Grasya
    Footnotes
    Theme

    Grasya

    Ang gahum gikan sa Dios nga nagtugot sa mga lalaki ug sa mga babaye sa pagbaton og mga panalangin niini nga kinabuhi ug sa pag-angkon sa kinabuhi nga dayon ug kahimayaan human sila makapakita og hugot nga pagtuo, makahinulsol, ug makahatag sa ilang labing maayo nga panglimbasug sa paghupot sa mga sugo. Ang ingon niini nga diosnon nga panabang o kalig-on gihatag pinaagi sa kalooy ug gugma sa Dios. Matag mortal nga tawo nagkinahanglan og diosnon nga grasya tungod sa pagkapukan ni Adan ug tungod usab sa mga kahuyang sa tawo.