simbahan, ug diha sa baruganan sa atong Manunubos ug sa atong Dios.

15 Busa, pakig-uban ngari kanako sa madali uban sa pipila sa imong mga tawo, ug ibilin ang nahibilin diha sa kamandoan ni Lehi ug ni Teancum; ihatag ngadto kanila ang gahum sa pagdumala sa gubat diha niana nga bahin sa yuta, sumala sa aEspiritu sa Dios, diin mao usab ang espiritu sa kagawasan diin anaa kanila.

16 Tan-awa ako mipadala og pipila ka mga tagana ngadto kanila, nga sila dili mamatay hangtud nga ikaw makig-uban ngari kanako.

17 Pagpundok og bisan pila ka sundalo nga ikaw makahimo diha sa imong pagmartsa paingon ngari, ug kami mosulong pagdali batok niadto nga mga masupilon, diha sa kusog sa atong Dios sumala sa hugot nga pagtuo diin ania kanamo.

18 Ug kita manag-iya sa dakbayan sa Zarahemla, aron kita makakuha og dugang nga mga pagkaon nga ipadala ngadto kang Lehi ug Teancum; oo, kita mosulong batok kanila diha sa kusog sa Ginoo, ug atong pahunungon kining dako nga pagkadautan.

19 Ug karon, Moroni, ako nagmaya sa pagdawat sa imong epistola, kay ako ingon og naguol mahitungod sa unsa ang atong buhaton, kon kini makiangayon ba nganhi kanato ang pagsulong batok sa atong mga kaigsoonan.

20 Apan ikaw miingon, gawas kon sila maghinulsol ang Ginoo misugo kaninyo nga kamo makig-away batok kanila.

21 Tan-awa nga ikaw amolig-on kang Lehi ug Teancum diha sa Ginoo; sultihi sila sa dili pagkahadlok, kay ang Dios moluwas kanila, oo, ug usab tanan kadto kinsa lig-on diha niana nga kalingkawasan diin ang Dios mihimo kanila nga gawasnon. Ug karon ako motapos sa akong epistola ngadto sa akong hinigugma nga igsoon, si Moroni.