Alma 41
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 41

Sa Pagkabanhaw ang mga tawo mobangon ngadto sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kalipay o walay katapusan nga kasakit—Ang pagkadautan dili mahitabo nga kalipay—Kalibutanon nga mga tawo mga walay Dios dinhi sa kalibutan—Matag tawo modawat pag-usab diha sa pagpahiuli sa mga kinaiya ug mga hiyas nga naangkon sa pagka-mortal. Mga 74 B.C.

1 Ug karon, akong anak, ako mosulti mahitungod sa pagpahiuli diin gikapamulong na; kay tan-awa, ang uban anagtuis sa mga kasulatan, ug bnahisalaag sa layo tungod niini nga butang. Ug ako nakasabut nga ang imong hunahuna nahasol usab mahitungod niini nga butang. Apan tan-awa, ako mopasabut niini nganha kanimo.

2 Ako moingon nganha kanimo, akong anak, nga ang laraw sa pagpahiuli gikinahanglan uban sa kaangayan sa Dios; kay kini kinahanglan nga ang tanan nga mga butang ipahiuli sa ilang tukma nga pagkahan-ay. Tan-awa, kini gikinahanglan ug makiangayon, sumala sa gahum ug pagkabanhaw ni Kristo, nga ang kalag sa tawo kinahanglan ipahiuli ngadto sa iyang lawas, ug nga ang matag abahin sa lawas ipahiuli ngadto sa iyang kaugalingon.

3 Ug kini gikinahanglan uban sa akaangayan sa Dios nga ang mga tawo kinahanglan bpagahukman sumala sa ilang mga cbuhat; ug kon ang ilang mga buhat matarung niini nga kinabuhi, ug ang mga tinguha sa ilang mga kasingkasing mga matarung, nga sila kinahanglan usab, sa katapusan nga adlaw, dipahiuli ngadto niana diin matarung.

4 Ug kon ang ilang mga buhat mga dautan sila aipahiuli ngadto kanila nga dautan. Busa, ang tanan nga mga butang ipahiuli ngadto sa ilang tukma nga pagkahan-ay, matag butang ngadto sa iyang kinaiyanhon nga bayanan—bpagka-mortal ngadto sa pagka-imortal, cmadunuton ngadto sa dili pagkamadunuton—gibanhaw ngadto sa walay dkatapusan nga kalipay sa pagpanunod sa gingharian sa Dios, o ngadto sa walay katapusan nga pagkauyamot sa pagpanunod sa gingharian sa yawa, ang usa sa usa ka bahin, ang lain ngadto sa lain—

5 Ang usa gibanhaw sa kalipay sumala sa iyang mga tinguha sa kalipay, o matarung sumala sa iyang mga tinguha sa pagkamatarung; ug ang uban ngadto sa dautan sumala sa iyang mga tinguha sa pagkadautan; kay ingon nga siya nagtinguha sa pagbuhat sa dautan sa tanan nga adlaw gani mao nga maangkon niya ang iyang ganti sa pagkadautan kon ang kagabhion moabut.

6 Ug busa kini mao sa lain nga bahin. Kon siya naghinulsol sa iyang mga sala, ug nagtinguha sa pagkamatarung hangtud sa katapusan sa iyang mga adlaw, bisan pa siya pagagantihan ngadto sa pagkamatarung.

7 aKini mao sila ang mga tinubos sa Ginoo; oo, kini mao sila ang mga kinuha, nga mga linuwas gikan niana nga walay katapusan nga gabii sa kangitngit; ug sa ingon sila mobarug o mapukan; kay tan-awa, sila mao ang ilang bkaugalingon nga mga maghuhukom kon mobuhat ba sa maayo o mobuhat ba sa dautan.

8 Karon, ang mga balaod sa Dios dili amausab; busa, ang agianan giandam na nga bisan kinsa ang motinguha mahimo nga molakaw diha niana ug maluwas.

9 Ug karon tan-awa, akong anak, ayaw pagpangahas og ausa pa ka pagsupak batok sa imong Dios diha niana nga mga katuyoan sa doktrina, diin ikaw hangtud karon nangahas sa pagpakasala.

10 Ayaw pagdahum, tungod kay gikapamulong na ang mahitungod sa pagpahiuli, nga ikaw ipahiuli gikan sa sala ngadto sa kalipay. Tan-awa, ako moingon nganha kanimo, ang apagkadautan dili mahitabo nga kalipay.

11 Ug karon, akong anak, ang tanan nga mga tawo nga anaa sa kahimtang sa akinaiyanhon, o ako moingon, sa bkalibutanon nga kahimtang, anaa sa apdo sa kapaitan ug sa gapos sa kadautan; sila cwalay Dios dinhi sa kalibutan, ug sila nahisupak sa kinaiyahan sa Dios; busa, sila anaa sa kahimtang nga sukwahi sa kinaiyahan sa kalipay.

12 Ug karon tan-awa, ang kahulugan ba sa pulong pagpahiuli pagkuha sa usa ka butang sa kinaiyanhon nga kahimtang ug ipahimutang kini sa dili kinaiyanhon nga kahimtang, o sa pagpahimutang niini sa usa ka kahimtang nga sukwahi sa iyang kinaiyahan?

13 O, akong anak, kini dili mao ang mahitabo; apan ang kahulugan sa pulong pagpahiuli mao ang pagdala pagbalik pag-usab sa dautan alang sa dautan, o kalibutanon alang sa kalibutanon, o yawan-on alang sa yawan-on—maayo alang niana diin maayo; matarung alang niana diin matarung; makiangayon alang niana diin makiangayon; maloloy-on alang niana diin maloloy-on.

14 Busa, akong anak, tan-awa nga ikaw maloloy-on ngadto sa imong mga kaigsoonan; pakigsabut nga amakiangayon, bpaghukom nga makatarunganon, ug pagbuhat og cmaayo sa kanunay; ug kon ikaw mobuhat sa tanan niini nga mga butang niana ikaw makadawat sa ganti; oo, ikaw makaangkon sa dkalooy nga ipahiuli nganha kanimo pag-usab; ikaw makaangkon sa kaangayan nga ipahiuli nganha kanimo pag-usab; ug ikaw makaangkon og matarung nga paghukom nga ipahiuli nganha kanimo pag-usab; ug ikaw makaangkon og maayo nga ganti nganha kanimo pag-usab.

15 Kay niana diin ikaw mipadala ngadto mobalik nganha kanimo pag-usab, ug mapahiuli; busa, ang pulong nga pagpahiuli sa labing hingpit mohukom sa makasasala, ug dili gayud mohatag og kaangayan kaniya.