Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 35
nahauna sunod


Seksyon 35

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Fayette o duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 128–131). Niini nga higayon, ang Propeta nagtrabaho halos matag adlaw sa paghubad sa Biblia. Ang paghubad nagsugod sa sayo pa sa Hunyo 1830, ug sila si Oliver Cowdery ug John Whitmer nakaalagad ingon nga mga tigsulat. Tungod kay sila karon natawag sa uban nga mga katungdanan, si Sidney Rigdon gitawag pinaagi sa balaan nga pagtudlo aron sa pag-alagad nga usa ka tigsulat niini nga buhat (tan-awa sa bersikulo 20). Ingon sa usa ka pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat: “Sa Disyembre si Sidney Rigdon miabut [gikan sa Ohio] sa pagpangutana sa Ginoo, ug uban kaniya miabut si Edward Partridge.… Sa mubo nga panahon human miabut kining duha ka mga igsoon, sa ingon namulong ang Ginoo” (History of the Church, 1:128).

1–2, Unsaon sa mga tawo nga mahimo nga mga anak sa Dios; 3–7, Si Sidney Rigdon gitawag sa pagbunyag ug sa pagtugyan sa Espiritu Santo; 8–12, Mga timailhan ug mga milagro nabuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo; 13–16, Ang mga sulugoon sa Ginoo mohampak sa mga kanasuran pinaagi sa gahum sa Espiritu; 17–19, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa mga misteryo; 20–21, Ang pinili magpabilin sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo; 22–27, ang Israel maluwas.

1 Paminaw sa tingog sa aGinoo nga inyong Dios, gani ang bAlpha ug Omega, ang sinugdanan ug katapusan, kansang ckatuyoan usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat, dsama karon ingon sa kagahapon, ug sa kahangturan.

2 Ako si Jesukristo, ang Anak sa Dios, kinsa agilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan, gani kutob sa bmotuo sa akong ngalan, nga sila mahimo nga mga canak sa Dios, gani dnahiusa ngari kanako sama nga Ako enahiusa diha sa Amahan, ingon nga ang Amahan nahiusa ngari kanako, nga unta kita mahimo nga magkahiusa.

3 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney, Ako nagtan-aw diha kanimo ug sa imong mga buhat. Ako nakadungog sa imong mga pag-ampo, ug nag-andam kanimo alang sa mahinungdanon nga buhat.

4 Ikaw bulahan, kay ikaw nagbuhat og mahinungdanon nga mga butang. Tan-awa ikaw gipadala, gani sama kang aJuan, sa pag-andam sa agianan sa akong atubangan, ug sa atubangan ni bElijah kinsa moabut, ug ikaw wala mahibalo.

5 Ikaw nagbunyag pinaagi sa tubig ngadto sa paghinulsol, apan sila wala amodawat sa Espiritu Santo;

6 Ug karon Ako mohatag nganha kanimo og sugo nga ikaw amagbunyag pinaagi sa tubig, ug sila makadawat sa bEspiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga ckamot, gani sama sa mga apostoles sa karaan.

7 Ug mahinabo nga adunay mahinungdanon nga buhat diha sa yuta, gani taliwala sa mga aHentil, kay ang ilang kabuang ug ang ilang mga pagkasalawayon mahimo nga makita sa mga mata sa tanan nga mga katawhan.

8 Kay Ako ang Dios, ug ang akong bukton wala apamub-i; ug Ako magpakita og mga bmilagro, mga ctimailhan, ug mga kahibulongan, ngadto sa tanan kinsa dmotuo sa akong ngalan.

9 Ug kinsa kadto nga mangutana sa akong ngalan sa ahugot nga pagtuo, sila bmakahingilin sa mga cyawa; sila dmakaayo sa masakiton; sila makahimo sa mga buta nga makadawat sa ilang panan-aw, ug ang bungol makadungog, ug ang amang makasulti, ug ang bakol makalakaw.

10 Ug ang panahon sa dili madugay moabut nga ang mahinungdanon nga mga butang ipakita ngadto sa mga katawhan;

11 Apan kon awalay hugot nga pagtuo walay bisan unsa nga butang nga makita gawas sa mga bkalaglagan sa cBabelon, ang mao nga naghimo sa tanan nga mga nasud sa pag-inom sa bino sa kasuko sa iyang dpagsimba sa dios-dios.

12 Ug awalay bisan usa nga nagbuhat og matarung gawas niadto kinsa andam sa pagdawat sa kahingpitan sa akong ebanghelyo, nga Ako mipadala ngadto niini nga kaliwatan.

13 Busa, Ako nagtawag diha sa amahuyang nga mga butang sa kalibutan, kadto kinsa bwalay nakat-unan ug dinaug-daug, sa pag-ayag sa mga kanasuran pinaagi sa gahum sa akong Espiritu;

14 Ug ang ilang bukton mao ang akong bukton, ug Ako ang ilang ataming ug ang ilang kalasag; ug Ako mobakus sa ilang mga bat-ang, ug sila makig-away nga maisugon alang kanako; ug ang ilang mga bkaaway pagatumban sa ilang mga tiil; ug Ako motugot nga cmahulog ang espada tungod kanila, ug pinaagi sa dkalayo sa akong kapungot Ako mopanalipod kanila.

15 Ug ang akabus ug ang bmaaghup makaangkon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila, ug sila cmagpaabut sa panahon sa akong pag-anhi, kay kini dduol na—

16 Ug sila makakat-on sa sambingay sa kahoy nga aigos, kay gani karon hapit na moabut ang ting-init.

17 Ug Ako nakapadala sa akahingpitan sa akong ebanghelyo pinaagi sa kamot sa akong sulugoon nga si bJoseph; ug diha sa iyang ka kulang sa kaalam Ako nagpanalangin kaniya;

18 Ug Ako nakahatag ngadto kaniya sa mga ayawe sa misteryo niadto nga mga butang nga bnasilyohan, bisan ang mga butang nga gikan sa ckatukuran sa kalibutan, ug ang mga butang nga moabut gikan niini nga panahon hangtud sa panahon sa akong pag-anhi, kon siya magpabilin kanako, ug kon dili, lain ang akong ibutang sa iyang dapit.

19 Busa, bantayi siya nga ang iyang hugot nga pagtuo dili mawala, ug kini ihatag pinaagi sa aMaghuhupay, ang bEspiritu Santo, nga nasayud sa tanan nga mga butang.

20 Ug usa ka sugo Ako mohatag nganha kanimo—nga ikaw amosulat alang kaniya; ug ang mga kasulatan ihatag, gani ingon nga sila anaa sa akong kaugalingon nga dughan, ngadto sa kaluwasan sa akong kaugalingon nga bpinili;

21 Kay sila maminaw sa akong atingog, ug makakita kanako, ug sila dili makatulog, ug sila bmagpabilin sa adlaw sa akong cpag-anhi; kay sila pagalimpyohan sama nga Ako dlimpyo.

22 Ug karon, Ako moingon nganha akanimo, pabilin uban kaniya, ug siya mopanaw uban kanimo; ayaw siya og isalikway, ug sa pagkatinuod kining tanan nga mga butang matuman.

23 Ug atungod kay ikaw dili mosulat, tan-awa, kini ihatag ngadto kaniya sa pagpanagna; ug ikaw mosangyaw sa akong ebanghelyo ug motawag bsa balaan nga mga propeta aron sa pagpamatuod sa iyang mga pulong, ingon nga sila ihatag kaniya.

24 aHupti ang tanan nga mga sugo ug mga pakigsaad nga ikaw ubos sa kamandoan; ug Ako makahimo sa bpag-uyog sa kalangitan alang sa imong kaayohan, ug si cSatanas mokurog ug ang Zion dmagmaya diha sa mga kabungturan ug mosanay;

25 Ug ang aIsrael bmaluwas diha sa akong kaugalingong tukma nga panahon; ug pinaagi sa mga cyawe diin Ako naghatag sila pagagiyahan, ug dili na pagalibugon.

26 Ipataas ang inyong mga kasingkasing ug paglipay, ang inyong akatubsanan hapit na moabut.

27 Ayaw kahadlok, mga gagmay nga panon, ang agingharian inyo hangtud Ako moabut. Tan-awa, Ako bmoabut sa labing madali. Bisan pa niana. Amen.