Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 4
nahauna sunod


Seksyon 4

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang amahan, Joseph Smith, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Pebrero 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, Ang walay kahadlok nga pag-alagad nagluwas sa mga tigpangalagad sa Ginoo; 5–6, Ang Diosnong kinaiya nakahimo kanila nga takus alang sa pangalagad; 7, Mga butang sa Dios kinahanglan gayud nga pagatinguhaon.

1 Karon tan-awa, usa ka akahibulongan nga buhat hapit na moabut diha sa mga katawhan.

2 Busa, O kamo nga anaa sa apag-alagad sa Dios, tan-awa nga kamo bmoalagad kaniya sa tibuok ninyo nga ckasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog, nga kamo magbarug nga dwalay mansa sa atubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw.

3 Busa, kon kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Ginoo, kamo agitawag ngadto sa buhat;

4 Kay tan-awa ang umahan aputi ug andam na sa bpag-ani; ug tan-awa, siya nga mogalab sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, sama ra nga cnagtigum og panalangin nga siya dili mahanaw, apan magdala og kaluwasan ngadto sa iyang kalag;

5 Ug hugot nga apagtuo, bpaglaum, cgugma nga putli ug dpagmahal, uban ang ebug-os nga tinguha ngadto sa fhimaya sa Dios, nakahimo kanila nga takus alang sa buhat.

6 Hinumdumi ang hugot nga pagtuo, ahiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, bpailub, inigsoon nga pagkamabination, pagkadiosnon, gugma nga putli, cpagkamapainubsanon, dkakugi.

7 aPangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. Amen.