Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 47
nahauna sunod


Seksyon 47

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:166). Sa wala pa kini nga higayon si Oliver Cowdery mihimo sa buhat nga tigsaysay ug tigtala sa Simbahan. Si John Whitmer wala magtinguha nga matudlo ingon nga usa ka tigsaysay, apan, tungod kay gitawag sa pag-alagad niini nga katungdanan, siya miingon nga siya mosunod sa kabubut-on sa Ginoo niini nga butang. Siya nakapangalagad na ingon nga kalihim ngadto sa Propeta sa pagtala sa daghan nga mga pagpadayag nga nadawat sa Fayette, New York.

1–4, Si John Whitmer gitudlo sa pagtipig sa kasaysayan sa Simbahan ug sa pagsulat alang sa Propeta.

1 Tan-awa, kini angay ngari kanako nga ang akong sulugoon nga si John kinahanglan magsulat ug magtipig sa kanunay og akasaysayan, ug sa pagtabang kanimo, akong sulugoon Joseph, sa pagsulat sa tanan nga mga butang nga ihatag kanimo, hangtud nga siya tawgon sa uban nga mga buluhaton.

2 Usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo nga siya usab mosulti sa tataw diha sa mga tigum, sa higayon nga kini angay.

3 Ug usab, Ako moingon nganha kanimo, nga kini itudlo ngadto kaniya sa pagtipig sa talaan ug sa kasaysayan sa simbahan sa kanunay; alang kang Oliver Cowdery Ako nagtudlo ngadto sa lain nga katungdanan.

4 Busa, kini ihatag ngadto kaniya, tungod ingon kay siya matinud-anon, pinaagi sa aMaghuhupay, sa pagsulat niini nga mga butang. Bisan pa niana. Amen.