Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 125
nahauna sunod


Seksyon 125

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, Marso 1841, mahitungod sa mga Santos sa teritoryo sa Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Ang mga Santos motukod og mga dakbayan ug mopundok ngadto sa mga istaka sa Zion.

1 Unsa ang kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa mga santos sa Teritoryo sa Iowa?

2 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, Ako moingon nganha kaninyo, kon kadto kinsa anagtawag sa ilang kaugalingon pinaagi sa akong ngalan ug naningkamot nga mahimo nga akong mga santos, kon sila mohimo sa akong kabubut-on ug mohupot sa akong mga sugo mahitungod kanila, himoa sila nga magpundok sa ilang kaugalingon ngadto sa mga dapit diin Ako motudlo ngadto kanila pinaagi sa akong sulugoon nga si Joseph, ug motukod og mga dakbayan ngadto sa akong ngalan, aron sila makapangandam alang niana nga gitagana sa panahon nga moabut.

3 Himoa sila nga motukod og usa ka dakbayan ngari sa akong ngalan diha sa yuta atbang sa dakbayan sa Nauvoo, ug himoa ang ngalan ni aZarahemla ang ngalan diha niini.

4 Ug himoa kadtong tanan kinsa gikan sa silangan, ug sa kasadpan, ug sa amihanan, ug sa habagatan, nga adunay tinguha nga mopuyo diha niini, modala sa ilang mga kabilin, ingon usab sa dakbayan sa aNashville, o sa dakbayan sa Nauvoo, ug sa tanan nga mga bistaka diin Ako mitudlo, miingon ang Ginoo.