Kalibutanon
    Footnotes
    Theme

    Kalibutanon

    Ang butang nga dili espirituhanon; sa tino ang pulong mahimo nga gamiton sa pagpasabut sa mortal ug temporal (D&P 67:10) o pagkakalibutanon, pagkalawasnon, ug pagkamahilayon (Mosiah 16:10–12).

    True