Filemon
    Footnotes
    Theme

    Filemon

    Usa ka Kristyanos nga tawo diha sa Bag-ong Tugon kinsa mao ang tag-iya sa usa ka ulipon nga si Onesimo, kinsa milayas ug miuban kang Pablo. Si Pablo mipadala ni Onesimo balik ngadto ni Filemon uban sa sulat nga nangalyupo nga si Filemon mopasaylo sa ulipon.