Cumorah, Bungtod sa
    Footnotes
    Theme

    Cumorah, Bungtod sa

    Usa ka gamay nga bungtod nga nahimutang sa kasadpan nga bahin sa New York, sa Tinipong Bansa sa America. Dinhi usa ka karaan nga propeta nga ginganlan og Moroni mitago sa bulawan nga mga palid nga naglangkob sa pipila ka mga talaan sa mga nasud sa Nephite ug Jaredite. Si Joseph Smith gitultulan ngadto niini nga bungtod sa 1827 pinaagi sa nabanhaw nga Moroni sa pagkuha niini nga mga palid ug paghubad sa usa ka bahin kanila. Kini nga paghubad mao ang Basahon ni Mormon.

    True