Lana
    Footnotes
    Theme

    Lana

    Sa kasagaran ang lana nga oliba mao ang gipasabut kon ang lana gihisgutan diha sa mga kasulatan. Gikan sa mga panahon sa Daang Tugon, ang lana nga oliba gigamit alang sa templo ug mga seremonyas sa tabernakulo, alang sa mga pagdihog, alang sa pagpasiga sa mga lamparahan, ug alang sa pagkaon. Ang lana nga oliba usahay usa ka simbolo alang sa kaputli ug alang sa Balaang Espiritu ug sa iyang gahum (1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Isa. 61:1–3).

    True