Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 67


Seksyon 67

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:224–225). Ang higayon mao ang usa ka talagsaon nga komperensya, ug ang pagmantala sa mga pagpadayag nga nadawat na gikan sa Ginoo pinaagi sa Propeta gitagaan og pagtagad ug gihukman (tan-awa ang ulohan sa seksyon 1). Kini gikauyunan nga si Oliver Cowdery ug John Whitmer kinahanglan modala sa mga manuskrito sa mga pagpadayag ngadto sa Independence, diin si W. W. Phelps momantala kanila ingon nga ang Book of Commandments. Daghan sa mga kaigsoonan nagpahayag og maligdong nga pagpamatuod nga ang mga pagpadayag nga natigum alang sa pagmantala mga tinuod gayud, ingon nga napamatud-an pinaagi sa Espiritu Santo nga gibu-bu diha kanila. Ang Propeta nagtala nga human sa pagpadayag nga nailhan nga seksyon 1 madawat, pipila sa sukwahi nga panagsultihanay nahimo mahitungod sa pinulongan nga gigamit diha sa mga pagpadayag. Kini karon nga pagpadayag misunod.

1–3, Ang Ginoo modungog sa mga pag-ampo ug mobantay sa iyang mga anciano; 4–9, Siya mihagit sa labing maalamon nga tawo sa pagtugbang sa labing ubos sa iyang mga pagpadayag; 10–14, Matinud-anon nga mga anciano pagadasigon pinaagi sa Espiritu ug makakita sa nawong sa Dios.

1 Tan-awa ug patalinghugi, O kamo nga mga aanciano sa akong simbahan, kinsa nagpundok sa inyong mga kaugalingon nga naghiusa, kansang mga pag-ampo Ako namati, ug kansang mga kasingkasing Ako nasayud, ug kansang mga tinguha miabut sa akong atubangan.

2 Tan-awa ug sud-onga, ang akong mga amata anaa diha kaninyo, ug ang mga langit ug ang yuta anaa sa akong mga kamot ug ang mga katigayunan sa kahangturan akò aron ihatag.

3 Kamo nagtinguha sa pagtuo nga kamo kinahanglan makadawat og panalangin nga gihalad nganha kaninyo; apan tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga adunay mga akahadlok sa inyong mga kasingkasing, ug sa pagkatinuod mao kini ang hinungdan nga kamo wala makadawat.

4 Ug karon Ako, ang Ginoo, mohatag nganha kaninyo og usa ka apagpamatuod sa kamatuoran niini nga mga sugo nga anaa sa inyong atubangan.

5 Ang inyong mga mata anaa diha sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug ang iyang apinulongan kamo nasayud, ug sa iyang mga pagkulang kamo nasayud; ug kamo nagtinguha diha sa inyong mga kasingkasing og kahibalo nga kamo unta makapahayag labaw sa iyang pinulongan; niini kamo usab nasayud.

6 Karon, pangita kamo gikan sa Basahon sa mga Sugo, bisan ang labing ubos nga anaa diha kanila, ug itudlo siya nga mao ang labing amaalamon diha kaninyo;

7 O, kon adunay bisan kinsa diha kaninyo nga makahimo og usa nga sama ngadto niini, busa kamo mahatagan og kaangayan diha sa pag-ingon nga kamo wala masayud nga sila tinuod;

8 Apan kon kamo dili makahimo og usa nga sama ngadto niini, kamo anaa ubos sa panghimaraut kon kamo dili amohatag og kamatuoran nga sila mga tinuod.

9 Kay kamo nasayud nga walay dili matarung diha kanila, ug kana nga amatarung manaog gikan sa itaas, gikan sa Amahan sa mga bkahayag.

10 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo nga kini inyong kahigayunan, ug usa ka saad Ako mohatag nganha kaninyo nga na-orden ngadto niini nga pangalagad, nga tungod kay kamo mihubo sa inyong mga kaugalingon gikan sa mga akasilag ug mga bkahadlok, ug cnagpaubos sa inyong mga kaugalingon diha sa akong atubangan, kay kamo dili igo nga mapainubsanon, ang dtabil pagagision ug kamo emakakita kanako ug masayud nga Ako mao—dili uban sa kalibutanon ni kinaiyanhon nga hunahuna, apan uban sa espirituhanon.

11 Kay walay atawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon diha sa unod, gawas kon mabalhin sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa Espiritu sa Dios.

12 Ni walay bisan kinsa nga akinaiyanhon nga tawo makaharong sa atubangan sa Dios, ni sa kalibutanon nga hunahuna.

13 Kamo dili makahimo sa pagharong sa atubangan sa Dios karon, ni pagpangalagad sa mga anghel; busa, padayon diha sa apagpailub hangtud kamo bmahingpit.

14 Himoa nga ang inyong mga hunahuna dili molingi og balik, ug kon kamo atakus, diha sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon, kamo makakita ug masayud niana nga gitugyan diha kaninyo pinaagi sa mga kamot sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun. Amen.