Judas
  Footnotes
  Theme

  Judas

  Diha sa Bag-ong Tugon, usa sa mga igsoon nga lalaki ni Jesus ug ang malagmit nga tigsulat sa epistola ni Judas (Mat. 13:55; Jud. 1:1).

  Ang epistola ni Judas

  Kini nga basahon naglakip sa usa ka sulat gikan kang Judas ngadto sa pipila ka mga Santos kinsa nagkahuyang diha sa hugot nga pagtuo. Sila gihuyang pinaagi niadto nga ilang mga kauban nga nagpatuo nga mga Kristyanos apan nagbuhat og mga mahugaw nga pagsimba nga pagano ug nag-angkon nga walay labut sa pagsunod sa balaod sa kadungganan. Si Judas nagtinguha sa pagpukaw sa mga Santos ngadto sa usa ka pagbati sa ilang espirituhanon nga kakuyaw ug pagdasig kanila sa pagpabilin nga matinud-anon.

  Pipila sa mga inila nga bersikulo diha sa Judas mao ang bersikulo 6, nga nag-asoy pagbalik sa gubat sa langit ug ang paghingilin ni Lucifer ug sa iyang mga anghel gikan sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta (Abr. 3:26–28), ug mga bersikulo 14–15, nga naghisgot og usa ka panagna nga gihimo ni Enoch.