Aaronic nga Pagkapari
    Footnotes
    Theme

    Aaronic nga Pagkapari

    Ang ubos nga pagkapari (Heb. 7:11–12; D&P 107:13–14). Ang iyang mga katungdanan mao ang obispo, pari, magtutudlo, ug deakono (D&P 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Sa karaan, ubos sa balaod ni Moises, adunay mga halangdon nga mga pari, mga pari, ug mga Levite. Ang Aaronic nga Pagkapari gipadayag ngadto kang Moises tungod kay ang karaan nga mga Israelite misukol batok sa Dios. Sila midumili nga pagasantoson ug sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari ug sa mga ordinansa niini (D&P 84:23–25). Ang Aaronic nga Pagkapari nagdumala sa mga temporal ug dayag nga mga ordinansa sa balaod ug sa ebanghelyo (1 Cron. 23:27–32; D&P 84:26–27; 107:20). Kini naghupot sa mg a yawe sa pagpangalagad sa mga anghel, sa ebanghelyo sa paghinulsol, ug sa bunyag (D&P 13). Ang Aaronic nga Pagkapari gipahiuli sa yuta niini nga kapaigoan niadtong 15 sa Mayo 1829.g Oliver Cowdery diha sa daplin sa Suba sa Susquehanna duol sa Harmony, Pennsylvania (D&P 13; JS—K 1:68–73).

    True