Propeta
    Footnotes
    Theme

    Propeta

    Usa ka tawo kinsa gitawag pinaagi ug namulong alang sa Dios. Ingon nga usa ka sinugo sa Dios, ang usa ka propeta makadawat og mga sugo, mga panagna, mga pagpadayag gikan sa Dios. Ang iyang kapangakohan mao ang pagpahibalo kabubut-on sa Dios ug sa tinuod nga kahimtang sa mga katawhan ug sa pagpakita sa hinungdan sa iyang mga pakigsabut uban kanila. Ang usa ka propeta misaway sa sala ug nanagna sa mga sangputanan. Siya magsasangyaw sa pagkamatarung. Usa ka higayon, ang mga propeta mahimo nga dasigon sa pagpanagna sa umaabut alang sa kaayohan sa katawhan. Ang iyang unang kapangakohan, mao ang pagpamatuod ni Kristo. Ang Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang propeta sa Dios dinhi sa yuta karon. Ang mga sakop sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles gipaluyohan nga mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.