Kahayag, Kahayag ni Kristo
  Footnotes
  Theme

  Kahayag, Kahayag ni Kristo

  Balaan nga kusog, gahum, o impluwensya nga nagagikan sa Dios pinaagi ni Kristo ug naghatag og kinabuhi ug kahayag sa tanan nga mga butang. Kini mao ang balaod diin ang tanan nga mga butang gidumala didto sa langit ug dinhi sa yuta (D&P 88:6–13). Kini usab makatabang sa mga katawhan sa pagsabut sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug pagtabang sa pagbutang kanila diha niana nga dalan sa ebanghelyo nga paingon ngadto sa kaluwasan (Juan 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; D&P 93:28–29, 31–32, 40, 42).

  Ang kahayag ni Kristo kinahanglan dili ikalibug sa Espiritu Santo. Ang kahayag ni Kristo dili usa ka tawo. Kini mao ang usa ka impluwensya nga gikan sa Dios ug mag-andam sa usa ka tawo sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kini mao ang usa ka impluwensya alang sa maayo diha sa mga kinabuhi sa tanan nga mga katawhan (Juan 1:9; D&P 84:46–47).

  Usa ka timailhan sa kahayag ni Kristo mao ang tanlag, nga motabang sa usa ka tawo sa pagpili tali sa matarung ug sa sayop (Moro. 7:16). Samtang ang mga katawhan makakat-on og daghan mahitungod sa ebanghelyo, ang ilang mga tanlag mahimong labaw nga dali nga matandog (Moro. 7:12–19). Mga katawhan kinsa nagpatalinghug ngadto sa kahayag ni Kristo gitultulan ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo (D&P 84:46–48).