Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 13
nahauna sunod

Seksyon 13

Ang pag-orden ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery ngadto sa Aaronic nga Pagkapari sa daplin sa Suba sa Susquehanna, duol sa Harmony, Pennsylvania, 15 sa Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ang pag-orden gihimo pinaagi sa mga kamot sa anghel kinsa nagpaila sa iyang kaugalingon nga si Juan, ang mao nga gitawag og Juan Bautista sa Bag-ong Tugon. Ang anghel nagpasabut nga siya nagbuhat ubos sa kamandoan ni Pedro, Santiago, ug Juan, ang karaan nga mga Apostoles, kinsa naghupot sa mga yawe sa labaw nga halangdon nga pagkapari, nga gitawag og Pagkapari ni Melchizedek. Ang saad gihatag ngadto ni Joseph ug Oliver nga sa tukma nga panahon ang Pagkapari ni Melchizedek itugyan diha kanila. (Tan-awa usab ang seksyon 27:7, 8, 12.)

Mga yawe ug mga gahum sa Aaronic nga Pagkapari gipasabut.

1 Diha kaninyo nga akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako amotugyan sa bPagkapari ni Aaron, nga naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga canghel, ug sa ebanghelyo sa dpaghinulsol, ug sa ebunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala; ug kini dili na pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta, hangtud nga ang mga anak ni fLevi maghalad pag-usab og halad ngadto sa Ginoo diha sa gpagkamatarung.