Gugma
    Footnotes
    Theme

    Gugma

    Lawom nga debosyon ug pagbati. Gugma alang sa Dios naglakip sa debosyon, paghalad, balaan nga pagtahud, pagkamalumo, kalooy, pasaylo, kapuangod, grasya, pag-alagad, pagkamapasalamaton, pagkamabination. Ang labing mahinungdanon nga panig- ingnan sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak makita diha sa walay kinutuban nga pag-ula ni Jesukristo.