Tulunghaan sa mga Propeta
    Footnotes
    Theme

    Tulunghaan sa mga Propeta

    Sa Kirtland, Ohio (Tinipong Bansa sa America), nianang panahon sa tingtugnaw sa tuig 1832–1833, ang Ginoo misugo ni Joseph Smith sa pagtukod og usa ka tulunghaan alang sa katuyoan sa pagbansay sa mga kaigsoonan sa tanan nga mga butang mahitungod sa ebanghelyo ug sa gingharian sa Dios. Gikan niini nga tulunghaan miabut ang daghan nga unang mga pangulo sa Simbahan. Lain nga tulunghaan sa mga propeta o mga anciano gidumala ni Parley P. Pratt sa Lalawigan sa Jackson, Missouri (D&P 97:1–6). Mga sama nga mga tulunghaan gipahigayon human milangyaw ang mga Santos paingon sa Kasadpan; bisan pa niana, kini sa wala madugay gipahunong. Ang pagtudlo sa ebanghelyo karon gihimo diha sa mga panimalay, sa mga korum sa pagkapari, ug sa nagkalain-lain nga mga kapunongan, ug pinaagi sa mga tulunghaan sa Simbahan ug sa mga klase sa seminary ug sa institute.