Alma 12
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 12

Si Alma nakiglalis kang Zeezrom—Ang mga misteryo sa Dios ikahatag lamang ngadto sa mga matinud-anon—Ang mga tawo pagahukman pinaagi sa ilang mga panghunahuna, mga pagtuo, mga pulong, ug mga buhat—Ang dautan mahiagum sa usa ka espirituhanon nga kamatayon—Kini nga mortal nga kinabuhi usa ka kahimtang sa pagsulay—Ang laraw sa katubsanan modala sa kahimoan sa Pagkabanhaw ug, pinaagi sa hugot nga pagtuo, usa ka kapasayloan sa mga sala—Ang mga mahinulsulon adunay pag-angkon sa kalooy pinaagi sa Bugtong Anak. Mga 82 B.C.

1 Karon si Alma, nagtan-aw nga ang mga pulong ni Amulek nakapahilum ni Zeezrom, kay siya nakasabut nga si Amulek nakasakop sa iyang apagpamakak ug paglingla aron sa paglaglag kaniya, ug nakasabut nga siya misugod sa pagpangurog ubos sa usa ka bkasayuran sa iyang kasaypanan, siya mibuka sa iyang ba-ba ug misugod sa pagpamulong ngadto kaniya, ug sa pagpahiluna sa mga pulong ni Amulek, ug sa pagpasabut sa mga butang nga dili masabut, o sa pagpadayag sa mga kasulatan nga labaw niana diin si Amulek nakabuhat.

2 Karon ang mga pulong nga si Alma namulong ngadto kang Zeezrom nadungog sa mga katawhan nga naglibut; kay ang pundok sa mga katawhan hilabihan ka daghan, ug siya namulong niini nga paagi:

3 Karon Zeezrom, nakakita nga ikaw nasakpan sa imong pagpamakak ug pagkamaliputon, kay ikaw wala makapamakak ngadto sa mga tawo lamang apan ikaw nakapamakak ngadto sa Dios; kay tan-awa, siya nasayud sa tanan nimo nga mga ahunahuna, ug ikaw nasayud nga ang imong mga hunahuna gipahibalo ngari kanamo pinaagi sa iyang Espiritu;

4 Ug ikaw nakakita nga kami nasayud nga ang imong laraw usa ka maliputon kaayo nga laraw, ingon ngadto sa pagkamaliputon sa yawa, kay ang pagbakak ug ang paglingla niini nga mga katawhan nga ikaw unta mobutang kanila batok kanamo, sa pagbugal-bugal ug pagsalikway kanamo—

5 Karon kini usa ka laraw sa imong akaaway, ug siya naggamit sa iyang gahum diha kanimo. Karon ako buot nga ikaw mahinumdom nga unsa ang akong gisulti nganha kanimo akong gisulti ngadto sa tanan.

6 Ug tan-awa ako moingon nganha kaninyong tanan nga kini mao ang usa ka lit-ag sa kaaway, nga siya mibutang aron sa pagdakop niini nga mga katawhan, nga siya unta modala kaninyo ngadto sa pagkaulipon ngadto kaniya, nga siya unta moliyok kaninyo uban sa iyang mga akadena, nga siya unta mokadena kaninyo ngadto sa walay katapusan nga kalaglagan, sumala sa gahum sa iyang pagkabihag.

7 Karon sa diha nga si Alma nakapamulong niini nga mga pulong, si Zeezrom misugod sa pagpangurog sa hilabihan, kay siya nadani pagsamot sa gahum sa Dios; ug siya usab nadani nga si Alma ug si Amulek adunay usa ka kasayuran kaniya, kay siya nadani nga sila nasayud sa mga hunahuna ug mga katuyoan sa iyang kasingkasing; kay ang gahum gihatag ngadto kanila nga sila unta masayud niini nga mga butang sumala sa espiritu sa pagpanagna.

8 Ug si Zeezrom misugod sa pagpakisayud kanila nga makugihon, nga siya unta masayud sa dugang pa mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug siya miingon ngadto kang Alma: Unsay ipasabut sa gipamulong ni Amulek mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, nga ang tanan mabanhaw gikan sa mga patay, ang makiangayon ug ang dili makiangayon, ug dad-on aron mobarug sa atubangan sa Dios aron pagahukman sumala sa ilang mga buhat?

9 Ug karon si Alma misugod pagpatin-aw niini nga mga butang ngadto kaniya, nag-ingon: Kini gihatag ngadto sa kadaghanan aron masayud sa mga amisteryo sa Dios; bisan pa niana sila gipahimutang ubos sa mahigpit nga sugo nga sila dili makigbahin bgawas sumala niana nga bahin sa iyang pulong diin siya mihatag ngadto sa mga kaliwatan, sumala sa pagpaminaw ug kakugi nga sila mihatag ngadto kaniya.

10 Ug busa, siya nga amopatig-a sa iyang kasingkasing, ang mao modawat sa bgamay nga bahin sa pulong; ug siya nga cdili mopatig-a sa iyang kasingkasing, ngadto kaniya dihatag ang dako nga bahin sa pulong, hangtud kini ihatag ngadto kaniya ang kasayuran sa mga misteryo sa Dios hangtud siya masayud kanila sa hingpit.

11 Ug sila nga mopatig-a sa ilang mga kasingkasing, ngadto kanila ihatag ang gamay nga abahin sa pulong hangtud sila wala nay bmasayran mahitungod sa iyang mga misteryo; ug unya sila pagadad-on nga mga bihag sa yawa, ug pagadad-on pinaagi sa iyang kabubut-on ubos ngadto sa kalaglagan. Karon mao kini unsa ang gipasabut sa mga ckadena sa dimpyerno.

12 Ug si Amulek nakapamulong sa yano mahitungod sa akamatayon, ug ingon nga gibanhaw gikan niini nga pagka-mortal ngadto sa usa ka kahimtang sa pagka-imortal, ug ingon nga pagadad-on ngadto sa hukmanan sa Dios, aron bpagahukman sumala sa atong mga buhat.

13 Unya kon ang atong mga kasingkasing nahimo nga tig-a, oo, kon kita magpatig-a sa atong mga kasingkasing batok sa pulong, nga kini dili na makit-an diha kanato, busa ang atong kahimtang mahimo nga makahahadlok, kay niana kita pagahukman.

14 Kay ang atong mga apulong mohukom kanato, oo, ang tanan nato nga mga binuhatan mohukom kanato; kita dili makit-an nga walay lama; ug ang atong mga hunahuna usab mohukom kanato; ug niini nga makahahadlok nga kahimtang kita dili makaako sa paghangad ngadto sa atong Dios; ug kita mahinangop sa kalipay kon kita makasugo sa dagko nga mga bato ug sa mga bkabukiran sa pagpadat-og ngari kanato aron cpagtago kanato gikan sa iyang atubangan.

15 Apan kini dili mahimo; kita kinahanglan gayud nga magpakita ug mobarug sa atubangan sa iyang himaya, ug sa iyang gahum, ug sa iyang kusog, kaharianon, ug kamandoan, ug angkunon ang atong walay katapusan nga akaulaw nga ang tanan niya nga mga bpaghukom makiangayon; nga siya makiangayon sa tanan niya nga mga binuhatan, ug nga siya magmaloloy-on ngadto sa mga katawhan, ug nga siya aduna sa tanan nga gahum sa pagluwas sa matag tawo nga motuo diha sa iyang ngalan ug magdala og bunga nga angay sa paghinulsol.

16 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga moabut ang kamatayon, gani ang ikaduha nga akamatayon, nga mao ang usa ka espirituhanon nga kamatayon; unya ang usa ka panahon nga kinsa kadto nga mamatay diha sa iyang mga sala, nga may kalabutan sa temporal nga bkamatayon, usab cmamatay sa espirituhanon nga kamatayon; oo, siya mamatay ingon ngadto sa mga butang kalabut ngadto sa pagkamatarung.

17 Busa kini mao ang panahon diin ang ilang mga kasakit mahisama sa alim-aw sa kalayo ug asupre, kansang dilaab nagsaka hangtud sa kahangturan; ug busa kini mao ang panahon nga sila pagakadenahan ubos ngadto sa walay katapusan nga kalaglagan, sumala sa gahum ug pagkabihag ni Satanas, siya nga naghimo kanila nga mga ulipon sumala sa iyang kabubut-on.

18 Unya, ako moingon nganha kaninyo, sila mahisama ingon og awalay katubsanan nga mahimo; kay sila dili matubos sumala sa kaangayan sa Dios; ug sila dili bmamatay, tungod sa kamatuoran nga wala na ang pagkadunot.

19 Karon nahinabo nga sa diha nga si Alma naghimo og pagtapos sa pagpamulong niini nga mga pulong, ang mga katawhan misugod sa pagsamot og katingala;

20 Apan dihay usa nga si Antionah, kinsa mao ang labaw nga pangulo taliwala kanila, miduol ug miingon ngadto kaniya: Unsa kining imong gisulti, nga ang tawo kinahanglan mabanhaw gikan sa patay ug mabalhin gikan niini nga pagka-mortal ngadto sa apagka-imortal nga kahimtang, nga ang kalag dili na gayud mamatay?

21 Unsa ang gipasabut sa kasulatan, nga miingon nga ang Dios nagbutang og akerubim ug usa ka nagdilaab nga espada sa silangan sa tanaman sa bEden, tingali pa unya og ang atong unang mga ginikanan mosulod ug mokaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, ug mabuhi sa kahangturan? Ug sa ingon kita makasabut nga walay mahimo nga kahigayunan nga sila kinahanglan mabuhi sa kahangturan.

22 Karon si Alma miingon ngadto kaniya: Mao kini ang butang nga ako hapit na unta mopasabut. Karon kita nakasabut nga si Adan anapukan pinaagi sa iyang pagkaon sa gidili nga bbunga, sumala sa pulong sa Dios; ug sa ingon kita nakasabut, nga pinaagi sa iyang pagkapukan, ang tanan nga katawhan nahimo nga usa ka cnahisalaag ug napukan nga mga katawhan.

23 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga kon kini mahimo alang kang Adan sa apagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi niana nga panahon, wala unta ang kamatayon, ug ang pulong mahimo nga walay kapuslanan, maghimo sa Dios nga usa ka bakakon, kay siya miingon: bKon ikaw mokaon ikaw sa pagkatinuod mamatay.

24 Ug kita nakasabut nga ang akamatayon modangat diha sa katawhan, oo, ang kamatayon nga gipamulong ni Amulek, nga mao ang temporal nga kamatayon; bisan pa niana adunay gidugayon sa panahon nga gihatag ngadto sa btawo diin siya unta maghinulsol; busa kini nga kinabuhi nahimo nga usa ka kahimtang sa pagsulay; usa ka panahon sa cpagpangandam sa pagsugat sa Dios; usa ka panahon sa pagpangandam alang sa walay katapusan nga kahimtang nga gipamulong pinaagi kanato, nga mao ang human sa pagkabanhaw sa mga patay.

25 Karon kon dili pa unta sa alaraw sa katubsanan, nga gipahiluna gikan sa katukuran sa kalibutan, wala unta ang bpagkabanhaw sa mga patay; apan dihay usa ka laraw sa pagtubos nga gipahiluna, nga mopahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay, nga gipamulong.

26 Ug karon tan-awa, kon kini mahimo nga ang atong unang mga ginikanan nakaduol ug nakakaon sa bunga sa akahoy sa kinabuhi sila unta mahimo nga mga uyamut sa kahangturan, nga walay kahimtang sa pagpangandam; ug sa ingon ang blaraw sa katubsanan mahimo unta nga kawang lamang, ug ang pulong sa Dios mahimo nga walay kapuslanan, walay kahimoan.

27 Apan tan-awa, kini dili ingon niana; apan kini agikatakda na ngadto sa mga tawo nga sila kinahanglan gayud nga mamatay; ug human sa kamatayon, sila kinahanglan moatubang sa bpaghukom, gani ang mao nga paghukom nga kami namulong, mao ang katapusan.

28 Ug human ang Dios makatakda nga kini nga mga butang modangat nganha sa tawo, tan-awa, niana siya nakakita nga kini angay nga ang tawo masayud sa mga butang diin siya nagtakda ngadto kanila;

29 Busa siya mipadala og mga aanghel aron makigsulti kanila, kinsa mihimo sa mga tawo sa pagtan-aw sa iyang himaya.

30 Ug sila misugod gikan niana nga panahon sa pagtawag diha sa iyang ngalan; busa ang Dios anakigsulti sa mga tawo, ug mipahibalo ngadto kanila sa blaraw sa katubsanan, nga giandam na gikan sa ckatukuran sa kalibutan; ug kini siya mipahibalo ngadto kanila sumala sa ilang hugot nga pagtuo ug paghinulsol ug sa ilang balaan nga mga buhat.

31 Busa, siya mihatag og mga asugo ngadto sa mga tawo, sila ingon nga bunang nakalapas sa unang mga sugo ingon ngadto sa mga butang nga temporal, ug nahimo nga sama sa dios, cnasayud sa matarung gikan sa dautan, nagpahimutang sa ilang mga kaugalingon diha sa usa ka kahimtang sa dpaglihok, o gibutang diha sa usa ka kahimtang sa paglihok sumala sa ilang mga kabubut-on ug mga kahimuot, bisan sa pagbuhat sa dautan o pagbuhat sa maayo—

32 Busa ang Dios mihatag ngadto kanila sa mga sugo, human aikapahibalo ngadto kanila ang laraw sa katubsanan, nga sila dili magbuhat og dautan, ang silot niana ingon nga usa ka ikaduha nga bkamatayon, nga usa ka walay katapusan nga kamatayon ingon ngadto sa mga butang nga may kalabutan ngadto sa pagkamatarung; kay sa diha niana ang laraw sa katubsanan walay gahum, kay ang mga buhat sa ckaangayan dili malaglag, sumala sa labing gamhanan nga kaayo sa Dios.

33 Apan ang Dios mitawag sa mga tawo, sa ngalan sa iyang Anak, (kini ingon nga ang laraw sa katubsanan gipahimutang) nag-ingon: Kon kamo maghinulsol, ug dili magpatig-a sa inyong mga kasingkasing, busa Ako malooy diha kaninyo, pinaagi sa akong Bugtong Anak;

34 Busa, bisan kinsa ang maghinulsol, ug dili magpatig-a sa iyang kasingkasing, siya makaangkon sa akalooy pinaagi sa akong Bugtong Anak, ngadto sa bkapasayloan sa iyang mga sala; ug kini sila makasulod ngadto sa akong ckapahulayan.

35 Ug kinsa kadto nga magpatig-a sa iyang kasingkasing ug maghimo og kadautan, tan-awa, Ako manumpa diha sa akong kasuko nga siya dili makasulod ngadto sa akong kapahulayan.

36 Ug karon, akong mga kaigsoonan, tan-awa ako moingon nganha kaninyo, nga kon kamo magpatig-a sa inyong mga kasingkasing kamo dili makasulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo; busa ang inyong kadautan naghagit kaniya nga siya mopakanaog sa iyang kasuko diha kaninyo ingon sa aunang paghagit, oo, sumala sa iyang pulong sa ulahi nga paghagit ingon usab sa una, ngadto sa walay katapusan nga bkalaglagan sa inyong mga kalag; busa, sumala sa iyang pulong, ngadto sa katapusan nga kamatayon, ingon usab sa una.

37 Ug karon, akong mga kaigsoonan, tungod sa kamatuoran nga kita nasayud niini nga mga butang, ug kini mga tinuod, kita maghinulsol, ug dili magpatig-a sa atong mga kasingkasing, nga kita dili amohagit sa Ginoo nga atong Dios sa pagpakanaog sa iyang kasuko ngari kanato niini nga iyang ikaduha nga mga sugo nga siya mihatag ngari kanato; apan kita mosulod ngadto sa bkapahulayan sa Dios, nga giandam sumala sa iyang pulong.