Alma 55
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 55

Si Moroni midumili sa pagbinayloay og mga binilanggo—Ang mga magbalantay nga mga Lamanite gidani aron mahubog, ug ang mga binilanggo nga mga Nephite gibuhian—Ang dakbayan sa Gid nakuha nga walay dugo nga miagas. Mga 63–62 B.C.

1 Karon nahinabo nga sa pagkadawat ni Moroni niini nga epistola siya misamot pagkasuko, tungod kay siya nasayud nga si Ammoron adunay hingpit nga kasayuran sa iyang apanglimbong; oo, siya nasayud nga si Ammoron nasayud nga kini dili usa ka makiangayon nga hinungdan nga nakahimo kaniya sa pagpasiugda og usa ka gubat batok sa mga katawhan ni Nephi.

2 Ug siya miingon: Tan-awa, ako dili makigbinayloay og mga binilanggo uban kang Ammoron gawas kon siya mosibug sa iyang katuyoan, ingon nga ako misaysay diha sa akong epistola; kay ako dili motugot ngadto kaniya nga siya makaangkon og dugang pa nga gahum kay sa unsa ang anaa na kaniya.

3 Tan-awa, ako nasayud sa dapit diin ang mga Lamanite magbantay sa akong mga katawhan kinsa ilang gidala nga mga binilanggo; ug ingon nga si Ammoron dili motugot ngari kanako sa akong epistola, tan-awa, ako mohatag ngadto kaniya sumala sa akong mga pulong; oo, ako mangita sa ilang kamatayon taliwala kanila hangtud sila mangayo og kalinaw.

4 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Moroni nakasulti niini nga mga pulong, siya misugo nga himoon ang usa ka pagpangita taliwala sa iyang mga tawo, nga unta siya makakita og usa ka tawo kinsa usa ka kaliwat ni Laman taliwala kanila.

5 Ug nahinabo nga sila nakakita og usa, kansang ngalan mao si Laman; ug siya ausa sa mga sulugoon sa hari kinsa gibuno ni Amalickiah.

6 Karon si Moroni misugo kang Laman ug sa usa ka gamay nga pundok sa iyang mga tawo nga kinahanglan moadto ngadto sa mga magbalantay kinsa may labaw nga katungod sa mga Nephite.

7 Karon ang mga Nephite gibantayan diha sa dakbayan sa Gid; busa si Moroni mitudlo kang Laman ug misugo nga usa ka gamay nga pundok sa mga tawo kinahanglan mouban kaniya.

8 Ug sa diha nga gabii na si Laman miduol sa mga magbalantay kinsa may labaw nga katungod sa mga Nephite, ug tan-awa, sila nakakita kaniya nga taliabut ug sila miyukbo kaniya; apan siya miingon ngadto kanila: Ayaw og kahadlok; tan-awa, ako usa ka Lamanite. Tan-awa, kami milayas gikan sa mga Nephite, samtang sila nangatulog; ug tan-awa kami mikuha sa ilang bino ug among gidala.

9 Karon sa diha nga ang mga Lamanite nakabati niini nga mga pulong sila midawat kaniya uban ang hingpit nga kalipay; ug sila miingon ngadto kaniya: Hatagi kami sa imong bino, nga kami makainom; kami nalipay nga ikaw sa ingon nakadala og bino uban kanimo kay kami gikapoy.

10 Apan si Laman miingon ngadto kanila: Kita motipig sa atong bino hangtud nga kita mosulong batok sa mga Nephite sa pakig-away. Apan kini nga panultihon nakapahimo lamang kanila og labaw nga matinguhaon sa pag-inom sa bino;

11 Kay, miingon sila: Kami gikapoy, busa kami moinom sa bino, ug unya kami makadawat og bino alang sa among rasyon, diin makapalig-on kanamo aron sa pagsulong batok sa mga Nephite.

12 Ug si Laman miingon ngadto kanila: Kamo mahimo nga mobuhat sumala sa inyong mga tinguha.

13 Ug nahinabo nga sila miinom sa bino sa kabuhong; ug kini lami sa ilang pagtilaw, busa sila miinom niini sa kabuhong; ug kini isug, ingon nga giandam ang iyang kaisug.

14 Ug nahinabo nga sila miinom ug nagmalipayon, ug sa wala madugay silang tanan nahubog.

15 Ug karon sa diha nga si Laman ug ang iyang mga tawo nakakita nga silang tanan nahubog, ug anaa sa lawom nga pagkatulog, sila mibalik ngadto kang Moroni ug misulti kaniya sa tanan nga butang nga nahitabo.

16 Ug karon kini sumala sa laraw ni Moroni. Ug si Moroni miandam sa iyang mga tawo uban sa mga hinagiban sa gubat; ug siya miadto sa dakbayan sa Gid, samtang ang mga Lamanite anaa sa lawom nga pagkatulog ug nangahubog, ug milabay og mga hinagiban sa gubat ngadto sa mga binilanggo, hangtud nga silang tanan nasangkapan og hinagiban;

17 Oo, bisan ngadto sa ilang mga babaye, ug ang tanan niadto nga ilang mga anak, kutob sa kadaghan nga makamao nga mogamit og hinagiban sa gubat, sa diha nga si Moroni misangkap og hinagiban sa tanan niadto nga mga binilanggo; ug kadtong tanan nga mga butang gihimo diha sa usa ka hingpit nga kahilum.

18 Apan kon sila nakapamata sa mga Lamanite, tan-awa sila mga hubog ug ang mga Nephite unta makapatay kanila.

19 Apan tan-awa, kini dili mao ang tinguha ni Moroni; siya wala mahimuot sa pagbuno o sa apagpaagas sa dugo, apan siya nahimuot sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa kalaglagan; ug alang niini nga hinungdan siya dili modala nganha kaniya og walay kaangayan, siya dili mosulong sa mga Lamanite ug molaglag kanila diha sa ilang pagkahubog.

20 Apan siya nakaangkon sa iyang mga tinguha; kay siya nakasangkap og hinagiban niadto nga mga binilanggo nga mga Nephite kinsa anaa sa sulod sa paril sa dakbayan, ug mihatag kanila og gahum nga makapanag-iya niadto nga mga bahin diin anaa sa sulod sa mga paril.

21 Ug unya siya misugo sa mga tawo kinsa uban kaniya sa pagsibug og usa ka lakang gikan kanila, ug miliyok sa mga kasundalohan sa mga Lamanite.

22 Karon tan-awa kini gibuhat sa panahon sa gabii, aron nga sa diha nga ang mga Lamanite momata pagkabuntag sila makakita nga sila giliyokan sa mga Nephite sa gawas, ug nga ang ilang mga binilanggo sa sulod gisangkapan na og hinagiban.

23 Ug sa ingon sila nakakita nga ang mga Nephite adunay gahum ibabaw kanila; ug dinhi niini nga mga pagkabutang sila nakakita nga kini dili kinahanglan nga sila makig-away sa mga Nephite; busa ang ilang labaw nga mga kapitan mikuha sa ilang mga hinagiban sa gubat, ug sila midala kanila ug ngadto milabay kanila sa mga tiilan sa mga Nephite, naghangyo sa kalooy.

24 Karon tan-awa, kini mao ang tinguha ni Moroni. Siya midala kanila nga mga binilanggo sa gubat, ug nanag-iya sa dakbayan, ug misugo nga ang tanan nga mga binilanggo kinahanglan buhian, kinsa mga Nephite; ug sila miipon sa kasundalohan ni Moroni, ug nahimo nga dako nga kusog sa iyang kasundalohan.

25 Ug nahinabo nga siya misugo sa mga Lamanite, kinsa siya midala nga mga binilanggo, nga sila magsugod sa apaghago diha sa pagpalig-on sa mga kota libut sa dakbayan sa Gid.

26 Ug nahinabo nga sa diha nga siya nakapalig-on sa dakbayan sa Gid, sumala sa iyang mga tinguha, siya misugo nga ang iyang mga binilanggo kinahanglan dad-on ngadto sa dakbayan sa Bountiful; ug siya usab mibantay niana nga dakbayan uban sa hilabihan ka lig-on nga kasundalohan.

27 Ug nahinabo nga sila mibuhat, bisan pa sa tanan nga mga panglipot sa mga Lamanite, nagbantay ug nagtago sa tanan nga mga binilanggo kinsa ilang gidala, ug usab mipanalipod sa tanan nga mga luna ug sa kaayohan diin sila nakabawi.

28 Ug nahinabo nga ang mga Nephite misugod na usab sa pagkamadaugon, ug sa pagbawi sa ilang mga katungod ug mga kahigayunan.

29 Daghan nga mga higayon nga ang mga Lamanite misulay sa pagliyok kanila sa gabii, apan niini nga mga pagsulay sila nawad-an og daghan nga mga binilanggo.

30 Ug sa daghan nga mga higayon sila misulay sa paghatag sa ilang bino ngadto sa mga Nephite, nga sila unta makalaglag kanila pinaagi sa hilo o sa pagkahubog.

31 Apan tan-awa, ang mga Nephite dali sa apaghinumdom sa Ginoo nga ilang Dios niini nga ilang panahon sa kasakit. Sila dili makuha sa ilang mga laang; oo, sila dili moinom sa ilang bino, gawas kon sila mihatag og una ngadto sa uban nga mga Lamanite nga mga binilanggo.

32 Ug sila sa ingon mabinantayon nga walay hilo nga ihatag taliwala kanila; kay kon ang ilang bino makahilo sa usa ka Lamanite kini usab makahilo sa usa ka Nephite; ug sa ingon sila misulay sa tanan nila nga mga bino.

33 Ug karon nahinabo nga kini angay alang kang Moroni sa paghimo og mga pagpangandam sa pagsulong sa dakbayan sa Morianton; kay tan-awa, ang mga Lamanite nakahimo, pinaagi sa ilang paghago, paglig-on sa dakbayan sa Morianton hangtud nga kini nahimo nga lig-on kaayo nga kota.

34 Ug sila walay hunong sa pagdala og mga bag-o nga mga kasundalohan ngadto niana nga dakbayan, ug usab bag-o nga mga sangkap sa mga tagana.

35 Ug sa ingon natapos ang ikakawhaan ug siyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.