Tito, Epistola Ngadto ni
    Footnotes
    Theme

    Tito, Epistola Ngadto ni

    Samtang si Pablo sa makadiyut gibuhian gikan sa bilanggoan sa Roma, siya misulat og usa ka epistola ngadto ni Tito, kinsa tua sa Creta. Ang kinatibuk-an sa sulat gitumong sa mga pangutana nga may kalabutan ngadto sa mga pagdisiplina sulod ug sa kapunongan Simbahan.

    Kapitulo 1 naglakip sa katahuran ni Pablo ug ingon usab sa mga panudlo ug sa tanan nga kinatibuk-an nga gikinahanglan nga katakus alang sa mga obispo. Kapitulo 2–3 naglakip sa mga kinatibuk-an nga panudlo ug kinaugalingon nga mga mensahe ngadto ni Tito kalabut sa pagdumala sa nagkalain-lain nga mga pundok diha sa Simbahan sa mga taga-Creta. Si Pablo midasig sa mga Santos sa pagbuntog sa pagkamasinupakon, pagmaligdong ug pagmatinud-anon, ug paghimo og maayo nga mga buhat.