Lawas
    Footnotes
    Theme

    Lawas

    Ang mortal, yutan-on nga dugokan sa unod ug mga bukog nga gilalang diha sa hitsura sa Dios nga gihiusa uban sa espiritu aron mahimo nga usa ka buhi nga tawo. Ang yutan-on nga mga lawas sa tanan nga mga lalaki ug mga babaye pagahiusahon sa kahangturan uban sa ilang mga espiritu diha sa pagkabanhaw. Ang mga kasulatan usahay nagpasabut nga usa ka lawas ug espiritu nga gihiusa ingon nga usa ka kalag (Gen. 2:7; D&P 88:15; Moises 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).

    True