Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 14


Seksyon 14

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang David Whitmer, sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:48–50). Ang banay nga Whitmer may dako nga kaikag diha sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagpahimutang sa iyang pinuy-anan sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr., diin siya nagpuyo hangtud ang buhat sa paghubad padulong na sa kahumanan ug ang katungod sa sinulat sa umaabut nga basahon gipanalipdan. Tulo sa anak nga mga lalaki ni Whitmer, matag usa nakadawat og pagpamatuod ingon sa pagkatinuod sa buhat, nahingawa og dako sa butang kalabut sa ilang tagsa-tagsa nga katungdanan. Kini nga pagpadayag ug ang duha nga mosunod (mga seksyon 15 ug 16) gihatag agi og tubag sa pakisayud pinaagi sa Urim ug Thummim. Si David Whitmer sa wala madugay nahimo nga usa sa Tulo ka mga Saksi ngadto sa Basahon ni Mormon.

1–6, Mga mamumuo sa ubasan makaangkon og kaluwasan; 7–8, Kinabuhi nga dayon mao ang labing mahinungdanon sa mga gasa sa Dios; 9–11, Si Kristo naglalang sa mga langit ug sa yuta.

1 Usa ka mahinungdanon ug akahibulongan nga buhat hapit na moabut ngadto sa mga katawhan.

2 Tan-awa, Ako ang Dios; paminaw sa akong pulong, nga buhi ug makagagahum, hait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa paminaw sa akong pulong.

3 Tan-awa, ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani, tuguti nga siya mogalab ginamit ang iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta motipig alang sa iyang kalag sa walay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

4 Oo, kinsa kadto nga mogalab sa iyang sanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

5 Busa, kon ikaw mangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

6 Paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa akong Zion. Paghupot sa akong mga sugo diha sa tanan nga mga butang.

7 Ug, kon ikaw amaghupot sa akong mga sugo ug bmolahutay ngadto sa katapusan ikaw makaangkon og ckinabuhi nga dayon, diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.

8 Ug mahinabo, nga kon ikaw mangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, sa hugot nga pagtuo, ikaw makadawat sa aEspiritu Santo, diin naghatag og ikapamulong, nga ikaw mobarug ingon nga usa ka bsaksi sa mga butang diin ikaw cmakadungog ug makakita, ug usab nga ikaw mopahayag og paghinulsol ngadto niini nga kaliwatan.

9 Tan-awa, Ako mao si aJesukristo, ang bAnak sa cbuhi nga Dios, kinsa dnaglalang sa mga langit ug eyuta, usa ka fkahayag nga dili matago sa gkangitngit;

10 Busa, Ako kinahanglan gayud nga modala sa akahingpitan sa akong ebanghelyo gikan sa mga bHentil ngadto sa balay ni Israel.

11 Ug tan-awa, ikaw mao si David, ug ikaw gitawag sa pagtabang; diin nga butang kon ikaw mobuhat, ug magmatinud-anon, ikaw panalanginan sa espirituhanon ug temporal nga paagi, ug mahinungdanon ang imong ganti. Amen.