Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 87
nahauna sunod


Seksyon 87

Pagpadayag ug panagna bahin sa gubat, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, 25 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:301–302). Kini nga seksyon nadawat sa panahon sa diha nga ang mga kaigsoonan nagpalandong ug nangatarungan mahitungod sa Afrikanhon nga pagpaulipon diha sa dako nga kayutaan sa America ug ang pagpaulipon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan.

1–4, Gubat gitagna tali sa Amihanan nga mga Bansa ug sa Habagatan nga mga Bansa; 5–8, Dako nga mga katalagman mahulog diha sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta.

1 Sa pagkatinuod, nag-ingon ang Ginoo mahitungod sa mga gubat nga sa dili madugay mahinabo, magsugod sa pagsukol sa aHabagatan nga Carolina, nga mosangput sa katapusan diha sa kamatayon ug pagkaalaot sa daghan nga mga kalag;

2 Ug ang panahon moabut nga ang agubat ibu-bu diha sa tanan nga mga nasud, magsugod niini nga dapit.

3 Kay tan-awa, ang Habagatan nga mga Bansa mabahin batok sa Amihanan nga mga Bansa, ug ang Habagatan nga mga Bansa motawag sa uban nga mga nasud, gani ang nasud sa Britanya, ingon nga kini gitawag, ug sila usab motawag diha sa uban nga mga nasud, aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa uban nga mga nasud; ug unya ang agubat ibu-bu diha sa tanan nga mga nasud.

4 Ug mahinabo, human sa daghan nga mga adlaw, ang mga aulipon moalsa batok sa ilang mga agalon, kinsa pagapundukon ug pagabansayon alang sa gubat.

5 Ug mahinabo usab nga ang mga salin kinsa nahibilin sa yuta mopundok sa ilang mga kaugalingon, ug masuko sa hilabihan, ug mosamok sa mga Hentil uban sa hilabihan nga kasakit.

6 Ug sa ingon, uban sa espada ug pinaagi sa pagpaagas sa dugo ang mga lumulupyo sa yuta amagbangutan; ug uban sa bgutom, ug sa sakit, ug sa linog, ug sa dugdog sa langit, ug sa mabangis ug masiga nga kilat usab, diin ang mga lumulupyo sa yuta mahimo nga mobati og kasuko, ug kaligutgut, ug cpagpanton sa Makagagahum nga Dios, hangtud sa dgikatakda nga hingpit nga kalaglagan sa tanan nga mga nasud;

7 Nga ang pangamuyo sa mga santos, ug ang adugo sa mga santos, mohunong sa pagsaka ngadto sa mga dunggan sa Ginoo sa mga bPanon, gikan sa yuta, nga mapanimaslan ang ilang mga kaaway.

8 Busa, abarug kamo sa balaan nga mga dapit, ug ayaw pagbalhin, hangtud ang adlaw sa Ginoo moabut; kay tan-awa, kini moabut sa blabing madali, nag-ingon ang Ginoo. Amen.