Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 23
nahauna sunod

Seksyon 23

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830, ngadto kang Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Sr.; ug Joseph Knight, Sr. (History of the Church, 1:80). Ingon nga sangputanan sa kinasingkasing nga tinguha sa lima ka mga tawo nga ginganlan aron mahibalo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga katungdanan, ang Propeta nangutana sa Ginoo ug nakadawat niini nga pagpadayag.

1–7, Kining nag-una nga mga tinun-an gitawag sa pagsangyaw, pag-awhag, ug pagpalig-on sa Simbahan.

1 Tan-awa, Ako mamulong nganha kanimo, Oliver, sa pipila ka mga pulong. Tan-awa, ikaw bulahan, ug ikaw dili ubos sa panghimaraut. Apan pagbantay sa agarbo, tingali unya og ikaw masulod ngadto sa bpagtintal.

2 Buhata nga mahibaloan ang imong balaan nga tawag ngadto sa simbahan, ug usab sa atubangan sa kalibutan, ug ang imong kasingkasing maablihan sa pagsangyaw sa kamatuoran gikan karon ug sa kahangturan. Amen.

3 Tan-awa, Ako mamulong nganha kanimo, Hyrum, sa pipila ka mga pulong; kay ikaw usab dili ubos sa panghimaraut, ug ang imong kasingkasing maablihan, ug ang imong dila gawasnon sa pagsulti; ug ang imong balaan nga tawag mao ang pag-awhag, ug apagpalig-on sa simbahan kanunay. Busa ang imong katungdanan anaa nganha sa simbahan sa kahangturan, ug kini tungod sa imong banay. Amen.

4 Tan-awa, Ako mamulong sa pipila ka mga pulong nganha kanimo, aSamuel; ikaw usab dili ubos sa panghimaraut, ug ang imong balaan nga tawag mao ang pag-awhag, ug pagpalig-on sa simbahan; ug ikaw wala pa matawag sa pagsangyaw ngadto sa atubangan sa kalibutan. Amen.

5 Tan-awa, Ako mamulong og pipila ka mga pulong nganha kanimo, Joseph; kay ikaw usab dili ubos sa panghimaraut, ug ang imong balaan nga tawag usab mao ang pag-awhag, ug pagpalig-on sa simbahan; ug kini mao ang imong katungdanan gikan karon ug sa kahangturan. Amen.

6 Tan-awa, Ako mopaila nganha kanimo, Joseph Knight, pinaagi niini nga mga pulong, nga ikaw gayud mopas-an sa imong akrus, nga ikaw bmag-ampo sa cdayag sa atubangan sa kalibutan ug ingon usab sa tago, ug sa imong banay, ug diha sa imong mga higala, ug sa tanan nga mga dapit.

7 Ug, tan-awa, kini mao ang imong katungdanan sa apaghiusa uban sa tinuod nga simbahan, ug ihatag ang imong panultihon ngadto sa pag-awhag sa kanunay, nga ikaw unta makadawat sa ganti sa mamumuo. Amen.