Gad, Anak nga Lalaki ni Jacob
  Footnotes
  Theme

  Gad, Anak nga Lalaki ni Jacob

  Diha sa Daang Tugon, anak nga lalaki ni Jacob ug Silpa (Gen. 30:10–11). Ang iyang mga kaliwat nahimo nga usa ka tribo ni Israel.

  Ang tribo ni Gad

  Alang sa panalangin ni Jacob sa iyang anak nga lalaki nga si Gad, tan-awa sa Gen. 49:19. Alang sa panalangin ni Moises sa tribo ni Gad, Tan-awa sa Deut. 33:20–21. Sumala niini nga mga panalangin, ang mga kaliwat ni Gad mga manggugubat nga kaliwat. Ang mga yuta nga giandam alang kanila sa yuta sa Canaan anaa sa silangan sa Suba sa Jordan ug naglakip og maanindot nga pastohanan uban ang kabuhong sa tubig.

  True