Alma 33
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 33

Si Zenos mitudlo nga ang mga tawo kinahanglan moampo ug mosimba sa tanan nga mga dapit, ug nga ang mga paghukom gihunong tungod sa Anak—Si Zenock mitudlo nga ang kalooy ihatag tungod sa Anak—Si Moises mipabarug diha sa kamingawan og usa ka matang sa Anak sa Dios. Mga 74 B.C.

1 Karon human si Alma makasulti niini nga mga pulong, sila mipadala ngadto kaniya nagtinguha nga masayud kon sila motuo ba sa ausa ka Dios, nga sila unta makaangkon niini nga bunga diin iyang gipamulong, o unsaon nila pagtanom ang bbinhi, o ang pulong diin iyang gipamulong diin siya miingon nga kinahanglan itanom sa ilang mga kasingkasing; o sa unsa nga paagi sila kinahanglan mosugod sa pagbansay sa ilang hugot nga pagtuo.

2 Ug si Alma miingon ngadto kanila: Tan-awa, kamo miingon nga kamo adili makasimba sa inyong Dios tungod kay kamo gisalikway gikan sa inyong mga sinagoga. Apan tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, kon kamo nagdahum nga kamo dili makasimba sa Dios, kamo nakahimo og dako nga kasaypanan, ug kamo kinahanglan nga mosiksik sa mga bkasulatan; kon kamo magdahum nga sila mitudlo kaninyo niini, kamo wala makasabut kanila.

3 Kamo nahinumdom ba nga nakabasa og unsa ang gisulti ni aZenos, ang propeta sa karaan, mahitungod sa pag-ampo o bpagsimba?

4 Kay siya miingon: Ikaw maloloy-on, O Dios, kay ikaw nakadungog sa akong pag-ampo, bisan kon ako tua sa kamingawan; oo, ikaw maloloy-on sa diha nga ako nag-ampo mahitungod niadto kinsa akong mga akaaway, ug ikaw mitugyan kanila ngari kanako.

5 Oo, O Dios, ug ikaw maloloy-on ngari kanako sa akong pagpangamuyo nganha kanimo diha sa akong aumahan; sa akong pagpangamuyo nganha kanimo diha sa akong pag-ampo, ug ikaw nakadungog kanako.

6 Ug usab, O Dios, sa akong pagpauli sa akong balay ikaw nakadungog kanako diha sa akong pag-ampo.

7 Ug sa diha nga ako misulod sa akong aalampoan, O Ginoo, ug nag-ampo nganha kanimo, ikaw nakadungog kanako.

8 Oo, ikaw maloloy-on ngadto sa imong mga anak kon sila mangamuyo nganha kanimo, aron madungog kanimo ug dili sa mga tawo, ug ikaw gayud makadungog kanila.

9 Oo, O Dios, ikaw maloloy-on ngari kanako, ug gidungog ang akong mga pangamuyo sa taliwala sa imong mga katiguman.

10 Oo, ug ikaw usab nakadungog kanako sa diha nga ako agisalikway ug gibiay-biay pinaagi sa akong mga kaaway; oo, ikaw nakadungog sa akong mga pangamuyo, ug nasuko sa akong mga kaaway, ug ikaw miduaw kanila sa imong kasuko uban ang dali nga kalaglagan.

11 Ug ikaw nakadungog kanako tungod sa akong mga kasakitan ug sa akong pagkamatinud-anon; ug kini tungod sa imong Anak nga ikaw ingon niini ka maloloy-on ngari kanako, busa, ako mangamuyo nganha kanimo sa tanan kong mga kasakit, kay diha kanimo mao ang akong hingpit nga kalipay; kay ikaw milikay sa imong mga paghukom gikan kanako, tungod sa imong Anak.

12 Ug karon si Alma miingon ngadto kanila: Motuo ba kamo niadto nga mga akasulatan nga gisulat pinaagi kanila sa karaan?

13 Tan-awa, kon kamo mobuhat niini, kamo kinahanglan motuo unsa ang gisulti ni aZenos; kay, tan-awa siya nag-ingon: Ikaw milikay sa imong mga paghukom tungod sa imong Anak.

14 Karon tan-awa, akong mga kaigsoonan, mangutana ako kon kamo nakabasa ba sa mga kasulatan? Kon kamo nakabuhat niini, ngano nga kamo dili motuo sa Anak sa Dios?

15 Kay kini awala masulat nga si Zenos lamang ang nagsulti niini nga mga butang, apan si bZenock usab nagsulti niini nga mga butang—

16 Kay tan-awa, siya nag-ingon: Ikaw nasuko, O Ginoo, niini nga mga katawhan, tungod kay sila dili makasabut sa imong mga kalooy nga ikaw mitugyan nganha kanila tungod sa imong Anak.

17 Ug karon, akong mga kaigsoonan, kamo nakakita nga ang ikaduha nga propeta sa karaan nagpamatuod sa Anak sa Dios, ug tungod kay ang mga katawhan dili makasabut sa iyang mga pulong sila amibato kaniya ngadto sa kamatayon.

18 Apan tan-awa, dili pa kini mao ang tanan; kini dili lamang mao ang nagsulti mahitungod sa Anak sa Dios.

19 Tan-awa, siya gihisgutan ni aMoises; oo, ug tan-awa ang usa ka bhulagway cgibayaw didto sa kamingawan, nga si kinsa kadto nga motan-aw niana mabuhi. Ug daghan ang mitan-aw ug nabuhi.

20 Apan diyutay ra ang nakasabut niadto nga mga butang, ug kini tungod sa pagkatig-a sa ilang mga kasingkasing. Apan dihay daghan kinsa mga tig-a kaayo nga sila dili motan-aw, busa sila namatay. Karon ang katarungan nga sila dili motan-aw tungod kay sila dili motuo nga kini amakaayo kanila.

21 O akong mga kaigsoonan, kon kamo mamaayo pinaagi lamang sa pagpunting sa inyong mga mata aron kamo mamaayo, dili ba kamo motan-aw diha-diha, o kamo magpatig-a lamang sa inyong mga kasingkasing diha sa walay pagtuo, ug magtinapulan, nga dili ninyo ipunting ang inyong mga mata, nga kamo mamatay?

22 Kon mao, kaalaot sa inyong dangatan; apan kon dili mao, diha niana ipunting ang inyong mga mata ug asugdi ang pagtuo sa Anak sa Dios, nga siya moanhi sa bpag-ula sa iyang dugo alang sa iyang mga katawhan, ug nga siya mag-antus ug mamatay aron sa pagtubos sa ilang mga sala; ug nga siya cmobangon pag-usab gikan sa mga patay, nga mao ang magpahinabo sa dpagkabanhaw, nga ang tanan nga mga tawo mobarug sa iyang atubangan, aron pagahukman sa katapusan ug sa adlaw sa paghukom, sumala sa ilang mga ebuhat.

23 Ug karon, akong mga kaigsoonan, ako nagtinguha nga inyong aitanom kini nga pulong sa inyong mga kasingkasing, ug samtang kini magsugod na sa pagtubo bisan pa niana alimahi kini pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo. Ug tan-awa, kini mahimo nga usa ka kahoy, bmagtubo diha kaninyo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug hinaut pa unta nga ang Dios maghatag nganha kaninyo nga ang inyong mga ckabudlay mahimo nga magaan, pinaagi sa hingpit nga kalipay sa iyang Anak. Ug gani kining tanan kamo makabuhat kon kamo buot. Amen.