Pakigsaad Sama Kang Abraham
    Footnotes
    Theme

    Pakigsaad Sama Kang Abraham

    Si Abraham midawat sa ebanghelyo ug gi-orden ngadto sa halangdon nga pagkapari (D&P 84:14; Abr. 2:11), ug siya misulod ngadto sa kaminyoon nga celestial, diin mao ang pakigsaad sa kahimayaan (D&P 131:1–4; 132:19, 29). Si Abraham nakadawat og usa ka saad nga ang tanan nga mga panalangin niini nga mga pakigsaad itugyan ngadto sa iyang mortal nga kaliwatan (D&P 132:29–31; Abr. 2:6–11). Sa tingub, kini nga mga pakigsaad ug mga saad gitawag og pakigsaad ni Abraham. Ang pagpahiuli niini nga pakigsaad mao ang pagpahiuli sa ebanghelyo diha sa katapusan nga mga adlaw, kay pinaagi niini ang tanan nga mga kanasuran sa yuta mapanalanginan (Gal. 3:8–9, 29; D&P 110:12; 124:58; Abr. 2:10–11).