Alma 45


Ang asoy sa mga katawhan ni Nephi, ug sa ilang mga gubat ug mga panagsumpaki, sa mga adlaw ni Helaman, sumala sa talaan ni Helaman, diin siya mitipig diha sa iyang mga adlaw.

Naglangkob sa mga kapitulo 45 ngadto sa 62.

Kapitulo 45

Si Helaman mituo sa mga pulong ni Alma—Si Alma nanagna sa pagkalaglag sa mga Nephite—Siya mipanalangin ug mitunglo sa yuta—Si Alma tingali gibayaw pinaagi sa Espiritu, sama kang Moises—Panagsumpaki mitubo diha sa Simbahan. Mga 73 B.C.

1 Tan-awa, karon nahinabo nga ang mga katawhan ni Nephi hilabihan sa pagmaya, tungod kay ang Ginoo miluwas kanila pag-usab gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway; busa sila mihatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo nga ilang Dios; oo, ug sila anagpuasa pag-ayo ug nag-ampo pag-ayo, ug sila nagsimba sa Dios uban ang hilabihan kaayo nga hingpit nga kalipay.

2 Ug nahinabo sa ikanapulo ug siyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, nga si Alma miduol ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Helaman ug miingon ngadto kaniya: Motuo ba ikaw sa mga pulong diin ako misulti kanimo mahitungod niadto nga mga atalaan diin gitipigan?

3 Ug si Helaman miingon ngadto kaniya: Oo, ako motuo.

4 Ug si Alma miingon pag-usab: Motuo ba ikaw kang Jesukristo, kinsa moanhi?

5 Ug siya miingon: Oo, ako motuo sa tanan nga mga pulong diin ikaw namulong.

6 Ug si Alma miingon ngadto kaniya pag-usab: Ikaw amohupot ba sa akong mga sugo?

7 Ug siya miingon: Oo, ako mohupot sa imong mga sugo sa tibuok kong kasingkasing.

8 Unya si Alma miingon ngadto kaniya: Bulahan ikaw; ug ang Ginoo amopauswag kanimo dinhi niini nga yuta.

9 Apan tan-awa, ako adunay ingon og aipanagna nganha kanimo; apan unsa ang akong ipanagna nganha kanimo dili ipahibalo; oo, unsa ang akong ipanagna nganha kanimo dili ipahibalo, bisan hangtud nga ang pagpanagna matuman; busa isulat ang mga pulong diin ako mosulti.

10 Ug kini mao ang mga pulong: Tan-awa, ako mibati nga kini gayud nga mga katawhan, ang mga Nephite, sumala sa espiritu sa pagpadayag diin ania kanako, nga sulod sa aupat ka gatus ka tuig sukad sa panahon nga si Jesukristo magpakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila, mokunhod tungod sa bpagkawalay pagtuo.

11 Oo, ug unya sila makatagamtam og mga gubat ug pagdagsang sa mga kamatay, oo, mga kagutom ug pagpaagas sa dugo, gani hangtud nga ang mga katawhan ni Nephi amahanaw

12 Oo, ug kini tungod kay sila mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo ug mahulog ngadto sa mga buluhaton sa kangitngit, ug apagkamaulagon, ug sa tanan nga matang sa kadautan; oo, ako moingon nganha kanimo, nga tungod kay sila nakasala batok nianang mabug-at nga kahayag ug kasayuran, oo, ako moingon nganha kanimo, nga sukad niana nga adlaw, bisan ang ikaupat nga kaliwatan dili tanan mahinabo sa dili pa kining dako nga kadautan moabut.

13 Ug kon kana nga mahinungdanon nga adlaw moabut, tan-awa, ang panahon moabut dayon nga kadto kinsa mao karon, o ang mga binhi niadto kinsa karon giisip nga mga katawhan ni Nephi, adili na pagaiphon nga mga katawhan ni Nephi.

14 Apan kinsa kadto nga magpabilin, ug dili malaglag niana nga mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw, apagaiphon taliwala sa mga Lamanite, ug mahimo nga sama ngadto kanila, tanan, gawas sa pipila nga pagatawgon nga mga tinun-an sa Ginoo; ug sila pagagukdon sa mga Lamanite gani bhangtud nga sila mahimo nga mahanaw. Ug karon, tungod sa kadautan, kini nga panagna matuman.

15 Ug karon nahinabo nga human si Alma makasulti niini nga mga butang ngadto kang Helaman, siya mipanalangin kaniya, ug usab sa uban niya nga anak nga mga lalaki; ug siya usab mipanalangin sa yuta alang sa mga amatarung.

16 Ug siya miingon: Sa ingon miingon ang Ginoong Dios—aTungluhon ang yuta, oo, kini nga yuta, ngadto sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan, ngadto sa kalaglagan, diin nagbuhat og dautan, kon sila hinog na sa hingpit; ug ingon nga Ako misulti busa kini matuman; kay kini mao ang pagtunglo ug ang bpagpanalangin sa Dios dinhi sa yuta, kay ang Ginoo dili makatan-aw sa sala uban sa clabing gamay nga matang sa pagtugot.

17 Ug karon, sa diha nga si Alma nakasulti niini nga mga pulong siya mipanalangin sa asimbahan, oo, tanan kadto kinsa kinahanglan mobarug nga lig-on diha sa hugot nga pagtuo sukad niana nga panahon hangtud sa hangtud.

18 Ug sa diha nga si Alma nakabuhat niini siya mibiya gikan sa yuta sa Zarahemla, ingon og mopaingon ngadto sa yuta sa Melek. Ug nahinabo nga siya wala na gayud igdungog; kabahin sa iyang kamatayon o paglubong wala kami masayud.

19 Tan-awa, kini kami nasayud, nga siya usa ka matarung nga tawo; ug ang panultihon mikanap gikan sa simbahan nga siya gibayaw sa Espiritu, o agilubong pinaagi sa kamot sa Ginoo, gani ingon kang Moises. Apan tan-awa, ang mga kasulatan miingon nga ang Ginoo midala kang Moises ngadto sa iyang kaugalingon; ug kami nagtuo nga siya usab midawat kang Alma diha sa espiritu, ngadto sa iyang kaugalingon; busa, tungod niini nga hinungdan kami walay kasayuran mahitungod sa iyang kamatayon ug paglubong.

20 Ug karon nahinabo nga sa pagsugod sa ikanapulo ug siyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, nga si Helaman milakaw taliwala sa mga katawhan aron sa pagsangyaw sa pulong ngadto kanila.

21 Kay tan-awa, tungod sa ilang mga gubat uban sa mga Lamanite ug sa daghan nga ginagmay nga mga panagsumpaki ug mga kasamok diin anaa taliwala sa mga katawhan, kini nahimo nga kinahanglan nga ang apulong sa Dios ipadayag taliwala kanila, oo, ug nga usa ka husay nga pamalaod kinahanglan himoon sa tibuok simbahan.

22 Busa, si Helaman ug ang iyang mga kaigsoonan milakaw aron sa pagtukod sa simbahan pag-usab sa tanan nga yuta, oo, sa matag dakbayan sa tibuok yuta diin gipanag-iya sa mga katawhan ni Nephi. Ug nahinabo nga sila nagtudlo og mga pari ug mga magtutudlo sa tibuok nga mga yuta, ibabaw sa tanan nga mga simbahan.

23 Ug karon nahinabo nga human si Helaman ug ang iyang mga kaigsoonan makatudlo og mga pari ug mga magtutudlo ibabaw sa mga simbahan nga dihay mitungha nga usa ka apanagsumpaki taliwala kanila, ug sila dili mamati sa mga pulong ni Helaman ug sa iyang mga kaigsoonan;

24 Apan sila mitubo sa pagkamapagarbuhon, nga gibayaw diha sa ilang mga kasingkasing, tungod sa ilang hilabihan ka daghan nga mga akatigayunan; busa sila mitubo nga adunahan diha sa ilang kaugalingon nga bpanan-aw, ug dili mamati sa ilang mga pulong, sa paglakaw nga matarung atubangan sa Dios.