Alma 51
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 51

Mga tawo nga makihari mitinguha sa pag-usab sa balaod ug mibutang og usa ka hari—Si Pahoran ug ang mga tawo nga gawasnon gibuligan pinaagi sa tingog sa mga katawhan—Si Moroni mipugos sa mga tawo nga makihari sa pagpanalipod sa ilang nasud o pahamtangan sa kamatayon—Si Amalickiah ug ang mga Lamanite nakailog og daghan nga mga lig-on nga dakbayan—Si Teancum mipasibug sa pagsulong sa Lamanite ug mipatay kang Amalickiah sulod sa iyang tolda. Mga 67–66 B.C.

1 Ug karon nahinabo diha sa pagsugod sa ikakawhaan ug lima nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, sila ingon nga nakapatunhay og kalinaw tali sa mga katawhan ni Lehi ug sa mga katawhan ni Morianton mahitungod sa ilang mga yuta, ug ingon nga nasugdan ang ikakawhaan ug lima nga tuig diha sa kalinaw;

2 Bisan pa niana, sila wala madugay sa pagpatunhay og tibuok nga kalinaw diha sa yuta, kay dihay misugod nga panagbingkil taliwala sa mga katawhan mahitungod sa labaw nga maghuhukom nga si Pahoran; kay tan-awa, dihay usa ka bahin sa mga katawhan kinsa mitinguha nga pipila sa mga talagsaon nga punto sa balaod kinahanglan usbon.

3 Apan tan-awa, si Pahoran dili mousab ni motugot nga ang balaod usbon; busa, wala siya mopatalinghug niadto kinsa mipadala sa ilang mga tingog uban ang ilang mga hangyo mahitungod sa pagpausab sa balaod.

4 Busa, kadto kinsa matinguhaon nga ang balaod kinahanglan usbon nasuko kaniya, ug mitinguha nga siya kinahanglan dili na mahimo nga labaw nga maghuhukom ibabaw sa yuta; busa dihay miturok nga usa ka mainiton nga panaglalis mahitungod sa hitabo, apan dili ngadto sa pagpaagas sa dugo.

5 Ug nahinabo nga kadto kinsa matinguhaon nga si Pahoran kinahanglan papahawaon gikan sa hukmanan gitawag og mga tawo nga makihari, kay sila matinguhaon nga ang balaod kinahanglan usbon sa usa ka paagi aron sa pagpukan sa gawasnon nga panggamhanan ug sa pagpabarug og usa ka hari ibabaw sa yuta.

6 Ug kadto kinsa matinguhaon nga si Pahoran kinahanglan magpabilin nga labaw nga maghuhukom ibabaw sa yuta midala diha kanila sa ngalan nga mga tawo nga gawasnon; ug sa ingon niana ang pagkabahin taliwala kanila, kay ang mga tawo nga gawasnon nanumpa o mipakigsaad sa pagpatunhay sa ilang mga katungod ug sa mga kahigayunan sa ilang tinuohan pinaagi sa usa ka gawasnon nga panggamhanan.

7 Ug nahinabo nga kini nga hitabo sa ilang mga panagbingkil gihusay pinaagi sa tingog sa mga katawhan. Ug nahinabo nga ang tingog sa mga katawhan miabut dapig sa mga tawo nga gawasnon, ug si Pahoran mipabilin sa hukmanan, diin nakahimo og dako nga kalipay diha sa mga kaigsoonan ni Pahoran ug usab daghan sa mga katawhan sa kalingkawasan, kinsa usab mibutang sa mga tawo nga makihari sa paghilum, nga sila wala mangahas sa pagsupak apan napugos sa pagpatunhay sa tumong sa kagawasan.

8 Karon kadto kinsa midapig sa mga hari mao kadto nga mga ahalangdon, ug sila mitinguha nga mahimo nga hari; ug sila gibuligan pinaagi niadto kinsa mitinguha og gahum ug pagtugot ibabaw sa mga katawhan.

9 Apan tan-awa, kini usa ka makuyaw nga panahon sa ingon nga mga panagbingkil dinha taliwala sa mga katawhan ni Nephi; kay tan-awa, si Amalickiah mikutaw pag-usab sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa mga Lamanite batok sa mga katawhan sa mga Nephite, ug siya mipundok sa mga sundalo gikan sa tanan nga mga bahin sa iyang yuta, ug gisangkapan sila, ug miandam alang sa gubat uban ang tanan nga kakugi; kay siya anakapanumpa sa pag-inom sa dugo ni Moroni.

10 Apan tan-awa, kita makakita nga ang iyang saad diin siya mihimo dinalidali; bisan pa niana, siya miandam sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga kasundalohan sa pagsulong aron makig-away batok sa mga Nephite.

11 Karon ang iyang mga kasundalohan dili kaayo daghan sama kanila kaniadto, tungod sa daghan nga mga kaliboan kinsa namatay pinaagi sa kamot sa mga Nephite; apan bisan pa sa ilang dako nga kapildihan, si Amalickiah nakapundok og usa ka katingalahan nga gidaghanon sa kasundalohan, hangtud nga siya wala mahadlok nga mosulong ngadto sa yuta sa Zarahemla.

12 Oo, bisan si Amalickiah sa iyang kaugalingon misulong, diha sa pagpangulo sa mga Lamanite. Ug kini sa ikakawhaan ug lima nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom; ug kini sa sama nga higayon nga sila misugod sa paghusay sa mga kalihokan sa ilang mga panagbingkil mahitungod sa labaw nga maghuhukom, si Pahoran.

13 Ug nahinabo nga samtang ang mga tawo kinsa gitawag og mga tawo nga makihari nakadungog nga ang mga Lamanite mosulong aron sa pakig-away batok kanila, sila nalipay diha sa ilang mga kasingkasing; ug sila midumili sa paggamit sa mga hinagiban, kay sila hilabihan kasuko sa labaw nga maghuhukom, ug usab sa mga atawo nga gawasnon, nga sila dili mogamit sa ilang mga hinagiban aron sa pagpanalipod sa ilang nasud.

14 Ug nahinabo nga sa diha nga si Moroni nakakita niini, ug usab nakakita nga ang mga Lamanite nagsingabut diha sa mga utlanan sa yuta, siya sa hilabihan nasuko tungod sa pagkagahi sa ulo niadto nga mga katawhan kinsa siya naghago sa hilabihan nga kakugi aron sa pagpanalipod; oo, siya sa hilabihan nasuko; ang iyang kalag napuno sa kasuko batok kanila.

15 Ug nahinabo nga siya mipadala og paghangyo, uban ang tingog sa mga katawhan, ngadto sa gobernador sa yuta, nagtinguha nga siya kinahanglan mobasa niini, ug mohatag kaniya (si Moroni) og gahum aron sa pagpugos niadto nga mga masupilon sa pagpanalipod sa ilang nasud o sila pahamtangan sa kamatayon.

16 Kay kini mao ang iyang unang atubangon nga sumpuon ang ingon nga mga panagbingkil ug mga panagsumpaki taliwala sa mga katawhan; kay tan-awa, kini mao hangtud karon ang hinungdan sa tanan nila nga kalaglagan. Ug nahinabo nga kini gitugot sumala sa tingog sa mga katawhan.

17 Ug nahinabo nga si Moroni misugo nga ang iyang kasundalohan kinahanglan mobatok niadto nga mga tawo nga makihari, sa pagpaubos sa ilang garbo ug sa ilang pagkahalangdon, ug paglubong kanila ngadto uban sa yuta, o sila kinahanglan mogamit sa ilang mga hinagiban ug mobulig sa baruganan sa kalingkawasan.

18 Ug nahinabo nga ang mga kasundalohan mimartsa batok kanila; ug sila mipaubos sa ilang garbo ug sa ilang pagkaharianon, hangtud nga sa ilang pag-alsa sa ilang mga hinagiban sa gubat aron sa pakig-away batok sa mga tawo ni Moroni sila gipangtigbas ug gilubong ngadto sa yuta.

19 Ug nahinabo nga dihay upat ka libo niadto nga mga amasupilon kinsa gitigbas pinaagi sa espada; ug kadto nga ilang mga pangulo kinsa wala mamatay sa panag-away gidakop ug gibalhug ngadto sa bilanggoan, kay walay panahon alang sa ilang mga paghusay niini nga higayon.

20 Ug ang nahibilin niadto nga mga masupilon, kay sa tigbason ngadto sa yuta pinaagi sa espada, miampo ngadto sa bandila sa kalingkawasan, ug napugos sa pagpataas sa abandila sa kalingkawasan diha sa ilang mga tore, ug diha sa ilang mga dakbayan, ug sa paggamit sa mga hinagiban sa pagpanalipod sa ilang nasud.

21 Ug sa ingon si Moroni mitapos sa mga tawo nga makihari, nga wala nay gidungog pinaagi sa ngalan nga tawo nga makihari; ug sa ingon siya mitapos sa pagkagahi sa ulo ug sa garbo niadto nga mga katawhan kinsa mipaila sa dugo nga harianon; apan sila gidala sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ngadto sama sa ilang mga kaigsoonan, ug sa pagpakig-away nga maisugon alang sa ilang kagawasan gikan sa pagkaulipon.

22 Tan-awa, nahinabo nga samtang si aMoroni sa ingon milumpag sa mga gubat ug mga panagbingkil taliwala sa iyang kaugalingon nga mga katawhan, ug mipasakop kanila sa kalinaw ug sa buhilaman, ug mihimo og mga pamalaod sa pag-andam alang sa gubat batok sa mga Lamanite, tan-awa, ang mga Lamanite miabut ngadto sa yuta sa Moroni, diin nahimutang sa mga utlanan sa baybayon.

23 Ug nahinabo nga ang mga Nephite dili kaayo lig-on didto sa dakbayan sa Moroni; busa si Amalickiah miabug kanila, nakapatay og daghan. Ug nahinabo nga si Amalickiah nakapanag-iya sa dakbayan, oo, nakapanag-iya sa tanan nila nga mga kota.

24 Ug kadto kinsa milayas gikan sa dakbayan sa Moroni miadto sa dakbayan sa Nephihah; ug usab ang mga katawhan sa dakbayan sa Lehi mipundok sa ilang mga kaugalingon, ug mihimo og mga pagpangandam ug mga andam na sa pagdawat sa mga Lamanite sa pakig-away.

25 Apan nahinabo nga si Amalickiah dili motugot sa mga Lamanite nga mosulong batok sa dakbayan sa Nephihah aron makig-away, apan mipugong kanila sa may baybayon, mitugyan og mga tawo sa matag dakbayan sa pagbantay ug pagpanalipod niini.

26 Ug sa ingon siya mipadayon, mipanag-iya sa daghan nga mga dakbayan, ang dakbayan sa Nephihah, ug ang dakbayan sa Lehi, ug ang dakbayan sa Morianton, ug ang dakbayan sa Omner, ug ang dakbayan sa Gid, ug ang dakbayan sa Mulek, tanan diin nahimutang sa silangan nga bahin sa mga utlanan sa baybayon.

27 Ug sa ingon ang mga Lamanite nakapanag-iya, pinaagi sa kamaliputon ni Amalickiah, og daghan kaayo nga mga dakbayan, pinaagi sa ilang dili maihap nga mga panon, ang tanan diin giayo paglig-on subay sa pamaagi sa mga akota ni Moroni; tanan diin nakahatag og lig-on nga panalipod sa mga Lamanite.

28 Ug nahinabo nga sila mimartsa paingon sa mga utlanan sa yuta sa Bountiful, miabug sa mga Nephite gikan sa ilang atubangan ug nakapatay og daghan.

29 Apan nahinabo nga sila gisugat ni Teancum, kinsa amipatay kang Morianton ug misanta sa iyang mga katawhan diha sa iyang paglayas.

30 Ug nahinabo nga siya misanta kang Amalickiah usab, samtang siya nagmartsa uban sa iyang dili maihap nga kasundalohan nga siya unta makapanag-iya sa yuta sa Bountiful, ug usab sa yuta sa amihanan.

31 Apan tan-awa siya nakasugat og usa ka kapakyasan ingon nga gipasibug pinaagi ni Teancum ug sa iyang mga tawo, kay sila mga batid nga mga manggugubat; kay matag tawo ni Teancum milabaw sa mga Lamanite sa ilang kusog ug sa ilang kahanas sa gubat, hangtud nga sila nakaangkon og bintaha ibabaw sa mga Lamanite.

32 Ug nahinabo nga sila misamok kanila, hangtud nga sila mipatay kanila gani hangtud sa pagkangitngit. Ug nahinabo nga si Teancum ug ang iyang mga tawo miugbok sa ilang mga tolda sa mga utlanan sa yuta sa Bountiful; ug si Amalickiah miugbok sa iyang mga tolda sa mga utlanan diha sa baybayon buyon sa dagat, ug subay niini nga pamaagi sila giabug.

33 Ug nahinabo nga sa pag-abut sa kagabhion, si Teancum ug ang iyang sulugoon migawas sa hilum ug milakaw sa gabii, ug miadto sa kampo ni Amalickiah; ug tan-awa, ang katulugon mibuntog kanila tungod sa ilang tumang kakapoy, diin ang hinungdan mao ang mga kahago ug kainit sa adlaw.

34 Ug nahinabo nga si Teancum misulod sa hilum ngadto sa tolda sa hari, ug gitusok sa bangkaw ang iyang kasingkasing; ug siya ang hinungdan sa kamatayon sa hari sa diha-diha nga siya wala makapukaw sa iyang mga sulugoon.

35 Ug siya mipauli sa hilum balik sa iyang kaugalingon nga kampo, ug tan-awa, ang iyang mga tawo nangatulog, ug siya mipukaw kanila ug misulti kanila sa tanan nga mga butang diin siya nakabuhat.

36 Ug siya misugo nga ang iyang mga kasundalohan kinahanglan mobarug sa pagpangandam, basin unya og ang mga Lamanite momata ug mosulong diha kanila.

37 Ug sa ingon natapos ang ikakawhaan ug lima nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi; ug sa ingon natapos ang mga adlaw ni Amalickiah.