Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20
nahauna sunod


Seksyon 20

Pagpadayag sa kapunongan ug panggamhanan sa Simbahan, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, Abril 1830 (History of the Church, 1:64–70). Sa wala pa ang iyang talaan niini nga pagpadayag ang Propeta misulat, “Kami nakabaton gikan Kaniya [Jesukristo] sa mosunod, pinaagi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag; diin wala lamang maghatag kanamo og daghan nga kasayuran, apan usab nagtudlo kanamo sa tukma nga adlaw diin, sumala sa Iyang kabubut-on ug mga sugo, kita kinahanglan mopadayon sa pagtukod sa Iyang Simbahan sa makausa pa dinhi sa ibabaw sa yuta” (History of the Church, 1:64).

1–16, Ang Basahon ni Mormon nagmatuod sa pagkabalaan sa buhat sa ulahing adlaw; 17–28, Ang mga doktrina sa paglalang, pagkapukan, pag-ula, ug bunyag gipamatud-an; 29–37, Mga balaod mahitungod sa paghinulsol, kapaangayan, pagkabalaan, ug bunyag gihan-ay; 38–67, Mga katungdanan sa mga anciano, mga pari, mga magtutudlo, mga deakono, gitingub; 68–74, Mga katungdanan sa mga sakop, pagpanalangin sa mga bata, ug pamaagi sa pagbunyag gipadayag; 75–84, Mga pag-ampo sa sakramento ug mga lagda mahitungod sa pagkasakop sa Simbahan gihatag.

1 Ang apagsugod sa bSimbahan ni Kristo niining katapusan nga mga adlaw, nga usa ka libo walo ka gatus ug katloan ka mga tuig sukad sa pag-anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo diha sa unod, kini ingon nga naandan nga cgitukod ug gipahimutang nga pinasubay sa mga balaod sa atong nasud, pinaagi sa kabubut-on ug mga sugo sa Dios, sa ikaupat nga bulan, ug sa ikaunom nga adlaw sa bulan nga gitawag og Abril—

2 Diin nga mga sugo gihatag ngadto kang Joseph Smith, Jun., kinsa agitawag sa Dios, ug gi-orden nga bapostol ni Jesukristo, nga nahimo nga unang canciano niini nga simbahan;

3 Ug ngadto kang Oliver Cowdery, kinsa usab gitawag sa Dios, nga apostol ni Jesukristo, nga nahimo nga ikaduha nga anciano niini nga simbahan, ug gi-orden pinaagi sa iyang kamot;

4 Ug kini sumala sa grasya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, ngadto kang kinsa ang tanan nga himaya, karon ug sa kahangturan. Amen.

5 Human kini sa pagkatinuod ipaila ngadto niining una nga anciano nga siya nakadawat og kapasayloan sa iyang mga sala, siya analambigit pag-usab sa mga kahilayan sa kalibutan;

6 Apan human sa paghinulsol, ug pagpaubos sa iyang kaugalingon sa kinasingkasing, pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang Ginoo nangalagad ngadto kaniya pinaagi sa balaan nga aanghel, kansang bdagway sama sa kilat, ug kansang mga saput mga putli ug puti labaw sa tanan nga mga maputi;

7 Ug naghatag ngadto kaniya ug mga sugo nga nakapadasig kaniya;

8 Ug naghatag kaniya og gahum gikan sa kahitas-an; sa mga apaagi nga giandam kaniadto, sa paghubad sa Basahon ni Mormon;

9 Nga naglakip sa talaan sa napukan nga mga katawhan, ug sa akahingpitan sa bebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga Hentil ug ngadto sa mga Judeo usab;

10 Nga gihatag pinaagi sa pagdasig, ug napamatud-an ngadto sa auban pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, ug bgipahayag ngadto sa kalibutan pinaagi kanila—

11 Nagpamatuod ngadto sa kalibutan nga ang balaan nga mga kasulatan atinuod, ug nga ang Dios bnagdasig sa mga tawo ug nagtawag kanila ngadto sa iyang cbalaan nga buhat niini nga panahon ug kaliwatan, ug ingon sa karaan nga mga kaliwatan;

12 Niana nagpakita nga siya amao gihapon ang Dios kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Amen.

13 Busa, nakabaton og hilabihan ka mahinungdanon nga mga saksi, pinaagi kanila ang kalibutan pagahukman, gani kutob sa mahibalo niini nga buhat.

14 Ug kadto kinsa modawat niini sa hugot nga pagtuo, ug magbuhat og apagkamatarung, makadawat og bkorona sa kinabuhi nga dayon;

15 Apan kadto nga nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing sa apagkawalay pagtuo, ug nagsalikway niini, kini mosumbalik ngadto sa ilang kaugalingon nga panghimaraut—

16 Kay ang Ginoong Dios namulong niini; ug kami, ang mga anciano sa simbahan, nakadungog ug nagpamatuod sa mga pulong sa mahimayaon nga Halangdon sa kahitas-an, ngadto kang kinsa nga himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

17 Pinaagi niini nga mga butang kami anahibalo nga adunay bDios sa langit, kinsa walay kinutuban ug mahangturon, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan mao gihapon ang dili mausab nga Dios, ang tigtukod sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga mga butang diin anaa kanila;

18 Ug nga siya anaglalang sa tawo, lalaki ug babaye, sumala sa iyang kaugalingon nga bpanagway ug sa iyang kaugalingon nga hitsura, siya naglalang kanila;

19 Ug naghatag ngadto kanila og mga sugo nga sila amaghigugma ug bmag-alagad kaniya, ang bugtong buhi ug tinuod nga Dios, ug nga siya lamang ang bugtong binuhat kinsa sila kinahanglan cmagsimba.

20 Apan pinaagi sa paglapas niining balaan nga mga balaod ang tawo nahimo nga amahilayon ug byawan-on, ug nahimo nga cnapukan nga tawo.

21 Busa, ang Labaw nga Makagagahum nga Dios mihatag sa iyang aBugtong Anak, sumala sa nahisulat niadto nga mga kasulatan diin gihatag pinaagi kaniya.

22 Siya nag-antus sa mga apagtintal ug wala manumbaling kanila.

23 Siya agilansang sa krus, namatay, ug bmibangon pag-usab sa ikatulo nga adlaw;

24 Ug amikayab ngadto sa langit, aron molingkod sa tuo nga kamot sa bAmahan, aron sa paghari uban sa labing gamhanan nga gahum sumala sa kabubut-on sa Amahan.

25 Nga kutob sa amotuo ug magpabunyag diha sa iyang balaan nga ngalan, ug bmolahutay sa hugot nga pagtuo ngadto sa katapusan, maluwas—

26 Dili lamang kadto kinsa mituo human siya mianhi sa akinatung-an sa panahon, diha sa unod, apan kadtong tanan nga gikan sa sinugdanan, gani kutob sa gidaghanon sa wala pa siya moanhi, kinsa mituo sa mga pulong sa bbalaan nga mga propeta, kinsa namulong kay sila gidasig pinaagi sa cgasa sa Espiritu Santo, kinsa sa pagkatinuod dnagpamatuod kaniya sa tanan nga mga butang, makaangkon sa kinabuhi nga dayon,

27 Ug ingon usab niadto kinsa moabut pagkahuman, kinsa motuo sa mga agasa ug sa balaan nga mga tawag gikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, kinsa bnagpamatuod sa Amahan ug sa Anak;

28 Kansang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo ausa lamang ka Dios, walay kinutuban ug mahangturon, walay katapusan. Amen.

29 Ug kami nahibalo nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan amaghinulsol ug motuo sa ngalan ni Jesukristo, ug magsimba sa Amahan sa iyang ngalan ug molahutay sa bhugot nga pagtuo diha sa iyang ngalan ngadto sa katapusan, o sila dili cmaluwas sa gingharian sa Dios.

30 Ug kami nahibalo nga ang akapaangayan pinaagi sa bgrasya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo makiangayon ug tinuod;

31 Ug kami nahibalo usab, nga ang apagbalaan pinaagi sa grasya sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo mao ang makiangayon ug tinuod, ngadto sa tanan kinsa nahigugma ug nag-alagad sa Dios sa ilang tibuok nga mga bgahum, mga hunahuna, ug kusog.

32 Apan adunay kahigayunan nga ang tawo amawad-an sa grasya ug mobiya gikan sa buhi nga Dios;

33 Busa himoa nga ang simbahan magpatalinghug ug mag-ampo sa kanunay, tingali unya og mahulog ngadto sa apagtintal;

34 Oo, ug gani himoa nga sila kinsa mga balaan mopatalinghug usab.

35 Ug kami nahibalo nga kini nga mga butang mga tinuod ug sumala sa mga pagpadayag ni Juan, ni amagdugang ngadto, ni magkuha gikan sa panagna mahitungod sa iyang basahon, ang balaan nga mga bkasulatan, o mga pagpadayag sa Dios nga moabut sa dili madugay pinaagi sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo, sa ctingog sa Dios, o sa pagpangalagad sa mga anghel.

36 Ug ang Ginoong Dios namulong niini; ug kadungganan, gahum ug himaya ihatag ngadto sa iyang balaan nga ngalan, karon ug sa kahangturan. Amen.

37 Ug usab, pinaagi sa sugo ngadto sa simbahan mahitungod sa paagi sa bunyag—Tanan kadto kinsa magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ug magtinguha sa apagpabunyag, ug moduol uban ang bmasulub-on nga mga kasingkasing ug mahinulsulon nga mga espiritu, ug magpamatuod sa atubangan sa simbahan nga sila sa pagkatinuod naghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug sila andam sa pagdala diha kanila sa cngalan ni Jesukristo, nga adunay dhugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan, ug sa pagkatinuod magpakita pinaagi sa ilang mga ebuhat nga sila makadawat sa Espiritu ni Kristo ngadto sa fkapasayloan sa ilang mga sala, pagadawaton pinaagi sa bunyag ngadto sa iyang simbahan.

38 Ang katungdanan sa mga anciano, mga pari, mga magtutudlo, mga deakono, ug mga sakop sa simbahan ni Kristo—Ang usa ka aapostol mao ang usa ka anciano, ug kini iyang balaan nga tawag ang bpagbunyag;

39 Ug ang apag-orden sa uban nga mga anciano, mga pari, mga magtutudlo, ug mga deakono;

40 Ug ang apagpangalagad sa pan ug bino—ang mga simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo—

41 Ug ang apagkumpirma niadto kinsa mga nabunyagan diha sa simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga bkamot alang sa bunyag sa kalayo ug sa cEspiritu Santo, sumala sa mga kasulatan;

42 Ug ang pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, pagbunyag, ug pagbantay diha sa simbahan.

43 Ug ang pagkumpirma sa simbahan pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ug ang paghatag sa Espiritu Santo;

44 Ug ang pagpangulo sa tanan nga mga katiguman.

45 Ang mga anciano mao ang amagdumala sa mga katiguman samtang sila gigiyahan sa Espiritu Santo, sumala sa mga sugo ug mga pagpadayag sa Dios.

46 Ang katungdanan sa apari mao ang pagpamulong, bpagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, ug pagbunyag, ug pagpangalagad sa sakramento,

47 Ug pagduaw sa balay sa matag sakop, ug pag-awhag kanila sa apag-ampo sa bdayag ug sa tago, ug paghikutar sa tanan nga mga katungdanan sa cbanay.

48 Ug siya usab amag-orden sa uban nga mga pari, mga magtutudlo, ug mga deakono.

49 Ug siya mao ang mangulo sa mga tigum kon walay anciano nga motambong;

50 Apan kon adunay anciano nga motambong, siya igo lamang sa pagpamulong, pagtudlo, pagpatin-aw, pag-awhag, ug pagbunyag,

51 Ug pagduaw sa balay sa matag sakop, nag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago ug paghikutar sa tanan nga mga katungdanan sa banay.

52 Sa tanan niini nga mga katungdanan ang pari mao ang amotabang sa anciano kon gikinahanglan sa panahon.

53 Ang katungdanan sa amagtutudlo mao ang bpagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug magpaduol ug maglig-on kanila;

54 Ug ang pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni akapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga bdautan;

55 Ug ang pagtan-aw nga ang simbahan magkatigum sa kanunay, ug usab ang pagtan-aw nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan.

56 Ug siya mangulo sa mga katiguman kon walay motambong nga anciano o pari—

57 Ug pagatabangan sa kanunay, sa iyang tanan nga mga katungdanan sa simbahan, sa mga adeakono, kon gikinahanglan sa kahigayunan.

58 Apan ang mga magtutudlo o ang mga deakono walay katungod sa pagbunyag, pagpangalagad sa sakramento, o pagpandong sa mga kamot;

59 Sila, bisan pa niana, magpasidaan, magpatin-aw, mag-awhag, ug magtudlo, ug magdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo.

60 Matag aanciano, pari, magtutudlo, o deakono i-orden sumala sa mga gasa ug sa bbalaan nga mga tawag sa Dios ngadto kaniya; ug siya i-orden pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga mao ang usa kinsa nag-orden kaniya.

61 Ang pipila ka mga anciano nga naglangkob niini nga simbahan ni Kristo kinahanglan nga magtigum sa komperensya makausa sa tulo ka bulan, o matag karon ug unya ingon sa gisugo o gitudlo sa mao nga mga komperensya;

62 Ug ang mao nga mga komperensya kinahanglan mobuhat sa bisan unsa nga buluhaton sa simbahan nga gikinahanglan nga pagabuhaton niana nga panahon.

63 Ang mga anciano makadawat sa ilang mga pagtugot gikan sa uban nga mga anciano, pinaagi sa apagboto diha sa simbahan diin sila nahisakop, o diha sa mga komperensya.

64 Matag pari, magtutudlo, o deakono, kinsa gi-orden pinaagi sa usa ka pari, mahimo nga makakuha og usa ka kalig-unan gikan kaniya nianang panahona, diin nga akalig-unan kon ipakita ngadto sa anciano, makahatag kaniya og pagtugot, nga mohatag kaniya og katungod sa pagpahigayon sa mga katungdanan sa iyang balaan nga tawag, o siya makadawat niini diha sa komperensya.

65 Walay tawo nga ai-orden ngadto sa bisan unsa nga katungdanan niini nga simbahan, diin sa husto nga paagi adunay natukod nga sanga sa ingon, nga walay bpagboto niana nga simbahan;

66 Apan ang tigdumala nga mga anciano, tigpanaw nga mga obispo, halangdon nga mga magtatambag, halangdon nga mga pari, ug mga anciano, adunay kahigayunan sa pag-orden, diin walay sanga sa simbahan nga ang usa ka pagboto mahimo nga pagahimoon.

67 Matag presidente sa halangdon nga pagkapari (o tigdumala nga anciano), aobispo, halangdon nga magtatambag, ug bhalangdon nga pari, i-orden pinaagi sa paggiya sa chalangdon nga konseho, o sa kinatibuk-an nga komperensya.

68 Ang akatungdanan sa mga sakop human sila gidawat pinaagi sa bunyag.—Ang mga anciano o mga pari kinahanglan nga adunay igo nga panahon sa pagpatin-aw sa tanan nga mga butang mahitungod sa simbahan ni Kristo ngadto sa ilang bpagsabut, sa dili pa sila makaambit sa csakramento ug gikumpirma pinaagi sa pagpandong sa mga dkamot sa mga anciano, aron nga ang tanan nga mga butang mahimo sa husto nga paagi.

69 Ug ang mga sakop mopakita ngadto sa panan-aw sa simbahan, ug usab sa panan-aw sa mga anciano, pinaagi sa matarung nga kinabuhi ug panultihon, nga sila takus niini, nga unta adunay mga abuhat ug hugot nga pagtuo nga mauyunon sa balaan nga mga kasulatan—naglakaw nga bbalaanon sa panan-aw sa Ginoo.

70 Matag sakop sa simbahan ni Kristo nga adunay mga anak modala kanila ngadto sa mga anciano sa simbahan, kinsa mopandong sa ilang mga kamot diha kanila sa ngalan ni Jesukristo, ug amopanalangin kanila pinaagi sa iyang ngalan.

71 Walay usa nga madawat ngadto sa simbahan ni Kristo gawas kon siya moabut sa panuigon sa apagkamay-tulubagon diha sa atubangan sa Dios, ug makahimo sa bpaghinulsol.

72 Ang abunyag kinahanglan pagabuhaton sa mosunod nga paagi ngadto sa tanan nga maghinulsol—

73 Ang tawo kinsa gitawag sa Dios ug adunay pagtugot gikan kang Jesukristo sa pagbunyag, mokanaog ngadto sa tubig uban sa tawo kinsa nagpaila sa iyang kaugalingon aron magpabunyag, ug mosulti, motawag kaniya pinaagi sa iyang ngalan: Ingon nga sinugo ni Jesukristo, ako magbunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

74 Unya siya amopaunlod kaniya diha sa tubig, ug mopatunga pag-usab gikan sa tubig.

75 Kini angay nga ang simbahan magtigum kanunay aron sa apag-ambit sa pan ug bino agi og bhandumanan sa Ginoong Jesus;

76 Ug ang anciano ug ang pari mangalagad niini; ug niini nga apaagi siya mangalagad niini—siya moluhod uban sa katiguman ug motawag diha sa Amahan sa maligdong nga pag-ampo, mag-ingon:

77 O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining apan ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moambit niini; nga sila unta mokaon agi og handumanan sa lawas sa imong Anak, ug bmosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, nga sila andam sa cpagdala nganha kanila sa ngalan sa imong Anak, ug sa kanunay mohinumdom kaniya ug dmaghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila, nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang eEspiritu uban kanila. Amen.

78 Ang apaagi sa pagpangalagad sa bino—siya mokuha usab sa bkopa, ug moingon:

79 O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo, pinaagi sa ngalan sa imong Anak, si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining abino ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moinom niini, nga sila unta mohimo niini agi og handumanan sa dugo sa imong Anak, nga gipaagas alang kanila; nga sila unta mosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, nga sila sa kanunay mahinumdom kaniya, nga sila unta makabaton sa iyang Espiritu uban kanila. Amen.

80 Bisan kinsa nga sakop sa simbahan ni Kristo nga makalapas, o nakahimo og usa ka sayop, pagahatagan og pagtagad sumala sa nasulat sa mga kasulatan.

81 Kini mao ang katungdanan sa daghan nga mga simbahan, nga naglakip sa simbahan ni Kristo, sa pagpadala og usa o labaw pa sa ilang mga magtutudlo aron sa pagtambong sa pipila ka mga komperensya nga gihimo sa mga anciano sa simbahan,

82 Uban sa usa ka lista sa mga angalan sa pipila ka mga sakop nga nagkauyon sa ilang mga kaugalingon uban sa simbahan sukad sa katapusan nga komperensya; o ipadala pinaagi sa pipila ka mga pari; aron ang kasagaran nga lista sa tanan nga mga ngalan sa tibuok simbahan matipigan diha sa basahon pinaagi sa usa sa mga anciano, kang bisan kinsa nga itudlo sa uban nga mga anciano matag karon ug unya.

83 Ug usab, kon adunay agipapahawa gikan sa simbahan, aron nga ang ilang mga ngalan mahimo nga pagapapason gikan sa kinatibuk-an nga talaan sa mga ngalan sa simbahan.

84 Tanan nga mga sakop nga mobalhin gikan sa simbahan diin sila nagpuyo, kon motambong sa simbahan diin sila wala mailhi, mahimo nga magdala og sulat nga magpamatuod nga sila mauyunon nga mga sakop ug maayo ang dungog, diin nga pagpamatuod mahimo nga pirmahan pinaagi ni bisan kinsa nga anciano o pari kon ang sakop nga modawat sa sulat sa iyang kaugalingon nakasinati sa anciano o pari, o kini mahimo nga pirmahan sa mga magtutudlo o mga deakono sa simbahan.