Alma 6
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 6

Ang Simbahan sa Zarahemla nalimpyo ug napahiluna—Si Alma miadto sa Gideon aron sa pagsangyaw. Mga 83 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga human si Alma makahimo og panapos sa iyang pakigpulong ngadto sa mga katawhan sa simbahan, diin gitukod diha sa dakbayan sa Zarahemla, siya ami-orden og mga pari ug mga banciano, pinaagi sa pagpandong sa iyang mga ckamot sumala sa kapunongan sa Dios, aron dpagdumala ug pagbantay ibabaw sa simbahan.

2 Ug nahinabo nga si bisan kinsa nga wala masakop sa simbahan kinsa naghinulsol sa ilang mga sala agibunyagan ngadto sa paghinulsol, ug gidawat ngadto sa simbahan.

3 Ug nahinabo usab nga si kinsa kadto nga sakop na sa simbahan nga wala amaghinulsol sa ilang pagkadautan ug magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Dios—ako nagpasabut niadto kinsa gibayaw sa bgarbo sa ilang mga kasingkasing—ang mao isalikway, ug ang ilang mga ngalan cgipapas, nga ang ilang mga ngalan wala maihap taliwala niadto nga mga matarung.

4 Ug sa ingon sila misugod sa pagtukod sa kapunongan sa simbahan didto sa dakbayan sa Zarahemla.

5 Karon ako manghinaut nga kamo kinahanglan mosabut nga ang pulong sa Dios makiangayon ngadto sa tanan, nga walay gihikawan sa kahigayunan sa pagpundok sa ilang mga kaugalingon aron sa pagpamati sa pulong sa Dios.

6 Bisan pa niana ang mga anak sa Dios gisugo nga sila magpundok sa ilang mga kaugalingon sa kanunay, ug makighiusa diha sa apagpuasa ug sa hugot nga pag-ampo alang sa kaayohan sa mga kalag kinsa wala makaila sa Dios.

7 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Alma nakahimo niini nga mga pamalaod siya mibiya gikan kanila, oo, gikan sa simbahan nga diha sa dakbayan sa Zarahemla, ug mitabok diha sa silangan sa suba sa Sidon, ngadto sa awalog sa Gideon, didto ingon nga may usa ka dakbayan nga gitukod, diin gitawag og dakbayan sa Gideon, diin diha sa walog nga gitawag og Gideon, ingon nga gitawag sunod sa tawo kinsa bgipatay pinaagi sa kamot ni Nehor uban sa espada.

8 Ug si Alma miadto ug misugod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa simbahan diin gitukod diha sa walog sa Gideon, sumala sa pagpadayag sa kamatuoran sa pulong diin napamulong pinaagi sa iyang mga amahan, ug sumala sa espiritu sa pagpanagna diin anaa kaniya, sumala sa apagpamatuod ni Jesukristo, ang Anak sa Dios, kinsa kinahanglan moanhi aron sa pagtubos sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala, ug ang balaan nga kapunongan pinaagi diin siya gitawag. Ug sa ingon kini nahisulat. Amen.