Mesiyas
    Footnotes
    Theme

    Mesiyas

    Usa ka matang sa Aramaic ug Hebreohanon nga pulong nga nagpasabut og “ang gidihogan.” Diha sa Bag-ong Tugon si Jesus mao ang gitawag og Kristo, nga mao ang katumbas sa pinulongan nga Gresyanhon sa Mesiyas. Kini nagpasabut nga ang dinihugan nga Propeta, Pari, Hari, ug Tigluwas kansang pag-anhi mahinamon nga gipaabut sa mga Judeo.

    Daghan nga mga Judeo ang nagpaabut sa usa ka tigluwas gikan sa Romano nga gahum ug alang sa usa ka dako nga nasudnon nga kauswagan; sa ingon, sa pag-abut sa Mesiyas, ang mga pangulo ug uban pa misalikway kaniya. Ang mapainubsanon ug ang matinud-anon mao lamang ang nakakita diha ni Jesus sa Nazaret sa tinuod nga Kristo (Isa. 53; Mat. 16:16; Juan 4:25–26).