Hari, Mga
  Footnotes
  Theme

  Hari, Mga

  Duha ka mga basahon diha sa Daang Tugon. Kini nga mga basahon nagsaysay sa kasaysayan sa Israel gikan sa pagsukol ni Adonias, ang ikaupat nga anak nga lalaki ni Hari David (mga 1015 B.C.), ngadto sa katapusan nga pagkabihag sa Juda (mga 586 B.C.). Sila naglakip sa tibuok kasaysayan sa amihanan nga gingharian (ang napulo ka mga tribo sa Israel) sukad sa pagkabulag hangtud ang mga Asiriahanon midala kanila ingon nga bihag ngadto sa amihanan nga mga nasud.

  Unang mga Hari

  Ang kapitulo 1 naghulagway sa katapusan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Hari David. Mga kapitulo 2–11 nagtala sa kinabuhi ni Solomon. Kapitulo 12–16 nagsaysay sa kang Solomon nga mga sumusunod, Reboam ug Jeroboam. Si Jeroboam mao ang hinungdan sa pagkabahin sa gingharian sa Israel. Uban nga mga hari usab gihisgutan. Mga kapitulo 17–21 nagtala sa mga bahin sa pangalagad ni Elijah samtang siya nagtambag ni Achab, hari sa Israel. Kapitulo 22 nagtala sa usa ka gubat batok sa Siria diin si Achab ug Josaphat, hari sa Juda, nagtipon sa kusog. Ang propeta Micheas nanagna batok sa mga hari.

  Ikaduhang mga Hari

  Kapitulo 1–2:11 nagpadayon sa kinabuhi ni Elijah, naglakip sa pagkayab ni Elijah ngadto sa langit diha sa usa ka karwahe sa kalayo. Mga kapitulo 2–9 nagbatbat sa kang Eliseo nga pangalagad diha sa hugot nga pagtuo ug dako nga gahum. Kapitulo 10 nagsaysay ni Jehu, ang hari, ug giunsa niya paglaglag ang balay ni Achab ug ang mga pari sa Baal. Mga kapitulo 11–13 nagtala sa matarung nga paghari ni Joas ug ang kamatayon ni Eliseo. Mga kapitulo 14–17 nagsaysay sa nagkalain-lain nga mga hari kinsa mihari sa Israel ug Juda, sa kasagaran diha sa kadautan. Kapitulo 15 nagtala sa Asiriahanon nga pagbihag sa napulo ka mga tribo sa Israel. Mga kapitulo 18–20 nagtala sa matarung nga kinabuhi ni Ezechias, ang hari sa Juda, ug sa propeta Isaias. Mga kapitulo 21–23 nagsaysay sa mga hari Manases ug Josias. Sumala sa nabatasan, si Manases mao ang hinungdan sa kamatayon ni Isaias. Si Josias usa ka matarung nga hari kinsa mitukod pag-usab sa balaod taliwala sa mga Judeo. Mga kapitulo 24–25 nagtala sa pagkabihag sa Babelonia.

  True