Inahan
    Footnotes
    Theme

    Inahan

    Usa ka sagrado nga ngalan nga nagpasabut ngadto sa usa ka babaye kinsa manganak o mosagop og mga bata. Ang mga inahan nagtabang sa laraw sa Dios pinaagi sa paghatag og mortal nga mga lawas alang sa mga espiritu nga mga anak sa Dios.