Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 7
nahauna sunod


Seksyon 7

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829, sa diha nga sila nangutana pinaagi sa Urim ug Thummim kon si Juan, ang hinigugma nga tinun-an, nagpabilin nga buhi o patay na. Ang pagpadayag mao ang usa ka hinubad nga saysay sa talaan nga gibuhat diha sa papel katalan ni Juan ug gitago pinaagi sa iyang kaugalingon (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Juan ang Hinigugma mabuhi hangtud ang Ginoo moabut; 4–8, Pedro, Santiago, ug Juan naghupot sa mga yawe sa ebanghelyo.

1 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Juan, akong ahinigugma, unsa ang imong bgitinguha? Kay kon ikaw mangayo unsa ang imong gusto, kini ihatag nganha kanimo.

2 Ug ako miingon ngadto kaniya: Ginoo, ihatag ngari kanako ang gahum ibabaw sa akamatayon, nga ako mabuhi ug modala sa mga kalag nganha kanimo.

3 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, tungod kay ikaw nagtinguha niini ikaw amagpabilin hangtud Ako moabut sa akong bhimaya, ug cmanagna sa atubangan sa mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan ug mga katawhan.

4 Ug tungod niini nga hinungdan ang Ginoo miingon ngadto kang Pedro: Kon Ako buot nga siya magpabilin hangtud Ako moabut, unsa kana nganha kanimo? Kay siya nagtinguha kanako nga siya unta makadala og mga kalag ngari kanako, apan ikaw nagtinguha nga ikaw unta moabut sa labing madali ngari kanako sa akong agingharian.

5 Ako moingon nganha kanimo, Pedro, kini usa ka maayo nga tinguha; apan ang akong hinigugma nagtinguha nga siya unta makabuhat og labaw pa, o usa ka labaw pa nga buhat gani diha sa mga tawo kay sa unsa ang iyang nabuhat kaniadto.

6 Oo, siya nakasagubang sa usa ka labaw pa nga buhat; busa Ako mohimo kaniya ingon sa usa ka nagdilaab nga kalayo ug usa ka anghel nga amangalagad; siya moalagad alang niadto kinsa mga bmanununod sa kaluwasan kinsa nagpuyo ibabaw sa cyuta.

7 Ug Ako mohimo kanimo sa pagpangalagad alang kaniya ug alang sa imong igsoon nga si Santiago; ug nganha kaninyong tulo Ako mohatag niini nga gahum ug sa mga ayawe niini nga pagpangalagad hangtud Ako moabut.

8 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kamong duha makabaton sumala sa inyong mga tinguha, kay kamong duha amalipay niana nga inyong gitinguha.