Santiago, Igsoon nga Lalaki sa Ginoo
  Footnotes
  Theme

  Santiago, Igsoon nga Lalaki sa Ginoo

  Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka igsoon nga lalaki sa Ginoo (Gal. 1:19) ug ni Joses, Simon, Judas, ug pipila ka igsoon nga mga babaye (Mat. 13:55–56; Mar. 6:3; Jud. 1:1). Siya usab nailhan nga Santiago ang Makiangayon ug naghupot og usa ka mahinungdanon nga katungdanan diha sa Simbahan sa Jerusalem (Buh. 12:17; 15:13; 1 Cor. 15:7; Gal. 2:9–12). Siya tingali ang misulat sa epistola ni Santiago.

  Ang epistola ni Santiago

  Usa ka basahon diha sa Bag-ong Tugon. Sa sinugdanan kini usa ka sulat nga gitumong ngadto sa napulog duha ka mga tribo sa Israel nga nagkatibulaag sa langyaw nga dapit ug tingali gisulat gikan sa Jerusalem. Ang epistola naglakip sa pipila ka mga butang nga tin-aw nga pagkasulti mahitungod sa mapuslanon nga relihiyon, lakip sa mahinungdanon nga tambag diha sa kapitulo 1 nga kon ang usa ka tawo adunay kakulang sa kaalam, siya kinahanglan mangayo ug panabang gikan sa Dios (San. 1:5–6; JS—K 1:9–20). Ang kapitulo 2 naghisgot uban sa hugot nga pagtuo ug mga buluhaton. Ang mga kapitulo 3–4 naghisgot sa kamahinungdanon sa pagpugong sa dila ug nagtambag sa mga Santos sa dili pagsulti og dautan sa usag usa. Ang kapitulo 5 nagdasig sa mga Santos sa pagbaton og pailub ug sa pagtawag sa mga anciano alang sa usa ka panalangin kon masakit; kini usab nagtudlo sa mga panalangin sa pagtabang sa pagkabig sa uban.