Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, Mga
    Footnotes
    Theme

    Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, Mga

    Napulog tulo ka punoan nga mga butang sa pagtuo ngadto diin ang mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mopasikad.

    Si Joseph Smith unang misulat kanila diha sa usa ka sulat ngadto ni John Wentworth, editor sa Chicago Democrat, agi og tubag sa iyang hangyo aron masayud unsa ang gituohan sa mga sakop sa Simbahan. Ang sulat nahimo nga nabantug ingon nga Wentworth Letter ug unang gimantala diha sa Times and Seasons sa Marso 1842. Sa 10 sa Oktubre 1880, ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo maligdong nga gidawat ingon nga kasulatan pinaagi sa pagboto sa mga sakop sa Simbahan ug nalakip ingon nga bahin sa Perlas nga Labing Bililhon.