Zion
    Footnotes

    Zion

    Ang putli og kasingkasing (D&P 97:21). Ang Zion nagpasabut usab og usa ka dapit diin nagpuyo ang putli og kasingkasing. Ang dakbayan nga gitukod ni Enoch ug sa iyang mga katawhan nga sa wala madugay gidala ngadto sa langit tungod sa pagkamatarung ginganlan og Zion (D&P 38:4; Moises 7:18–21, 69). Sa ulahing mga adlaw usa ka dakbayan nga ginganlan og Zion pagatukuron duol sa lalawigan sa Jackson, Missouri (Tinipong Bansa sa America), diin ang mga tribo ni Israel magpundok (D&P 103:11–22; 133:18). Ang mga Santos gitambagan sa pagtukod sa Zion bisan asa sila magpuyo sa kalibutan.