Alma 16
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 16

Ang mga Lamanite milaglag sa mga katawhan sa Ammonihah—Si Zoram nangulo sa mga Nephite sa kadaugan ibabaw sa mga Lamanite—Si Alma ug si Amulek ug daghan pa nagsangyaw sa pulong—Sila nagtudlo nga human sa iyang pagkabanhaw si Kristo magpakita sa mga Nephite. Mga 81–77 B.C.

1 Ug nahinabo nga sa ikanapulo ug usa nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, sa ikalima nga adlaw sa ikaduha nga bulan, ingon nga nakaangkon og dako nga kalinaw diha sa yuta sa Zarahemla, ingon nga nakaangkon og walay mga gubat ni mga panagbingkil sulod sa pipila ka mga tuig, gani hangtud sa ikalima nga adlaw sa ikaduha nga bulan sa ikanapulo ug usa nga tuig, dihay suliyaw sa gubat nga gidungog sa tibuok yuta.

2 Kay tan-awa, ang mga kasundalohan sa mga Lamanite misulong diha sa kiliran sa kamingawan, ngadto sa mga utlanan sa yuta, gani ngadto sa dakbayan sa aAmmonihah, ug misugod sa pagpamatay sa mga katawhan ug paglaglag sa dakbayan.

3 Ug karon nahinabo, sa wala pa ang mga Nephite makaandam og igo nga kasundalohan aron sa pag-abug kanila gikan sa yuta, sila anakapatay na sa mga katawhan kinsa diha sa dakbayan sa Ammonihah, ug usab ang uban libut sa mga utlanan sa Noah, ug nagdala sa uban nga bihag ngadto sa kamingawan.

4 Karon nahinabo nga ang mga Nephite matinguhaon sa pagkuha niadto kinsa gidala nga bihag ngadto sa kamingawan.

5 Busa, siya nga natudlo nga labaw nga kapitan ibabaw sa mga kasundalohan sa mga Nephite, (ug ang iyang ngalan mao si Zoram, ug siya adunay duha ka anak nga mga lalaki, si Lehi ug si Aha)—karon si Zoram ug ang iyang duha ka anak nga mga lalaki, nasayud nga si Alma usa ka halangdon nga pari ibabaw sa simbahan, ug ingon nga nakadungog nga siya adunay espiritu sa pagpanagna, busa sila miadto ngadto kaniya ug mitinguha kaniya sa pagpakisayud kon ang Ginoo motugot ba nga sila moadto sa kamingawan sa pagpangita sa ilang mga kaigsoonan, kinsa gidala nga bihag sa mga Lamanite.

6 Ug nahinabo nga si Alma anagpakisayud sa Ginoo mahitungod niini nga butang. Ug si Alma mibalik ug miingon ngadto kanila: Tan-awa, ang mga Lamanite motabok sa suba sa Sidon didto sa habagatan sa kamingawan, layo ngadto sa unahan sa mga utlanan sa yuta sa Manti. Ug tan-awa didto kamo mosugat kanila, sa silangan sa suba sa Sidon, ug didto ang Ginoo motugyan nganha kaninyo sa inyong mga kaigsoonan kinsa nabihag sa mga Lamanite.

7 Ug nahinabo nga si Zoram ug ang iyang anak nga mga lalaki mitabok sa suba sa Sidon, uban ang ilang mga kasundalohan, ug mipalayo unahan sa mga utlanan sa Manti ngadto sa habagatan sa kamingawan nga nahimutang sa silangan nga bahin sa suba sa Sidon.

8 Ug sila misulong sa mga kasundalohan sa mga Lamanite, ug ang mga Lamanite nagkatibulaag ug giabug ngadto sa kamingawan; ug sila midala sa ilang mga kaigsoonan kinsa nabihag sa mga Lamanite, ug walay bisan usa ka kalag kanila nga nawala kinsa nabihag. Ug sila gidala sa ilang mga kaigsoonan aron sa pagpanag-iya sa ilang kaugalingon nga mga yuta.

9 Ug sa ingon natapos ang ikanapulo ug usa nga tuig sa mga maghuhukom, ang mga Lamanite nga naabug gikan sa yuta, ug ang mga katawhan sa Ammonihah anangamatay; oo, matag buhi nga kalag sa mga Ammonihahite bnamatay, ug usab ang ilang gamhanan nga dakbayan, diin sila miingon nga ang Dios dili makabuntog, tungod sa iyang pagkagamhanan.

10 Apan tan-awa, sa ausa lamang ka adlaw nahimo kini nga awaaw; ug ang patay nga mga lawas gikunis-kunis sa mga iro ug ihalas nga mga mananap sa kamingawan.

11 Bisan pa niana human sa daghan nga mga adlaw ang ilang patay nga mga lawas nagtipun-og sa ibabaw sa yuta, ug sila gitabunan og nipis nga tabon. Ug karon hilabihan kaayo ang kabaho niana nga ang mga katawhan wala na moadto aron sa pagpanag-iya sa yuta sa Ammonihah sulod sa daghan nga mga katuigan. Ug gitawag kini og Biniyaan sa mga Nehor; kay sila sama og tinuohan ni aNehor, kinsa gipamatay; ug ang ilang mga yuta nagpabilin nga biniyaan.

12 Ug ang mga Lamanite wala na gayud mobalik pag-usab aron sa pakiggubat batok sa mga Nephite hangtud sa ikanapulo ug upat nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi. Ug sa ingon sulod sa tulo ka mga tuig ang mga katawhan ni Nephi nakaangkon og kanunay nga kalinaw sa tibuok yuta.

13 Ug si Alma ug si Amulek mipadayon sa pagsangyaw og paghinulsol sa mga katawhan diha sa ilang mga atemplo, ug diha sa ilang mga santuwaryo, ug usab diha sa ilang mga bsinagoga, nga gitukod subay sa pamaagi sa mga Judeo.

14 Ug ingon kadaghan nga buot mamati sa ilang mga pulong, ngadto kanila sila mihatag sa pulong sa Dios, sa walay apagpili sa mga tawo, sa kanunay.

15 Ug sa ingon si Alma ug si Amulek mipadayon, ug usab daghan pa kinsa napili alang sa buhat, sa pagsangyaw sa pulong sa tibuok yuta. Ug ang katukuran sa simbahan nahimo nga nalukop sa tibuok yuta, sa tanan nga rehiyon libut niini, taliwala sa tanan nga mga katawhan sa Nephite.

16 Ug awalay pamintaha diha kanila; ang Ginoo mibu-bu sa iyang Espiritu sa ibabaw sa tibuok yuta sa pag-andam sa mga hunahuna sa mga katawhan, o sa pag-andam sa ilang mga bkasingkasing sa pagdawat sa pulong diin kinahanglan itudlo diha kanila sa panahon sa iyang pag-anhi—

17 Nga sila unta dili magmagahi batok sa pulong, nga sila unta dili mahimong dili matuohon, ug magpadayon ngadto sa kalaglagan, apan nga sila unta modawat sa pulong uban ang hingpit nga kalipay, ug ingon sa usa ka asanga nga gisumbak ngadto sa tinuod nga bubas, nga sila unta makasulod ngadto sa ckapahulayan sa Ginoo nga ilang Dios.

18 Karon kadto nga mga apari kinsa mipadayon taliwala sa mga katawhan misangyaw batok sa tanan nga mga pagpamakak, ug mga bpagpanglimbong, ug mga ckasilag, ug mga panagbangi, ug dautan og tuyo, ug mga pagbiay-biay, ug pagpangawat, pagpanulis, pagpanglungkab, pagbuno, pagpanapaw, ug tanan nga matang sa pagkamaulagon, nag-awhag nga kini nga mga butang dili unta mao ang mahitabo—

19 Nagsangyaw sa mga butang nga sa dili madugay moabut; oo, nagsangyaw sa apag-anhi sa Anak sa Dios, sa iyang mga pag-antus ug kamatayon, ug usab sa pagkabanhaw sa mga patay.

20 Ug daghan sa mga katawhan ang nagpakisayud mahitungod sa dapit diin ang Anak sa Dios moanhi; ug sila gitudloan nga siya amopakita ngadto kanila bhuman sa iyang pagkabanhaw; ug niini ang mga katawhan namati uban sa dako nga hingpit nga kalipay ug pagmaya.

21 Ug karon human ang simbahan matukod sa tibuok yuta—nga nakaangkon og akadaugan ibabaw sa yawa, ug ang pulong sa Dios ingon nga gisangyaw diha sa iyang kaputli sa tanan nga yuta, ug ang Ginoo mibu-bu sa iyang mga panalangin nganha sa mga katawhan—sa ingon natapos ang ikanapulo ug upat nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.