Alma 22
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 22

Si Aaron mitudlo sa amahan ni Lamoni mahitungod sa Paglalang, sa pagkapukan ni Adan, ug sa laraw sa katubsanan pinaagi ni Kristo—Ang hari ug ang tanan nga mga sakop sa iyang panimalay nakabig—Ang pagbahin sa yuta tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite gipasabut. Mga 90–77 B.C.

1 Karon, samtang si Ammon sa ingon nagtudlo sa mga katawhan ni Lamoni sa kanunay, kita mobalik sa asoy ni Aaron ug sa iyang mga kaigsoonan; kay human siya mobiya gikan sa yuta sa Middoni siya agidala pinaagi sa Espiritu ngadto sa yuta sa Nephi, gani ngadto sa balay sa hari nga mao ang labaw sa tanan nga yuta bgawas kini sa yuta sa Ishmael; ug siya mao ang amahan ni Lamoni.

2 Ug nahinabo nga siya miadto ngadto kaniya sa sulod sa palasyo sa hari, uban sa iyang mga kaigsoonan, ug miyukbo sa iyang kaugalingon sa atubangan sa hari, ug miingon ngadto kaniya: Tan-awa, O hari, kami ang mga kaigsoonan ni Ammon, kinsa imong agiluwas gikan sa bilanggoan.

3 Ug karon, O hari, kon ikaw moluwas sa among mga kinabuhi, kami mahimo nga imong mga sulugoon. Ug ang hari miingon ngadto kanila: Tindog, kay ako motugyan nganha kaninyo sa inyong mga kinabuhi, ug ako dili motugot nga kamo mahimo nga akong mga sulugoon; apan ako mosugo nga kamo mangalagad ngari kanako; kay ako nahimo og ingon nga nasamok sa hunahuna tungod sa pagkamaayo ug sa pagkamahinungdanon sa mga pulong sa inyong igsoon nga si Ammon; ug ako nagtinguha nga masayud sa hinungdan ngano nga siya wala mobiya sa Middoni uban kaninyo.

4 Ug si Aaron miingon ngadto sa hari: Tan-awa, ang Espiritu sa Ginoo mitawag kaniya sa lain nga agianan; siya mipaingon ngadto sa yuta sa Ishmael, aron tudloan ang mga katawhan ni Lamoni.

5 Karon ang hari miingon ngadto kanila: Unsa kini nga kamo nagsulti mahitungod sa Espiritu sa Ginoo? Tan-awa, kini mao ang butang nga nakapasamok kanako.

6 Ug usab, unsa kini nga si Ammon miingon—aKon kamo maghinulsol kamo maluwas, ug kon kamo dili maghinulsol, kamo isalikway sa katapusan nga adlaw?

7 Ug si Aaron mitubag kaniya ug miingon ngadto kaniya: Motuo ba ikaw nga adunay Dios? Ug ang hari miingon: Ako nasayud nga ang mga Amalekite miingon nga adunay Dios, ug ako mitugot kanila nga sila magtukod og mga santuwaryo, nga sila magkatigum sa ilang mga kaugalingon sa pagsimba kaniya. Ug kon karon ikaw moingon nga adunay Dios, tan-awa ako amotuo.

8 Ug karon sa diha nga si Aaron nakadungog niini, ang iyang kasingkasing misugod sa pagkalipay, ug siya miingon: Tan-awa, sa walay pagduha-duha ingon nga ikaw buhi, O hari, adunay Dios.

9 Ug ang hari miingon: Ang Dios mao ba kanang aGamhanang Espiritu nga midala sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Jerusalem?

10 Ug si Aaron miingon ngadto kaniya: Oo, siya mao ang Gamhanang Espiritu, ug siya ang amilalang sa tanan nga mga butang sa langit ug sa yuta. Motuo ba ikaw niini?

11 Ug siya miingon: Oo, ako motuo nga ang Gamhanang Espiritu mao ang milalang sa tanan nga mga butang, ug ako nagtinguha nga ikaw mosulti kanako mahitungod sa tanan niini nga mga butang, ug ako amotuo sa imong mga pulong.

12 Ug nahinabo nga sa diha nga si Aaron nakakita nga ang hari motuo sa iyang mga pulong, siya misugod gikan sa paglalang ni Adan, amibasa sa mga kasulatan ngadto sa hari—giunsa sa Dios paglalang ang tawo sunod sa iyang kaugalingon nga hitsura, ug nga ang Dios mihatag kaniya og mga sugo, ug nga tungod sa kalapasan, ang tawo napukan.

13 Ug si Aaron mipasabut ngadto kaniya sa mga kasulatan gikan sa apaglalang ni Adan, naghan-ay sa pagkapukan sa tawo sa iyang atubangan, ug ang ilang kalibutanon nga kahimtang ug usab ang blaraw sa katubsanan, diin giandam cgikan sa katukuran sa kalibutan, pinaagi ni Kristo, alang sa tanan niadto kinsa motuo sa iyang ngalan.

14 Ug kay ang tawo anapukan siya dili btakus sa bisan unsa alang sa iyang kaugalingon; apan ang mga pag-antus ug kamatayon ni Kristo diin giula ang iyang dugo, cmotubos alang sa ilang mga sala, pinaagi sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol, ug uban pa; ug nga siya mibugto sa mga higot sa kamatayon, aron ang dlubnganan walay kadaugan, ug aron ang kahapdos sa kamatayon kinahanglan lamyon diha sa mga paglaum sa himaya; ug si Aaron mipasabut sa tanan niini nga mga butang ngadto sa hari.

15 Ug nahinabo nga human si Aaron nakapasabut niini nga mga butang ngadto kaniya, ang hari miingon: aUnsa ang akong buhaton aron ako makaangkon niining kinabuhi nga dayon nga imong gipamulong? Oo, unsa ang akong buhaton nga ako mahimo nga bmatawo sa Dios, nakaangkon niining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu, aron ako mapuno sa hingpit nga kalipay, aron ako dili isalikway sa katapusan nga adlaw? Tan-awa, miingon siya, ako mobiya sa ctanan nga ako nanag-iya, oo, ako mobiya sa akong gingharian, aron ako mahimo nga makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay.

16 Apan si Aaron miingon ngadto kaniya: Kon ikaw anagtinguha niini nga butang, kon ikaw moyukbo sa atubangan sa Dios, oo, kon ikaw maghinulsol sa tanan nimo nga mga sala, ug moyukbo sa atubangan sa Dios, ug motawag sa iyang ngalan sa hugot nga pagtuo, matuohon nga ikaw makadawat, niana ikaw makadawat sa bpaglaum diin ikaw nagtinguha.

17 Ug nahinabo nga sa diha nga si Aaron nakasulti niini nga mga pulong, ang hari amiyukbo sa atubangan sa Ginoo, nga nagluhod; oo, gani siya mihapa sa yuta, ug misinggit sa bmakusog, nag-ingon:

18 O Dios, si Aaron misulti kanako nga adunay Dios; ug kon adunay Dios, ug kon ikaw ang Dios, mahimo ba nga ikaw magpaila ngari kanako, ug ako mobiya sa tanan kong mga sala aron makaila kanimo, ug nga aron ako mahimo nga mabangon gikan sa mga patay, ug maluwas sa katapusan nga adlaw. Ug karon sa diha nga ang hari nakasulti niini nga mga pulong, siya nalup-og ingon og patay.

19 Ug nahinabo nga ang iyang mga sulugoon midagan ug misulti sa rayna sa tanan nga nahitabo ngadto sa hari. Ug siya miduol ngadto sa hari; ug sa diha nga siya nakakita kaniya nga naghigda ingon og siya patay, ug usab si Aaron ug ang iyang mga kaigsoonan nga nagbarug ingon nga sila mao ang hinungdan sa iyang pagkatumba, siya nasuko kanila, ug misugo nga ang iyang mga sulugoon, o ang mga sulugoon sa hari, kinahanglan modakop kanila ug mopatay kanila.

20 Karon ang mga sulugoon nakakita sa hinungdan sa pagkatumba sa hari, busa sila wala mangahas sa pagbakyaw sa ilang mga kamot kang Aaron ug sa iyang mga kaigsoonan; ug sila mihangyo sa rayna nag-ingon: Ngano nga nagsugo ikaw nga kami kinahanglan mopatay niini nga mga tawo, kay tan-awa usa kanila alabaw pa nga gamhanan kay kanatong tanan? Busa kita mangapukan sa atubangan kanila.

21 Karon sa diha nga ang rayna nakakita sa kahadlok sa mga sulugoon siya usab misugod sa pagkahadlok sa hilabihan, basin pa unya kon adunay dautan nga modangat nganha kaniya. Ug siya misugo sa iyang mga sulugoon nga sila kinahanglan molakaw ug motawag sa mga katawhan, aron sila mopatay kang Aaron ug sa iyang mga kaigsoonan.

22 Karon sa diha nga si Aaron nakakita sa hugot nga tinguha sa rayna, siya, usab nga nasayud sa katig-a sa mga kasingkasing sa mga katawhan, nahadlok basin pa unya nga ang pundok sa katawhan magkatigum, ug adunay dako nga panagbingkil ug kasamok taliwala kanila; busa siya mitunol sa iyang kamot ug mipatindog sa hari gikan sa yuta, ug miingon ngadto kaniya: Tindog. Ug siya mitindog, diha sa iyang mga tiil, nga naulian sa iyang kusog.

23 Karon kini nahitabo sa atubangan sa rayna ug sa daghan nga mga sulugoon. Ug sa diha nga sila nakakita niini sila nahibulong og dako, ug misugod sa pagkahadlok. Ug ang hari mibarug, ug misugod sa apagpangalagad ngadto kanila. Ug siya nangalagad ngadto kanila, hangtud nga ang tibuok niya nga panimalay bnakabig ngadto sa Ginoo.

24 Karon dihay usa ka pundok sa katawhan nga nagkatigum tungod sa sugo sa rayna, ug dihay nagsugod nga dako nga mga pagbagulbol taliwala kanila tungod kang Aaron ug sa iyang mga kaigsoonan.

25 Apan ang hari mibarug taliwala kanila ug nangalagad ngadto kanila. Ug sila nahupay ngadto kang Aaron ug niadto kinsa uban kaniya.

26 Ug nahinabo nga sa diha nga ang hari nakakita nga ang mga katawhan nahupay, siya misugo nga si Aaron ug ang iyang mga kaigsoonan kinahanglan mobarug taliwala sa pundok sa katawhan, ug nga sila kinahanglan mosangyaw sa pulong ngadto kanila.

27 Ug nahinabo nga ang hari nagpadala og usa ka apahibalo sa tibuok yuta, taliwala sa tanan niya nga mga katawhan kinsa anaa sa tanan niya nga yuta, kinsa anaa sa tanan nga mga rehiyon libut niini, diin nag-utlanan gani hangtud sa dagat, diha sa silangan ug diha sa kasadpan, ug diin nabahin gikan sa yuta sa bZarahemla pinaagi sa usa ka higpit nga gilis sa kamingawan, diin milugway gikan sa dagat sa silangan gani hangtud sa dagat sa kasadpan, ug libut sa mga utlanan sa baybayon, ug sa mga utlanan sa kamingawan nga anaa sa amihanan nga dapit sa yuta sa Zarahemla, lahus sa mga utlanan sa Manti, dapit sa ulohan sa suba sa Sidon, milugway gikan sa silangan paingon sa kasadpan—ug sa ingon ang mga Lamanite ug mga Nephite nagkabahin.

28 Karon, ang labaw nga bahin sa atapulan nga mga Lamanite mipuyo sa kamingawan, ug mipuyo sa mga tolda; ug sila nagkatag sa kamingawan dapit sa kasadpan, sa yuta sa Nephi; oo, ug usab sa kasadpan sa yuta sa Zarahemla, sa mga utlanan sa baybayon, ug didto sa kasadpan sa yuta sa Nephi, sa dapit sa unang kabilin sa ilang mga amahan, ug sa ingon nag-utlanan subay sa baybayon.

29 Ug usab dihay daghan nga mga Lamanite sa silangan nga bahin sa baybayon, bisan diin nga dapit nga ang mga Nephite miabug kanila. Ug sa ingon ang mga Nephite hapit maliyoki sa mga Lamanite; bisan pa niana ang mga Nephite nanag-iya sa tanan nga bahin sa amihanan nga yuta nga nag-utlanan diha sa kamingawan, sa ulohan sa suba sa Sidon, gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, libut sa kamingawan nga bahin; didto sa amihanan, gani hangtud sila miabut sa yuta diin sila mitawag og aBountiful.

30 Ug kini giutlanan diha sa yuta diin sila mitawag og aDesolation, kini ingon nga layo kaayo nga dapit sa amihanan nga kini miabut ngadto sa yuta diin gipuy-an ug gilaglag, kang kansang mga bbukog atong gihisgutan, diin nakaplagan sa mga ckatawhan sa Zarahemla, kini ingon nga dapit sa ilang unang gidunggoan.

31 Ug sila gikan didto hangtud miabut sa habagatan sa kamingawan. Sa ingon ang yuta dapit sa amihanan nga bahin gitawag og aDesolation, ug ang yuta dapit sa habagatan nga bahin gitawag og Bountiful, kini ingon nga mao ang kamingawan nga puno sa tanan nga matang sa mga ihalas nga mananap, sa matag matang, usa ka bahin nga gikan sa yuta sa amihanan nga bahin alang sa pagkaon.

32 Ug karon, ang agilay-on niini usa lamang ka adlaw ug tunga nga panaw alang sa usa ka Nephite, sa utlanan sa Bountiful ug sa yuta sa Desolation, gikan sa silangan ngadto sa kasadpan sa dagat; ug sa ingon ang yuta sa Nephi ug ang yuta sa Zarahemla hapit maliyoki og tubig, diha ingon may usa ka gamay nga blawis sa yuta tali sa yuta sa amihanan nga bahin ug sa yuta sa habagatan nga bahin.

33 Ug nahinabo nga ang mga Nephite mipuyo sa yuta sa Bountiful, gani gikan sa silangan ngadto sa kasadpan sa dagat, ug sa ingon ang mga Nephite diha sa ilang kaalam, uban sa ilang mga magbalantay ug sa ilang mga kasundalohan, miliyok sa mga Lamanite sa habagatan, nga niana sila dili na makapanag-iya sa amihanan, nga aron sila dili na unta magkatag sa yuta sa amihanan nga bahin.

34 Busa ang mga Lamanite dili na makapanag-iya gawas diha sa yuta sa Nephi, ug sa kamingawan libut niini. Karon kini usa ka kaalam diha sa mga Nephite—kay ang mga Lamanite mga kaaway ngadto kanila, sila dili makatugot sa ilang mga kasakit sa matag higayon, ug usab aron nga sila unta makaangkon og usa ka nasud diin didto sila unta molayas, sumala sa ilang mga tinguha.

35 Ug karon ako, human makasulti niini, mobalik pag-usab ngadto sa asoy ni Ammon ug ni Aaron, Omner ug Himni, ug sa ilang mga kaigsoonan.