Herodias
    Footnotes
    Theme

    Herodias

    Igsoon nga babaye ni Herodes Agripa diha sa Bag-ong Tugon. Siya naminyo sa iyang uyoan nga si Herodes Felipe, diin siya adunay usa ka anak nga babaye, si Salome. Siya ug si Salome nagkunsabo sa pagputol sa liog ni Juan Bautista (Mat. 14:3–11).

    True